Tisková zpráva

15. září 2023

Analýza společnosti EY vyčíslila přínos práce pacientských organizací pro českou ekonomiku

Jedenáct tisíc korun na pacienta ročně – tolik ušetří státu svou činností pacientské organizace.

Kontakt pro média
EY v České republice

Multidisciplinární organizace profesionálních služeb

Související témata Consulting

Praha, 15. září 2023 - Jedenáct tisíc korun na pacienta ročně – tolik ušetří státu svou činností pacientské organizace. Sedm vybraných pacientských organizací[1], které byly podrobeny hlubší analýze, přináší úsporu vyčíslenou na 188,5 milionu Kč ročně[2]. Veřejné prostředky pacientské organizace šetří zejména tím, že státu odpadají náklady na pracovníky sociálních služeb a zdravotnictví, a také tím, že aktivitami v oblasti prevence snižují výdaje na léčbu a vyplácení invalidních důchodů. Tyto závěry vyplývají z analýzy, kterou provedla poradenská společnost EY spolu s Národní asociací pacientských organizací (NAPO).

Základní aktivitou pacientských organizací je poskytovaní poradenství pacientům, ať už formou peer-to-peer, dobrovolníků nebo specialistů. Poradenství a konzultace se zaměřují především na zvládání života s onemocněním, informace o onemocnění, možnosti léčby nebo sociální a psychologickou podporu. Ekvivalent mzdy a s ní spojených odvodů státu za pracovníky sociálních služeb, kteří by v případě neexistence pacientských organizací museli tyto poradní aktivity poskytovat, dosáhl na daném vzorku sedmi vybraných pacientských organizací hodnoty 19,5 milionu korun za rok.

Prevencí rakoviny prsu ušetří pacientské organizace až 50 milionů korun z veřejných prostředků. Tato částka zahrnuje výdaje na léčbu a invalidní důchod, které díky včasnému odhalení nemoci nebudou nutné, a k tomu příjem z odvodů státu.  V případě pacientských organizací pracujících s diabetiky tato hodnota dosahuje až 58 milionů korun.

Pacientské organizace si zaslouží štědřejší podporu státu

„Zjištěné údaje o finančním přínosu pro stát vychází pouze ze vzorku sedmi organizací. Vzhledem k tomu, že pacientských organizací je v Česku 140, můžeme odhadovat, že celý sektor pro stát generuje hodnotu v řádu (desítek) miliard,“ uvedl Zdeněk Dušek, partner EY, a upozornil: „Dané hodnoty nezahrnují často ty nejvýznamnější přínosy činnosti pacientských organizací, jako je zvýšení kvality života pacientů.“

„Nepoměr mezi přínosy a náklady fungování pacientských organizací je propastný,“ uvedl předseda Národní asociace pacientských organizací Robert Hejzák a vysvětlil: „Pokud by měly naše organizace aspoň elementární jistotu dlouhodobého příjmu, mohly by své služby a podporu pacientům poskytovat v řádově vyšším měřítku, a tím generovat i mnohem vyšší úspory veřejným rozpočtům a zdravotnictví. V současnosti příspěvky od státu a krajů tvoří jen 31 %, většinu příjmů máme ze soukromých a dalších zdrojů.“

Pacientské organizace se profesionalizují, peníze na to shánějí samy 

Přes 56 % pacientských organizací mělo v roce 2022 náklady přes jeden milion korun, přičemž medián ročních nákladů na organizaci činil 1,2 milionu Kč. Největší položku z daných nákladů tvoří osobní náklady na zaměstnance a dobrovolníky. Ty jsou však dle realizovaných rozhovorů se zástupci pacientských organizací zároveň položkou, na kterou se obtížně shání financování.

Pouze 18 % pacientských organizací poskytuje ze zákona registrované sociální služby a jen 3 % poskytují registrované zdravotní služby. Řada pacientských organizací, které tyto služby registrované nemají, nicméně vykonává určité poradenské aktivity zaměřené na pomoc pacientům. Celkem pacientské organizace tímto způsobem za rok 2022 poskytly sociální služby, poradenství a konzultace 17 373 pacientům a zdravotní služby, poradenství a konzultace 23 962 pacientům.

Pacientské organizace vychovávají aktivní pacienty

Pro všechny aktivity pacientských organizací však v korunách hodnotu vyčíslit nelze. Kromě již zmíněného zvyšování kvality života je to také zapojování pacientů do rozhodovacích procesů na individuální i systémové úrovni. Je prokázáno, že jsou-li pacienti bráni jako partneři, vede to k vyšší bezpečnosti jejich léčby, vyšší spokojenosti a lepším zdravotním výsledkům. Aktivní pacienti, kteří nejsou pouhými pasivními příjemci lékařské péče, mohou přispět k bezpečnosti své péče i celého zdravotního systému.

Právě zapojení pacientů a převzetí zodpovědnosti za vlastní zdraví je jedním z významných úkolů pacientských organizací. Proto byly závěry analýzy společnosti EY zveřejněny u příležitosti Světového dne bezpečí pacientů, který připadá na 17. září. Jeho letošním mottem je „Zesilte hlas pacientů!“
 

Stáhnout kompletní analýzu (PDF)

  • Zobrazit citace

    [1] Analýza se blíže zaměřila na pacientské organizace ze šesti terapeutických oblastí: rakovina prsu, psychických onemocnění, revmatoidní artritidy, Parkinsonovy choroby, zranění páteře a míchy a diabetu (v této oblasti byly analyzovány dvě organizace).

    [2] Kalkulace představující ekvivalent ročního množství poradních služeb poskytnutých sedmi pacientskými organizacemi vybraných terapeutických oblastí. Kalkulace využívá mediánu hrubého měsíčního platu pracovníků sociálních služeb za první pololetí roku 2022 k výpočtu ekvivalentní hodnoty mezd a odvodů státu.

 

O EY | Building a better working world

Smyslem EY je přispívat k tomu, aby svět fungoval lépe. Proto pomáháme klientům, našim zaměstnancům i širšímu společenství vytvářet dlouhodobé hodnoty a posilovat důvěru v kapitálové trhy. Týmy odborníků EY, vybavené nejmodernějšími technologiemi, působí ve více než 150 zemích celého světa – provádějí audity a poskytují klientům širokou poradenskou podporu, která jim umožňuje růst, transformovat se a efektivně fungovat.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited je britská společnost s ručením omezeným garancí, která neposkytuje služby klientům. Informace o tom, jak EY shromažďuje a používá osobní údaje, a o právech fyzických osob stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na ey.com/privacy. Členské firmy EY neposkytují právní služby v zemích, kde to zákon neumožňuje. Podrobnější informace o naší organizaci najdete na našich webových stránkách www.ey.com/cz.

O NAPO

Národní asociace pacientských organizací (NAPO) sdružuje pacientské organizace zaměřené na všechny typy onemocnění i zdravotního postižení působící v České republice. V současné době má 42 členů. Úkolem NAPO je prosazovat kolektivní zájmy pacientů a poskytovat podporu svým členským organizacím. České pacienty reprezentuje i na mezinárodní úrovni, kde je aktivním členem několika evropských střešních organizací a platforem. Projekt Národní asociace pacientských organizací je podpořen grantem z fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Zdraví. Webová stránka: www.silapacientu.cz