notebook-view-seaside

Práce z domova ze zahraničí – možné důsledky v oblasti daní, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

21. ledna 2021
Předmět Tax Alert

V důsledku nejrůznějších opatření jednotlivých států souvisejících s koronavirem vykonává v této době mnoho zaměstnanců svoji pracovní činnost vzdáleně, často i z jiné země.

Tyto situace mohou mít závažné dopady v oblasti zdanění i pojištění, může např. dojít ke změně daňového rezidenství zaměstnance, vzniku stálé provozovny zaměstnavatele, může se změnit stát, který má nárok na zdanění příjmů ze závislé činnosti, případně se může změnit příslušnost zaměstnance k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

Daňový pohled

Jak jsme Vás informovali v našem alertu z dubna 2020, OECD vydalo stanovisko k možným řešením vzniklých situací s daňově mezinárodním přesahem při aplikaci smluv o zamezení dvojímu zdanění. Závěry tohoto stanoviska byly víceméně pozitivní, změny byly v té době považovány za dočasné a nepředpokládaly se tak významné dopady v oblasti zdanění. Stanovisko OECD nicméně není závazné.  Dle neoficiálních informací česká finanční správa nebude stanovisko OECD zohledňovat a bude se striktně řídit ustanoveními příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění. 

Dopady v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

V březnu 2020 vydala Česká správa sociálního zabezpečení na svých webových stránkách prohlášení, ze kterého vyplývalo, že dočasné omezení pohybu z důvodu koronavirové epidemie není relevantní okolností pro změnu použitelných právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění platných v EU, příp. změnu státu pojištění, a vystavená potvrzení A1 tak zůstávají nadále platná (náš alert na toto téma naleznete ZDE).

Vzhledem ke stále trvající situaci je však možné, že v některých případech již nepůjde o dočasné nastavení, ale že došlo k dlouhodobé/trvalé změně v místě výkonu činnosti zaměstnance. Je tak proto třeba pečlivě zvážit situace jednotlivých zaměstnanců a zrevidovat vystavená potvrzení A1, a to i s ohledem na možná odlišná stanoviska jednotlivých států k této problematice.

Další kroky

I vzhledem k blížícímu se termínu pro zpracování ročního zúčtování/termínu pro podání daňového přiznání doporučujeme detailně posoudit dopad výkonu práce jednotlivých zaměstnanců v případech, kdy vykonávají pracovní činnost z jiného státu, než bylo původně plánováno.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícím oblastem:

 • Vedení (stínové) mzdové agendy a povinnosti v odvodu záloh ze závislé činnosti zaměstnavatele v ČR i dotčených zemích
 • Povinnost podat daňové přiznání v ČR i v zahraničí
 • Zvýšení / snížení očekáváného daňového zatížení v důsledku přechodu práva na zdanění příjmů mezi jednotlivými státy a související dopad na čistý příjem zaměstnance
 • Vznik stále provozovny
 • Certifikáty A1
 • Pracovněprávní dopady

V případě dotazů se prosím obraťte na autorky článku nebo náš EY poradenský tým, se kterým spolupracujete.

Autorky:

Michaela Felcmanová

Lada Proxová

 

 • Tax Alert - English version

  Working from home from another country – possible tax, social security and health insurance implications

  Due to various coronavirus-related measures adopted by individual countries at national level, many employees currently work remotely, often even from another country.

  These arrangements may have important tax and insurance implications, including, e.g., a change of the employee's tax residence, creation of the employer’s permanent establishment, change of the country entitled to impose tax on income from dependent activities, or change of the employee's eligibility to participate in particular social security and health insurance schemes.

  Tax implications

  As we already informed you in our April 2020 Alert, the OECD has issued an opinion on possible solutions to currently originated situations having international tax aspects in applying double tax treaties. The conclusions of this opinion were more or less positive, the changes were considered temporary at the time and no significant tax implications were expected. However, the OECD opinion is not binding. According to unofficial information, the Czech Financial Administration will not take into account the OECD opinion and will strictly follow the provisions of the relevant double tax treaties. 

  Social security and health insurance implications

  In March 2020, the Czech Social Security Administration published a statement on its website, implying that the temporary restriction on movement due to the coronavirus epidemic was not a relevant circumstance to justify a change of the applicable social security and health insurance legislation in force in the EU, or change of the country of insurance; the issued A1 certificates thus remain valid (you can find our Alert concerning this topic HERE).

  However, as the situation continues, the arrangements may no longer be considered temporary, and may constitute a long-term/permanent change of the employee's place of performance of work in certain cases. It is therefore necessary to carefully assess the situation of each such employee and to review the issued A1 certificates, while also taking into account the possible different approach of individual countries.

  Further steps

  We recommend carrying out a detailed assessment of the impact of the situation of individual employees where they perform work from a country other than originally designated, also with regard to the approaching deadline for the annual settlement of income tax from employment /deadline for filing a tax return.

  The following areas will require special attention:

  • The employer’s obligation to keep (shadow) payroll agenda and deduct advance payments against tax on income from dependent activities in both the Czech Republic and the countries concerned
  • Obligation to file a tax return in both the Czech Republic and the other countries
  • Increase/decrease of the expected tax burden due to the transfer of the right to tax income between states and the related impact on the employee's net income
  • Creation of a permanent establishment
  • A1 certificates
  • Labor law implications

  If you have any questions, please do not hesitate to contact the authors of the article of your regular EY consulting team.

  Authors:

  Michaela Felcmanová

  Lada Proxová