Building staircase from wood

Pokyn k aplikaci převodních cen v době pandemie – ztráty a alokace specifických Covid-19 nákladů

20. ledna 2021
Předmět Tax Alert

Jak jsme Vás již informovali (ZDE), OECD vydalo pokyn pro zohlednění dopadů pandemie Covid-19 do převodních cen. V tomto příspěvku shrnujeme doporučení pokynu k alokaci ztrát a Covid-19 specifickým nákladům.

Hned na úvod pokyn specificky zmiňuje, že pro alokaci zisků a ztrát mezi spojenými subjekty je rozhodující, jaká rizika jednotlivé subjekty nesou. Je tedy nutné vycházet ze základních principů převodních cen daných Směrnicí OECD o převodních cenách platných již před pandemií.

Stejným způsobem se dále vyjadřuje k otázce, zda tzv. „limited risk entity“ mohou nést ztrátu. Dle pokynu vždy závisí na funkcích, které daná společnost vykonává a jaké související rizika nese. Jinými slovy, ztrátu je možné takovéto entitě alokovat pouze tehdy, pokud nese odpovídající riziko a toto riziko svými funkcemi kontroluje. 

Pokud se spojené osoby rozhodnou v důsledku Covid-19 pandemie změnit smluvní nastavení, je vždy nutné posoudit, zda by nezávislý subjekt v obdobné situaci postupoval obdobným způsobem (např. zda by byl ochotný přistoupit na dočasné snížení cen). V souladu se Směrnicí OECD o převodních cenách by společnosti měly vzít v úvahu všechny možnosti a posoudit, zda se jedná o nejlepší racionální možnost, jak postupovat.

Pokyn dále řeší, jakým způsobem alokovat specifické náklady vynaložené z důvodu pandemie. I v této souvislosti zmiňuje, že je nutné posoudit, kdo byl zodpovědný za dané aktivity, které vedly k vynaložení předmětných nákladů a nesl související rizika. Dále připomíná, že v souladu se Směrnicí OECD k převodním cenám by jednorázové specifické náklady, které se nevztahují k posuzované transakci, měly být vyloučeny při počítání ziskových ukazatelů, a to konzistentně jak na straně testované společnosti, tak i u srovnatelných subjektů.    

Pokud smlouva mezi spojenými subjekty obsahuje ustanovení o vyšší moci (tzv. Force Majeure clause), je dle pokynu nejprve nutné posoudit, zda se dohodnuté podmínky dají aplikovat v konkrétní situaci způsobené pandemií Covid-19 a zda by nezávislý subjekt postupoval obdobně. 

Dle našich informací je výše uvedené konzistentní s deklarovaným přístupem české finanční správy v těchto oblastech.

V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.                        

Autoři:

Lucie Karpíšková              

Tomáš Kubiš

 • Tax Alert - English version

  Guidance on transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic – losses and allocation of Covid-19 specific costs

  As we already informed you before (HERE), the OECD published a Guidance on transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic. In this alert, we summarize the OECD recommendations for the allocation of losses and Covid-19 specific costs.

  At the very beginning, the Guidance specifically refers to the risk borne by individual entities as the key criterion for allocating profit and losses between related entities. It is therefore necessary to consider the basic transfer pricing principles laid down by the OECD Transfer Pricing Guidelines already in force before the pandemic.

  The Guidance further addresses the question of whether a "limited risk entity" can incur a loss. According to the Guidance, it always depends on the functions performed and the related risks assumed by the given company. In other words, a loss can be allocated to such entity only if it assumes the corresponding risk and the risk is controlled by its functions.

  If related parties decide to change their contractual arrangement due to the Covid-19 pandemic, they always have to assess whether an independent entity in a similar situation would proceed in the same way (e.g., whether it would be willing to accept a temporary price reduction). In line with the OECD Transfer Pricing Guidelines, companies should consider all options available and assess whether the selected option is the best reasonable one to accept.

  The Guidance also addresses the allocation of specific costs incurred as a result of the pandemic. In this context, the Guidance stipulates the need to assess who took responsibility for the activities that led to the costs being incurred and who assumed the associated risks. It further refers to the fact that, in line with the OECD Transfer Pricing Guidelines, specific one-off costs that do not relate to the transaction under review should be excluded from the calculation of profitability indicators, both for the tested company and for comparable entities.

  If an agreement between related parties contains a force majeure clause, it is first necessary to assess, according to the Guidance, whether the agreed conditions may apply to a specific situation caused by the Covid-19 pandemic and whether an independent entity would proceed in a similar way. 

  According to our information, the above is consistent with the declared approach to this issue of the Czech financial authorities.

  If you have any questions, please contact the authors of the article or your regular EY tax team.                        

  Authors:

  Lucie Karpíšková              

  Tomáš Kubiš