9 min. čtení 13. listopadu 2023
green world and gavel
Udržitelnost

Změna zákona o účetnictví transponuje CSRD do české legislativy

Autor Markéta Horková

EY Česká republika, senior manažerka oddělení poradenství v oblasti změny klimatu a udržitelnosti

Markéta se věnuje reportovacím povinnostem, udržitelnému financování a ESG ratingu. 15 let pracovala pro S&P Global v Londýně jako kreditní specialista se zaměřením na udržitelné financovaní.

9 min. čtení 13. listopadu 2023

Transpozice EU směrnice o podávání zpráv o udržitelném podnikání tzv. CSRD do české legislativy je odstartována.

Dne 8. listopadu 2023 Senát České republiky schválil balík daňových reforem - tzv. konsolidační balíček. Součástí balíčku je Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Změna zákona o účetnictví. Změna zákona o účetnictví zavádí pro určité entity povinnost sestavit a zpřístupnit zprávu o udržitelnosti.

Vzhledem k postupnému zavádění v několika fázích se nyní ukládá tato povinnost (již za účetní období započatá od 1. ledna 2024) pouze účetním jednotkám, které jsou

(i)    obchodní korporací,

(ii)   subjektem veřejného zájmu,

(iii)  by byly velkou účetní jednotkou, i kdyby nebyly subjektem veřejného zájmu,

(iv)  k rozvahovému dni překročily kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců za účetní období (kumulativně).

Zákon o účetnictví dále uvádí:

1.  Zpráva o udržitelnosti je samostatným oddílem výroční zprávy.

2.  Účelem zprávy o udržitelnosti je poskytnout informace potřebné k pochopení dopadů činnosti účetní jednotky na udržitelnost a k pochopení vlivu udržitelnosti na vývoj, výkonnost a postavení účetní jednotky.

Udržitelností se pro účely účetnictví rozumí otázky:

 • životního prostředí,
 • sociální,
 • lidských práv a jejich dodržování,
 • správy a řízení,
 • zaměstnanecké a
 • boje proti korupci a úplatkářství.

3.  Zpráva o udržitelnosti obsahuje:

a) stručný popis obchodního modelu a strategie účetní jednotky včetně

 • popisu odolnosti obchodního modelu a strategie účetní jednotky vůči rizikům spojeným s udržitelností,
 • příležitostí pro účetní jednotku vztahujících se k udržitelnosti,
 • plánů účetní jednotky včetně opatření přijatých k jejich zavedení a souvisejících finančních a investičních plánů, které mají zajistit, aby obchodní model a strategie účetní jednotky byly slučitelné s přechodem na udržitelné hospodářství a s omezením globálního oteplování na 1,5◦C v souladu s Pařížskou dohodou a s cílem dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropský právní rámec pro klima,
 • informace, jak je účetní jednotka vystavena činnostem souvisejícím s uhlím, ropou a plynem, je-li těmto činnostem vystavena,
 • způsobu, jakým obchodní model a strategie účetní jednotky zohledňují zájmy jejích zúčastněných stran a dopady účetní jednotky na udržitelnost,
 • popisu, jak je strategie účetní jednotky s ohledem na udržitelnost zaváděna,

b) popis časově vymezených cílů souvisejících s udržitelností, které si účetní jednotka určila, případně také absolutních cílů snížení emisí skleníkových plynů alespoň pro roky 2030 a 2050, včetně

 • popisu pokroku, jakého účetní jednotka při plnění těchto cílů dosáhla,
 • prohlášení o tom, zda jsou tyto cíle účetní jednotky týkající se otázek životního prostředí založeny na přesvědčivých vědeckých důkazech,

c) popis úlohy příslušných orgánů účetní jednotky s ohledem na udržitelnost, včetně popisu jejich odborných znalostí a dovedností ve vztahu k plnění této úlohy či přístupu k těmto odborným znalostem a dovednostem,

d) informace o existenci systémů pobídek spojených s udržitelností, které jsou nabízeny členům orgánů účetní jednotky,

e) popis politik účetní jednotky ve vztahu k udržitelnosti,

f) popis postupu náležité péče, který účetní jednotka uplatňuje ve vztahu k udržitelnosti a případně také dodržování požadavků Evropské unie na uplatňování postupů náležité péče,

g) popis hlavních skutečných nebo potenciálních nepříznivých dopadů spojených s vlastní provozní činností účetní jednotky, s jejím hodnotovým řetězcem, produkty a službami, obchodními vztahy a dodavatelským řetězcem,

h) popis opatření přijatých účetní jednotkou k identifikaci a sledování dopadů podle písmene g) a dalších nepříznivých dopadů, které musí účetní jednotka identifikovat podle požadavků Evropské unie na uplatňování postupů náležité péče,

i) popis opatření přijatých účetní jednotkou, která mají skutečným nebo potenciálním nepříznivým dopadům podle písmene g) předcházet, zmírnit je, napravit je nebo je odstranit, a to včetně popisu výsledků uplatňování těchto opatření, a

j) popis hlavních rizik pro účetní jednotku spojených s udržitelností, včetně popisu

 • hlavních závislostí účetní jednotky na těchto otázkách a
 • způsobu, jakým účetní jednotka tato rizika řídí.

4.  Zpráva o udržitelnosti obsahuje také ukazatele vztahující se k informacím uvedeným ve zprávě o udržitelnosti a postup použitý pro určení těchto informací.

5.  Informace o udržitelnosti se ve zprávě o udržitelnosti uvádějí z krátkodobého, střednědobého nebo dlouhodobého časového hlediska tak, aby byl naplněn účel zprávy o udržitelnosti.

6.  Zpráva o udržitelnosti obsahuje také informace o vlastní činnosti účetní jednotky a jejím hodnotovém řetězci, včetně informací o jejích produktech a službách, obchodních vztazích a dodavatelském řetězci. Pokud nezbytné informace o hodnotovém řetězci nelze získat, namísto těchto informací se ve zprávě o udržitelnosti uvede

 • vysvětlení úsilí vynaloženého účetní jednotkou za účelem získání těchto informací,
 • důvody, proč tyto informace nebylo možné získat, a
 • způsoby, jakými budou tyto informace získány v budoucích účetních období.

7.  Vztahují-li se informace uvedené v jiných částech výroční zprávy nebo částky uvedené v účetní závěrce k informacím obsaženým ve zprávě o udržitelnosti, účetní jednotka uvede ve zprávě o udržitelnosti k těmto údajům dodatečné vysvětlení a na tyto údaje odkáže.

8.  Zpráva o udržitelnosti nemusí ve výjimečných případech a na základě odůvodněného rozhodnutí příslušných orgánů účetní jednotky obsahovat informace týkající se budoucího vývoje účetní jednotky nebo právě projednávaných záležitostí, pokud by uvedení těchto informací ve zprávě o udržitelnosti mohlo výrazně poškodit obchodní postavení této účetní jednotky, ledaže by neuvedení těchto informací znemožnilo naplnit účel zprávy o udržitelnosti.

9.  Zpráva o udržitelnosti se vyhotovuje v souladu se standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti přijatými Evropskou komisí.

10. Zpráva o udržitelnosti je značkována podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího jednotný elektronický formát pro podávání zpráv.

Účetní jednotka bude muset také informovat zástupce zaměstnanců a projednat s nimi informace o udržitelnosti včetně prostředků pro jejich získávání a ověření postupem podle zákoníku práce. Tato účetní jednotka také zajistí předání stanoviska zástupců zaměstnanců k informacím podle věty první příslušným orgánům účetní jednotky.

Konsolidující účetní jednotka velké skupiny účetních jednotek, která na konsolidovaném základě překročila kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců za účetní období a která je subjektem veřejného zájmu, bude mít také povinnost vyhotovovat konsolidovanou zprávu o udržitelnosti již za účetní období započatá od 1. ledna 2024.

Konsolidovaná zpráva o udržitelnosti bude samostatným oddílem konsolidované výroční zprávy a bude obsahovat informace citované v odstavci 3 tohoto článku. 

Jsou-li významné rozdíly mezi hlavními riziky spojenými s udržitelností pro skupinu účetních jednotek a pro jednu nebo více konsolidovaných účetních jednotek patřících do této skupiny účetních jednotek, konsolidovaná zpráva o udržitelnosti obsahuje také informaci o hlavních rizicích spojených s otázkami udržitelnosti pro konsolidované účetní jednotky, kterých se významné rozdíly v těchto rizicích týkají.

Zprávu o udržitelnosti není povinna vyhotovovat účetní jednotka, pokud není emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu a je konsolidovanou účetní jednotkou zahrnutou, včetně všech svých konsolidovaných účetních jednotek, do konsolidačního celku jiné konsolidující osoby z Evropské unie, nebo do konsolidačního celku konsolidující zahraniční osoby, která je ustavena podle právního řádu jiného státu než členského státu Evropské unie za předpokladu, že konsolidovaná výroční zpráva nebo konsolidovaná zpráva vedení jiné konsolidující osoby obsahuje informace o této účetní jednotce a všech jejích konsolidovaných účetních jednotkách a  je vyhotovena v souladu s právními předpisy právního řádu členského státu Evropské unie, podle jehož právního řádu byla ustavena, je vyhotovena v souladu se standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti přijatými Evropskou komisí, nebo způsobem rovnocenným těmto standardům podle prováděcího opatření Evropské komise o rovnocennosti standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti.

Výroční zpráva této účetní jednotky potom obsahuje

 • název a sídlo jiné konsolidující osoby z Evropské unie, v jejímž konsolidačním celku je tato účetní jednotka zahrnuta,
 • odkaz na internetové stránky, na kterých je uveřejněna konsolidovaná výroční zpráva nebo konsolidovaná zpráva vedení jiné konsolidující osoby z Evropské unie a zpráva o ověření zprávy o udržitelnosti, výroční zprávy nebo zprávy vedení, a
 • informaci o tom, že tato účetní jednotka není povinna vyhotovovat zprávu o udržitelnosti.

Předpokládáme, že reportovací povinnosti tzv. druhé vlny (tzv. velké podniky, které splňují alespoň 2 kritéria - mají více jak 250 zaměstnanců, obratem nad EUR 50 milionů nebo aktiva nad EUR 25 milionů, budou upřesněna v Novém Zákoně o účetnictví očekáváném v roce 2024.

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu uvádí v § 118 odst. 2 písmeno c) mimo jiné i ustanovení o prohlášení odpovědných osob emitenta, spolu s uvedením jejich jmen a funkcí, že podle jejich nejlepšího vědomí zpráva o udržitelnosti nebo konsolidovaná zpráva o udržitelnosti, má-li emitent povinnost ji vyhotovovat, je vyhotovena v souladu se standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti přijatými Evropskou komisí a požadavky stanovenými na základě čl. 8 odst. 4 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rámec pro usnadnění udržitelných investic.

Firmy mají na přípravu implementace nové směrnice relativně krátkou dobu. Je tudíž nezbytné, aby již nyní zahájily příslušné kroky, které jim pomohou zmapovat dopad směrnice na jejich strategii v oblasti udržitelnosti, na podnikové výkaznictví, vnitřní kontroly a další klíčové procesy.

Multidisciplinární týmy EY mají ty nejlepší předpoklady, aby společnostem a všem zúčastněným stranám poskytovaly efektivní podporu při přípravě na rozsáhlé změny, které s sebou směrnice přináší. Naši odborníci disponují širokou škálou zkušeností, od auditu a ověřovacích zakázek, přes podnikové výkaznictví, správu a řízení společností, interní audit a daně až po změny klimatu a udržitelnost, digitální transformaci a poradenství v oblasti lidských zdrojů.

Naše týmy klientům pomáhají identifikovat klíčové aspekty udržitelnosti i související rizika a příležitosti a navrhnout opatření posilující dlouhodobou hodnotu jak z hlediska samotných podniků, tak i širšího společenství.

EY věnuje velkou pozornost inovacím a zkvalitňování podnikových postupů v oblasti zveřejňování vysvětlujících a popisných informací s cílem zajistit spolehlivější a přesnější informování o udržitelnosti.  Díky digitálním auditním platformám máme k dispozici špičková řešení pro automatizaci a ověřování těchto informací.

Shrnutí

Změna zákona o účetnictví transponuje CSRD do české legislativy. Zavádí povinnost pro určité entity sestavit a zpřístupnit zprávu o udržitelnosti již za účetní období započatá od 1. ledna 2024. Firmy mají na přípravu implementace nové směrnice relativně krátkou dobu. Je tudíž nezbytné, aby již nyní zahájily příslušné kroky, které jim pomohou zmapovat dopad směrnice na jejich strategii v oblasti udržitelnosti, na podnikové výkaznictví, vnitřní kontroly a další klíčové procesy.

O tomto článku

Autor Markéta Horková

EY Česká republika, senior manažerka oddělení poradenství v oblasti změny klimatu a udržitelnosti

Markéta se věnuje reportovacím povinnostem, udržitelnému financování a ESG ratingu. 15 let pracovala pro S&P Global v Londýně jako kreditní specialista se zaměřením na udržitelné financovaní.