Evropská komise přichází s novou strategií pro daňovou oblast

Evropská komise přichází s novou strategií pro daňovou oblast

19. května 2021
Předmět Tax Alert

18. května zástupci Evropské komise (EK) odprezentovali svou novou strategii a ambice pro daňovou oblast (více ZDE). Níže shrnujeme naše prvotní vybrané postřehy:

Od CCCTB k BEFIT

 • Každý si jistě pamatuje na předchozí iniciativy EK týkající se návrhu směrnic směřujících ke společnému konsolidovanému korporátnímu základu daně. Návrhy CCCTB by měly být staženy a EK přichází s novým konceptem nazvaným BEFIT (“Business in Europe: Framework for Income Taxation”). EK by v rámci BEFIT měla do roku 2023 přijít s novým rámcem pro jednotná pravidla pro kalkulaci daňové báze a její alokaci mezi členské státy EU. Dle prohlášení zástupců EK by BEFIT měl být komplementární k aktuálně diskutovaným řešením OECD v oblasti reformy mezinárodního zdanění (pilíře 1 a 2).

Další iniciativy (pro následující dvouleté období)

 • EK hodlá v průběhu příštího roku připravit návrh, dle kterého by vybrané velké korporace fungující v rámci EU publikovaly své efektivní daňové sazby.
 • EK plánuje formulaci nových „anti-avoidance“ pravidel zaměřených na tzv. shell korporace (společnosti s žádnou či nízkou presencí a ekonomickou aktivitou). Návrh tzv. ATAD3 by měl být prezentován do konce tohoto roku (prvotní komunikace naznačuje opatření v oblasti monitoringu a reportování).
 • EK rovněž hodlá připravit návrh, který by měl motivovat společnosti k investování prostřednictvím vlastního kapitálu a nikoliv dluhem. Návrh tzv. Debt Equity Bias Reduction Allowance by měl být připraven v prvním čtvrtletí příštího roku.
 • EK rovněž přichází s doporučením pro členské země umožnit odečet ztrát za roky 2020 a 2021 oproti ziskům před rokem 2020 (za alespoň jeden předchozí rok a s limitem 3 milionů EUR na zdaňovací období).
 • EK plánuje brzy přijít s konkrétním návrhem na tzv. digital levy, které by mělo představovat vlastní zdroj EU.
 • V rámci iniciativy European Green Deal EK rovněž plánuje revizi/přípravu Energy Taxation Directive, Carbon Border Adjustment Mechanism či zdanění tabákových výrobků.

V případě dotazů se prosím obraťte na daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.

Autoři:

Lucie Říhová

Karel Hronek

 • Tax Alert - English version

  European Commission proposes new tax agenda

  On 18 May the European Commission (EC) representatives presented new, ambitious business tax agenda (more HERE). Below we summarize our initial selected observations:

  From CCCTB to BEFIT

  • Everyone certainly remembers the EC´s  previous initiatives made for common consolidated corporate tax base (CCCTB) proposal. CCCTB proposals should be withdrawn and the EC is coming with a new concept,  BEFIT - Business in Europe: Framework for Income Taxation. By 2023, as part of BEFIT the Commission should come  with a new framework for uniform rules for tax base calculation and its allocation amongst EU member states. The BEFIT proposal should build on and be complementary to the OECD initiative concerning the international tax reform  (Pillars 1 and 2).

  Further initiatives (for the next two years)

  • Next year the EC intends to prepare a proposal under which selected large corporations operating in EU should publish their effective tax rates.
  • The EC plans to formulate new anti-avoidance rules focused on shell corporations (entities with no or minimal substance and economic activity). The ATAD3 proposal should be presented by the end of this year (initial communication indicates mainly measures in the sphere of monitoring and reporting).
  • The EC also intends to prepare a proposal that should encourage corporations to finance their investments through equity contributions rather than through debt financing - the  Debt Equity Bias Reduction Allowance initiative should be prepared in the first quarter of the following year.
  • The EC also comes with recommendations for member states to enable offset of losses for 2020 and 2021 against pre-2020 profits (for at least one preceding year and with a limit of EUR 3 million for tax period).
  • The EC plans to soon come with a particular proposal for digital levy which should represent EU internal source.
  • As part of the European Green Deal initiative the European Commission also plans revision/preparation of the Energy Taxation Directive,  Carbon Border Adjustment Mechanism or tobacco product taxation.

  If you have any questions, please contact your regular EY team.

  Authors:

  Lucie Říhová

  Karel Hronek