Jak zefektivnit přípravu a údržbu dokumentů PRIIPs KID?

Autor Martin Majdloch

EY Česká republika, partner oddělení consultingu pro finanční instituce v regionu střední Evropy

Martin se zaměřuje se na řízení rizik a regulatorní otázky v bankách, pojišťovnách a subjektech kapitálového trhu. Jeho týmy pracují na projektech v ČR i pro největší finanční skupiny po celém světě.

7 min. čtení 20. února 2020

Zobrazit zdroje

  • EY PRIIPS Regulace strukturovaných investičních produktů (pdf)

Správci aktiv a pojišťovny čelí neustále rostoucím regulatorním požadavkům a silné poptávce po digitalizaci.

Cílem EU nařízení PRIPPsje zkvalitnit předsmluvní poskytování informací o retailových investičních produktech zavedením společného standardu pro dokument sdělení klíčových informací (Key Information Document, KID) u produktů, na které se toto nařízení vztahuje. Cílem je harmonizovat formu a obsah těchto dokumentů, a tím zlepšit tok informací směrem k zákazníkům a zajistit srovnatelnost různých typů investičních nástrojů.

Zkratka ‘PRIIP’ znamená strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou. Této definici odpovídají následující dvě kategorie produktů:

Strukturovaný retailový investiční produkt

Investice, u níž je částka, která má být retailovému investorovi vyplacena, závislá na referenčním hodnotám nebo výkonnosti aktiv, která retailový investor přímo nezakoupil;

Pojistný produkt s investiční složkou

Pojistný produkt, který nabízí určitou hodnotu odkupného nebo hodnotu v době splatnosti, jež je zcela nebo zčásti vystavena tržním výkyvům.

Obsah sdělení klíčových informací o PRIIP zahrnuje jak slovní části popisující vlastnosti produktu, tak kvantitativní údaje shrnující tržní a úvěrové riziko spojené s produktem, jeho očekávanou výkonnost v řadě budoucích scénářů a náklady spojené s produktem.

Sdělení klíčových informací musí být předloženo retailovým investorům ke všem produktům splňujícím příslušná kritéria v přiměřené lhůtě před tím, než budou retailoví investoři vázáni jakoukoli smlouvou nebo nabídkou ve vztahu k těmto produktům s investiční složkou. Sdělení klíčových informací musí být alespoň jednou za rok, nebo v případě výskytu podstatných změn, předmětem kontroly a v případě potřeby musí být upraveno v zájmu zachování jeho aktuálnosti.

Tvůrci produktů s investiční složkou čelí několika výzvám v důsledku regulace PRIIP s dopadem na vnitřní kontroly, řízení vývoje produktů a distribuční procesy, stejně jako na související IT systémy. Dostupnost, kvalitu a shromáždění potřebných vstupních dat a udržování velkého počtu sdělení klíčových informací považujeme za největší výzvy.

Instituce, které plánují investovat do vlastního řešení v oblasti sestavení a distribuce sdělení klíčových informací, by měly vzít v úvahu rovněž skutečnost, že evropské orgány dohledu (ESA) již navrhly několik změn Nařízení o PRIIP v přenesené pravomoci s cílem vyřešit hlavní problematické regulatorní záležitosti původní verze. V současné době probíhá cyklus konzultací a evropské orgány dohledu očekávají ukončení přezkumné fáze do konce prvního čtvrtletí roku 2020 a předložení konečného návrhu krátce poté.

Bližší informace o platformě společnosti EY pro služby regulatorního reportingu najdete na následujícím odkazu.

Řešení EY v oblasti PRIIPs

Společnost EY si klade za cíl pomoct svým klientům překonat výzvy a zmírnit provozní zátěž, které s sebou nese nařízení PRIIPs. Proto jsme vypracovali soubor online řešení, která pomohou pojišťovnám a správcům aktiv sestavit a spravovat sdělení klíčových informací podle nařízení PRIIPs. Tato řešení jsou součástí integrované platformy EY pro služby regulatorního reportingu představující komplexní řešení řízených služeb (managed services), které lze přizpůsobit potřebám jednotlivých klientů.

Naše řešení v oblasti služeb regulatorního reportingu zahrnuje následující moduly týkající se regulace PRIIPs:

  • Sdělení klíčových informací pro investiční fondy: Generování sdělení klíčových informací pro investiční fondy.
  • Sdělení klíčových informací pro pojistné produkty s investiční složkou: Shromáždění dat, generování sdělení klíčových informací pro pojistný produkt a informací o jednotlivých možnostech pokladových investic daného produktu.
  • Výpočet transakčních nákladů spojených s produkty s investiční složkou: Výpočet transakčních nákladů produktů s investiční složkou pomocí metod výpočtu předepsaných příslušným nařízením za použití automaticky získaných požadovaných tržních dat.

Každý z modulů PRIIPs je doplněn přehledným dashboardem. Dashboard umožňuje klientům zkoumat podkladová data a provádět různé analýzy. Tyto funkce podporují lepší transparentnost celého procesu a poskytují klientům užitečné analytické nástroje (např. identifikace faktorů ovlivňující náklady a výkonnost, automatické kontroly a upozornění) umožňující efektivní údržbu sdělení klíčových informací pro celou řadu produktů.

Architektura platformy EY pro služby regulatorního reportingu 

Platforma EY pro služby v oblasti regulatorního reportingu je napojená na rozhraní externích administrátorů, automaticky získává požadované tržní údaje, provádí výpočet kvantitativních ukazatelů dle nařízení PRIIPs a generuje požadované výstupy.

ey-priips-schema

Proč právě EY?

Odlišujeme se svými znalostmi a zkušenostmi v oblasti regulace finančního sektoru, technologickým zázemím a naší výjimečnou filozofií orientovanou na zákazníka.

  • Odborné znalosti a zkušenosti v oblasti regulatorních požadavků jsou v naší DNA: Společnost EY zaujímá přední příčky svými zkušenostmi v oblasti regulatorního reportingu. Naši odborníci v oboru aktivně podporují různé pracovní skupiny v daném odvětví a jsou propojeni s klíčovými investičními a pojistnými asociacemi.
  • Zrychlená implementace: Díky předním znalostem a zkušenostem v oblasti regulatorních požadavků je společnosti EY schopna zajistit pro klienty rychlou realizaci implementace našich řešení. Náš přístup se zaměřuje na kritické regulatorní aspekty, zatímco přizpůsobuje sběr dat konkrétní technologické situaci klienta.
  • Špičkové technické dovednosti: Prostřednictvím platformy EY pro služby v oblasti regulatorního reportingu poskytuje společnost EY komplexní řešení – od správy dat až po distribuci sdělení klíčových informací.
  • Na míru šité řízené služby (managed services): Transparentnost procesů a dat je zajištěna prostřednictvím klientského portálu a dashboardu. Řízené služby jsou modifikovány a přizpůsobeny tak, aby odpovídaly konkrétním potřebám klientů.

Shrnutí

Správci aktiv a pojišťovny čelí neustále rostoucím regulatorním požadavkům a silné poptávce po digitalizaci.

Za účelem překonání výzev a provozního zatížení, které představuje nařízení PRIIPs, vyvinula EY sadu online řešení, která pomáhají pojišťovnám a správcům aktiv při přípravě a údržbě dokumentů PRIIPs KID.

 

O tomto článku

Autor Martin Majdloch

EY Česká republika, partner oddělení consultingu pro finanční instituce v regionu střední Evropy

Martin se zaměřuje se na řízení rizik a regulatorní otázky v bankách, pojišťovnách a subjektech kapitálového trhu. Jeho týmy pracují na projektech v ČR i pro největší finanční skupiny po celém světě.