Další rozhodnutí MF o prominutí příslušenství DPH

Další rozhodnutí MF o prominutí příslušenství DPH

3. března 2021
Předmět Tax Alert

Ministerstvo financí včera zveřejnilo ve Finančním zpravodaji č. 13/2021 další rozhodnutí o prominutí příslušenství DPH z důvodu mimořádné události (výrazného omezení pohybu na tři březnové týdny). Ministryně financí promíjí:

 • pokutu za opožděné podání daňového přiznání k DPH za zdaňovací období únor 2021;
 • pokutu za opožděné podání dodatečného daňového přiznání k DPH, které je daňový subjekt povinen podat do konce března 2021;
 • pokutu za nepodání kontrolního hlášení za kalendářní měsíc únor 2021;
 • pokuty za nepodání kontrolního hlášení za předchozí měsíce a pokuty za nesplnění povinnosti změnit nebo doplnit nesprávné nebo neúplné údaje uvedené v kontrolním hlášení za předchozí měsíce, pokud běh lhůty ke splnění povinnosti alespoň z části spadá do období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021;
 • úrok z prodlení vzniklý na DPH za zdaňovací období únor 2021 (pokud již nebyl prominut dřívějším rozhodnutím MF zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 38/2020)

Výše uvedené pokuty/úroky budou prominuty pouze v případě, že ke splnění povinnosti podat tato daňová přiznání/kontrolní hlášení a uhrazení daně, ke které se úrok váže, dojde nejpozději dne 15. dubna 2021.

S případnými dotazy či komentáři kontaktujte svůj klientský EY tým nebo autory článku.

Autoři:

Jevgenija Bajzíková

Nikola Kratochvílová

 • Tax Alert - English version

  Another decision of the Ministry of Finance on  VAT charges or penalties waiver

  The Ministry of Finance published yesterday in its Financial Bulletin No.13/2021 further decision on the waiver of VAT charges and penalties on the grounds of emergency (significant restriction of movement in three weeks in March). Finance Minister waives:

  • penalty for late filing of VAT return for the tax period February 2021;
  • penalty for late filing of supplementary VAT return, which taxpayers are obliged to submit by the end of March 2021;
  • penalty for failure to submit control statement for the calendar month of February 2021;
  • penalties for failure to submit control statement for prior months and penalties for failure to meet the obligation to change or amend incorrect or incomplete information given in the control statement for prior months if the deadline for compliance falls at least in part within the period from 1 March 2021 to 21 March 2021;
  • late payment interest that arose on VAT for the tax period February 2021 (if not earlier remitted by former Ministry of Finance decision published in  Financial Bulletin No. 38/2020)

  The aforementioned penalties/interest will be waived only if the obligation to file the tax returns/control statements and payment of the tax to which the interest relates is met on 15 April 2021 at the latest.

  If you have any questions or comments on the above matter, please contact you EY tax team or the authors of this alert.

  Authors:

  Jevgenija Bajzíková

  Nikola Kratochvílová