Pokyn k aplikaci převodních cen v době pandemie - srovnávací analýzy

Pokyn k aplikaci převodních cen v době pandemie - srovnávací analýzy

12. ledna 2021
Předmět Tax Alert

Jak jsme Vás již informovali (ZDE), OECD vydalo pokyn pro zohlednění dopadů pandemie Covid-19 do převodních cen. V tomto příspěvku shrnujeme doporučení pokynu k provádění srovnávacích analýz.

Pokyn prvně krátce shrnuje, že v situacích, kdy pandemie neměla na podnikání společnosti či na dostupnost aktuálních srovnatelných dat významnější dopad, není nutné přístup ke srovnávací analýze zásadněji měnit. Změny v nastavení převodních cen se také nevyžadují v případech dlouhodobě uzavřených vnitroskupinových kontraktů, kde lze předpokládat, že by třetí strany v aplikaci smluvených cen pokračovaly beze změn.

Jelikož však bude situace v mnohých odvětvích zcela opačná, text pokynu se zejména snaží dát praktická doporučení pro provádění analýz v případech, kdy podnikání společností bylo pandemií zasaženo. Dostupnost srovnatelných dat bude v současnosti velice omezená a dopad pandemie je nutno zohlednit s odkazem na současná srovnatelná data nezávislých společností.

OECD proto spíše odrazuje od využití standardních přístupů používaných v době relativní ekonomické stability v podobě analýz založených na historických datech, víceletých průměrech, či na použití výsledků analýz na nastavování cen (ex ante přístup), spíše než na testování cen po konci období (ex post).

Pokyn rovněž nedoporučuje provádění regresních či jiných analýz s odkazem na poslední globální finanční krizi z let 2008-2009. Zahrnutí ztrátových společností do vzorku srovnatelných společností obecně doporučuje pouze v případech, kdy by zahrnutí ztrátových společností bylo odůvodnitelné i v letech před pandemií (což typicky nebudou případy limitovaných výrobců či distributorů).

OECD klade velký důraz na srovnatelnost používaných dat zohledňujících jedinečné dopady pandemie, a proto s ohledem na stále nedostupná aktuální data v komerčních databázích doporučuje využití „jakýchkoliv dostupných dat“ o dopadech do odvětví pro zpřesnění prováděných analýz. Obecně doporučuje detailněji analyzovat a zohledňovat konkrétní dopady jak na úrovni testované společnosti, tak zohledňovat a případně upravovat data srovnatelných subjektů (například detailní zohlednění vládních podpůrných programů).

Daňovým správám zároveň doporučuje uplatnění „pragmatických“ a „flexibilních“ přístupů, které umožní daňovým poplatníkům „vynakládajícím úsilí v dobré víře“, aby získali potřebné současné srovnatelné údaje co nejrychleji a svou daňovou pozici jim následně uzpůsobily. V rámci těchto přístupů OECD daňovým správám doporučuje například akceptování změn daňových přiznání nad rámec běžných časových lhůt, či umožnění následných úprav cen uvnitř skupiny, aby se zohlednily nové údaje, jakmile budou k dispozici.

Z dřívějších vyjádření české finanční správy lze předpokládat, že i za předpokladu akceptace pragmatických či flexibilních přístupů, bude muset být daňová pozice poplatníka vždy řádně podložena detailními ekonomickými analýzami založenými na nezávislých datech s vysokou mírou srovnatelnosti.

Dotčené společnosti by tak měly srovnávacím analýzám odůvodňujícím změny v nastavení jejich převodních cen přikládat vyšší pozornost než kdykoliv předtím.

V případě dotazů se prosím obraťte na autory článku nebo daňový tým EY, se kterým pravidelně spolupracujete.                         

Autoři:

Lucie Karpíšková            

Tomáš Kubiš

 • Tax Alert - English version

  Guidance on transfer pricing during the pandemic – comparability analyses

  As we already informed you before (HERE), the OECD published a guidance on transfer pricing implications of the COVID-19 pandemic. In this alert, we summarize the OECD recommendations for conducting comparability analyses.

  First of all, the guidance suggests that there may be no need to fundamentally change the approach to comparability analyses where the pandemic did not have a significant impact on a company's business or the availability of current comparable data. Changes in transfer prices are also not required in case of pre-existing long-term intercompany agreements, where the third parties concerned could be expected to continue to use the agreed prices without any changes.

  However, as the situation in many sectors will be quite the opposite, the guidance mainly seeks to provide practical recommendations for carrying out the analyses in cases where the pandemic has had a significant impact on companies' businesses. The availability of comparable data will currently be very limited and the impact of the pandemic must be considered with reference to current comparable data of independent companies.

  Consequently, the OECD rather discourages companies from using the standard approach adopted in times of relative economic stability, i.e. analyses based on historical data, multi-year averages, or the use of results of pricing analyses (ex-ante approach) rather than price testing after the end of the period (ex-post approach).

  The guidance further does not recommend conducting regression or other analyses with reference to the last global financial crisis of 2008-2009. In general, the inclusion of loss-making companies in the sample of comparable companies is only recommended in cases where the inclusion of loss-making companies would be justified even in the years prior to the pandemic (which typically does not cover limited manufacturers or distributors).

  The OECD places great emphasis on the comparability of data, taking into account the unique impact of the pandemic; as a result, given the still unavailable current data in commercial databases, the OECD recommends using "any available data" on the impact of the pandemic on the given sector to refine the analyses. In general, it recommends carrying out more detailed analyses and taking into account specific impact at the level of the tested company, while considering and possibly adjusting the data of comparable entities (for example, taking detailed account of government support programs).

  At the same time, tax administrators are recommended to take a "pragmatic" and "flexible" approach that will allow "bona fide" taxpayers to obtain the necessary current comparable data as quickly as possible and then adjust their tax position accordingly. In this context, the OECD recommends that tax administrators, e.g., accept changes in tax returns beyond standard deadlines, or allow for subsequent intra-group price adjustments taking into account new data as they become available.

  Based on previous statements of the Czech financial administration, we can assume that even if the tax administrators adopt a pragmatic or flexible approach, the taxpayer's tax position will always have to be duly documented by detailed economic analyses based on independent data with a high degree of comparability.

  Any companies concerned should therefore pay more attention to their comparability analyses used to support changes in transfer pricing than ever before.

  If you have any questions, please contact the authors of the article or your regular EY tax team.                        

  Authors:

  Lucie Karpíšková            

  Tomáš Kubiš