Nejnovější daňové covid úlevy

Nejnovější daňové covid úlevy

10. března 2021
Předmět Tax Alert

Včera byly ve Finančním zpravodaji (ZDE) oficiálně potvrzeny nejnovější daňové úlevy v souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2.

Posun termínů pro podání přiznání a placení daní z příjmů

Rozhodnutím ministryně financí dochází k prominutí sankcí souvisejících s pozdním podáním přiznání a zaplacením daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2020. Prominutí se uplatní, pokud ke splnění povinností dojde maximálně o 1 měsíc později, tzn. v případě „papírového“ přiznání do 3. května 2021 a v případě elektronického podání do 1. června 2021.

Prominutí se vztahuje na pokutu za opožděné podání daňového přiznání, úroky z prodlení či z posečkané daně, ale také např. na pokutu za neoznámení osvobozeného příjmu podle § 38w ZDP.

Rozhodnutí naopak neřeší případný posun termínů pro předložení přehledů o příjmech a výdajích ČSSZ a zdravotním pojišťovnám. Uvidíme, jak na situaci tyto subjekty zareagují a zda termíny také posunou.

Poplatníci podléhající povinnému auditu a ti, za které podá přiznání poradce, mají na podání přiznání a zaplacení daně čas standardně do 1. července 2021.

Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Dále ministryně financí prodlužuje prominutí DPH při dodání filtračních masek a respirátorů třídy ochrany FFP2 a vyšší. Dle předchozího rozhodnutí, které je stále v platnosti, je DPH u respirátorů prominuta v období 3. února do 3. dubna 2021 (viz Alert EY). Nyní je toto období prodlouženo do 3. června 2021. Opět platí, že je zachován nárok na odpočet DPH u všech souvisejících nákladů (výroba, doprava, prodej respirátorů).

Pokud dodavatel respirátorů uvede DPH na daňovém dokladu, pak tuto daň musí přiznat i přes platné prominutí daně. Kupující si z takového dokladu nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH (nicméně diskuse ohledně toho, zda tento zákaz je legální, stále pokračují).

Pro další informace či ověření, zda uvedená prodloužení a prominutí se týkají i vás, prosím kontaktujte svůj klientský tým nebo autory článku.

Autoři:

Jakub Tměj         

Jevgenija Bajzíková

 

 • Tax Alert - English version

  Newest Covid tax reliefs

  The Ministry of Finance officially confirmed in its Financial Bulletin (HERE) the newest tax reliefs related to the SARS-CoV-2 spread.

  Deadlines for income tax filing and payment postponed

  Finance Minister decided to remit fines for late filing and payment of the personal and corporate income tax returns for 2020. The remission shall be applied if the filing and payment obligation is delayed by one month at maximum, i.e. for “paper” filing by 3 May 2021 and electronic filing by 1 June 2021.

  The remission covers fines for delayed tax returns, late payment interest, tax deferment interest, but also e.g. fine for failure to report tax exempt income in accordance with Section 38w of the ITA.

  On the other hand, the decision does not cover deadlines, for submission of the statements of income and expenses to the Czech Social Security Administration and health insurance companies. We will see how these entities will respond to the situation and whether they will also move the deadlines.

  Taxpayers subject to statutory audits and those whose tax returns will be filed by tax advisors have time to file a tax return and pay tax within the standard deadline, i.e. by 1 July 2021.

   VAT exemption for respirator supplies extended

  In addition, Finance Minister extends VAT waiver for the supplies of filtration masks and FFP2 and higher level respirators. As per her prior decision which is still in force, VAT is waived from supply ofrespirators in the period from 3 February to 3 April 2021 (EY alert). Now the period is extended until 3 June 2021. Again, the claim to deduct VAT is retained for all related costs (production, transport, sale of respirators).

  If a respirator supplier states VAT on the invoice, he must declare VAT irrespective of the valid VAT waiver. The buyer cannot claim VAT deduction on the grounds of such invoice (nevertheless discussions as to whether the ban is legal or not are still in progress).

  If you need additional information or verification as to whether the extensions and waivers apply to you please contact your EY tax team or authors of this alert.

  Authors:

  Jakub Tměj        

  Jevgenija Bajzíková