Generální pardon pro společnosti zapojené do odborného vzdělávání

Generální pardon pro společnosti zapojené do odborného vzdělávání

7. května 2021
Předmět Tax Alert

Poplatníci, kteří uplatnili odpočet na podporu pořízení majetku na odborné Vzdělávání1, za současných podmínek mnohdy nesplní základní podmínku použití takového majetku ve třech po sobě následujících zdaňovacích obdobích. Důvodem jsou proti-pandemická opatření, která po dlouhou dobu zamezovala mimo jiné i praktickému vyučování.

Za standardních podmínek by takoví poplatníci museli o příslušný odpočet zvýšit základ Daně2.

Ministerstvo financí v této souvislosti vydalo rozhodnutí (ZDE) o prominutí daně z příjmů odpovídající daňové povinnosti vzniklé právě z důvodu porušení této podmínky. Prominutí se týká zdaňovacích období právnických osob, která započala mezi 1. 4. 2019 a 30. 4. 2021. U fyzických osob platí obdobně pro daňovou povinnost za roky 2020 a 2021.

Za jakých podmínek bude daň prominuta?

 1. Poplatník vykáže kladnou daň (tj. v současnosti se netýká společností vykazující daňovou ztrátu),
 2. Poplatník správci daně oznámí, že má na prominutí nárok a
 3. Podmínka bude dodatečně splněna v následujících zdaňovacích obdobích.

Oznámení je však nutné podat nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, kdy má být daň prominuta. Pokud již lhůta uplynula nebo uplyne před 1. červencem 2021, tak nejpozději do 1. července 2021.

A jak by mělo prominutí daně probíhat prakticky?

Poplatníci využívající toto prominutí zvýšení základu z důvodu porušení podmínky2 do daňového přiznání vůbec neuvedou. Pokud již bylo daňové přiznání zohledňující porušení podmínky podáno, poplatník má možnost uplatnit prominutí daně prostřednictvím dodatečného daňového přiznání, ve kterém zvýšení základu daně nebude aplikovat.

Dle informací MF by měla být v současné chvíli připravována novela zákona o daních z příjmů, která by měla dopadnout mimo jiné i na případy, které nejsou pokryty tímto prominutím daně (např. poplatník nevykáže daň nebo si majetek pořídil až ve zdaňovacím období, na které se vztahuje toto prominutí).

V případě otázek se, prosím, neváhejte obrátit na autory článku nebo Vašeho oblíbeného daňového poradce.

Autorka:

Vendula Sehnalová

 • Zobrazit citace

  [1] § 34g zákona o daních z příjmů

  [2] § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 zákona o daních z příjmů

 • Tax Alert - English version

  General pardon for companies involved in vocational education

  The taxpayers who claimed a deduction to support the acquisition of assets for vocational education are not often Able1, under current circumstances to use the assets in three consecutive tax periods. This is due to anti-pandemic measures that have prevented, inter alia, practical training for a long time.

  In normal circumstances the taxpayers would have to increase the tax base for the respective deduction claimed2.

  In this context the Ministry of Finance issued a ruling (HERE) on income tax waiver corresponding to the tax liability that arose particularly due to the breach of this condition. The waiver relates to legal persons´ tax periods beginning between 1 April 2019 and 30 April 2021. For individuals this applies similarly for their tax liability for the years 2020 and 2021.

  Under what conditions will the tax be waived?

  1. The taxpayer shall recognize positive tax (i.e. currently this does not apply on corporations reporting tax losses),
  2. The taxpayer shall notify the tax administrator that he is entitled to a waiver, and
  3. The condition will be additionally met in the following tax periods.

  However, the notification must be submitted no later than the end of the deadline for filing the tax return for the tax period when the tax is to be waived. If the deadline has already expired or will expire before 1 July 2021 then by 1 July 2021 at the latest.

  And how should the tax waiver take place in practice?

  The taxpayers entitled to the waiver will not include the increase of the tax base due to breach of the condition3 in their tax returns at all. If the tax return reflecting the breach of the waiver has already been filed the taxpayer may claim tax waiver through a supplementary tax return in which the tax base increase will not be applied.

  According to information from the Ministry of Finance, an amendment to the ITA should currently be prepared that should have an impact, inter alia, on the instances that are not covered by the waiver (e.g. the taxpayer does not report tax or has acquired the assets not earlier than in the tax period which the waiver covers).

  If you have any questions, please do not hesitate to contact the article’s authors or your preferred tax advisor.

  Author:

  Vendula Sehnalová

  Reference:

  [1] Section 34g of the ITA

  [2] Section 23 para.3a) note 16

  [3] Section 23 para.3a) note 16