Testování zaměstnanců na COVID - dvakrát týdně a pro všechny

Testování zaměstnanců na COVID - dvakrát týdně a pro všechny

7. ledna 2022
Předmět Tax Alert

V souvislosti se šířením varianty koronaviru omikron vláda schválila dne 5. ledna 2022 změny v povinném testování zaměstnanců. Povinnost zaměstnavatelů provádět pravidelné testování zaměstnanců přítomných na pracovišti na COVID-19 bude rozšířena.

Kdy bude pravidelné testování zahájeno a jak často bude probíhat?

Změny v testování zaměstnanců budou účinné od 17. ledna 2022. Všichni zaměstnavatelé na území České republiky budou na jeho základě povinni nadále provádět pravidelné testování zaměstnanců na COVID-19. Testování bude probíhat prostřednictvím rychlého antigenního testu určeného pro samotestování provedeného na pracovišti dvakrát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.

V případě, že zaměstnanec nebude v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, podstoupí pravidelné testování v den svého příchodu na pracoviště.

Koho se testování týká?

Pravidelnému testování se podle nových pravidel budou muset na výzvu zaměstnavatele podrobit všichni zaměstnanci. Vztáhne se tedy nově i na zaměstnance očkované i na ty, kteří COVID-19 v posledních 180 dnech prodělali. Povinné testování platí ve stejném rozsahu také pro členy orgánů právnických osob a pro osoby samostatně výdělečně činné, pokud se při své činnosti setkávají se třetími osobami.

Výjimka z testování bude nadále platit pro zaměstnance, kteří se na svém pracovišti nesetkávají se třetími osobami nebo kteří nevykonávají práci na pracovišti, ale například z domova. Rovněž zaměstnanci, kteří absolvovali test ve zdravotnickém zařízení - PCR test v předchozích 72 hodinách nebo antigenní test v předchozích 24 hodinách - na pracovišti další testování absolvovat nemusí.

Jaká bude administrativa a kdo ponese náklady?

Zaměstnavatelé jsou povinni vést evidenci provedených testů a uchovávat ji po dobu 90 dnů. Oproti aktuálním požadavkům se rozsah evidence podstatně rozšíří, když bude muset obsahovat:

 • datum testování;
 • jméno, příjmení, datum narození, číslo pojištěnce a název zdravotní pojišťovny testovaných osob;
 • výsledky testů.

Nově bude navíc zaměstnavatel povinen v případě pozitivního výsledku zaslat místně příslušné hygienické stanici seznam pozitivně testovaných osob s výše uvedenými údaji a jejich kontaktním telefonním číslem, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.

Z povinnosti zajistit testování plyne i povinnost zaměstnavatelů hradit náklady na něj. Následně si budou zaměstnavatelé moci požádat o příspěvek do výše 60 Kč za každý test provedený na základě nařízení. Žádosti by se měly podávat přes portál https://www.samotesty-covid.cz/. Zde by mělo být od 17. ledna 2022 možné požádat i o zpětnou úhradu za testy provedené dle mimořádných opatření účinných od 29. listopadu 2021 dosud.

Jak postupovat v případě, že zaměstnanec odmítne testování?

Odmítne-li zaměstnanec testování podstoupit, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické stanici).

Odmítající zaměstnanec může zůstat na pracovišti, ale je povinen nosit respirátor po celou dobu své přítomnosti na pracovišti, dodržovat od ostatních osob rozestup alespoň 1,5 metru (pokud je to vzhledem k povaze práce možné) a stravovat se odděleně od ostatních osob. Zaměstnavatel je povinen zajistit organizační opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.

Jak postupovat v případě pozitivního výsledku testování?

V případě, že výsledek testu bude pozitivní, dotčený zaměstnanec je povinen okamžitě informovat zaměstnavatele o své nepřítomnosti, opustit pracoviště a absolvovat pětidenní karanténu. První den po návratu musí být opět na pracovišti otestován.

Potvrzující PCR testy tedy nově nemají být nutné; pokud jej však zaměstnanec absolvuje a výsledek bude negativní, karanténa mu bude ukončena.

Za dobu karantény zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a mimořádný příspěvek při karanténě nebo izolaci.

Očekávaný vývoj

Výše popsaná pravidla mají platit po dobu přibližně 2 až 3 týdnů. V závislosti na stavu šíření koronaviru je vláda plánuje následně přehodnotit.

Další vývoj nejen povinného testování zaměstnanců sledujeme a budeme Vás o něm informovat. V případě zájmu o podrobnější informace se prosím obraťte na autorky článku nebo na další členy advokátní kanceláře EY Law či týmu EY, se kterými spolupracujete.

Autorky:

Barbora Suchá

Kateřina Suchanová

 

 • Tax Alert - English version

  COVID employee testing - twice a week and for all

  Due to the spread of the omicron variant of the coronavirus, the government approved changes to mandatory testing of employees on 5 January 2022. The obligation for employers to regularly test employees present in the workplace for COVID-19 will be expanded.

  When will regular testing begin and how often will it be conducted?

  The changes to employee testing will be effective from 17 January 2022. It will require all employers in the Czech Republic to continue to conduct regular testing of employees for COVID-19. Testing will be conducted by means of a rapid antigen test designed for self-testing taking place in the workplace twice a week; the next testing of an employee will not take place until the third day after the previous testing.

  If the employee is not present at the employer's workplace on the date of the testing date, he/she will undergo regular testing on the day of his/her arrival at the workplace.

  Who is affected by the testing?

  Under the new rules, all employees will be required to undergo regular testing at the employer's request. Therefore, it will now apply to vaccinated employees as well as those who have had COVID-19 in the last 180 days. The mandatory testing also applies to the same extent to members of corporate bodies and self-employed persons if they come into contact with third parties in the course of their activities.

  The exemption from testing will continue to apply to employees who do not meet third parties at their workplace or who do not carry out their work at the workplace, for example from home. Also, employees who have been tested at a health care facility - a PCR test in the previous 72 hours or an antigen test in the previous 24 hours or have been tested at another employer, do not need to be further tested at the workplace.

  What will be the administration like and who will bear the cost?

  Employers are required to keep a record of the tests performed and retain it for 90 days. Compared to the current requirements, the scope of the recordkeeping will be significantly expanded when it must include:

  • date of testing;
  • name, surname, date of birth, insurance number and name of the health insurance company of tested persons;
  • test results.

  In addition, in the event of a positive result, the employer will now be required to send a list of the persons tested positive, with the above information and their contact telephone number, to the locally competent health station, no later than the day after the testing, by means of an electronic report.

  The obligation to ensure testing also implies an obligation for employers to cover the costs of testing. Subsequently, employers will be able to claim a contribution of up to CZK 60 for each test carried out under the regulation. Applications should be made via the portal https://www.samotesty-covid.cz/. From 17 January 2022, it should also be possible to apply here for retrospective reimbursement for tests carried out under the emergency measures effective from 29 November 2021 to date.

  What should be done if an employee refuses testing?

  If an employee refuses to undergo testing, the employer must report this to the local public health authority (hygiene station) without undue delay.

  The refusing employee may remain at the workplace but must wear a respirator at all times while at the workplace, keep a distance of at least 1.5 metres from other persons (if this is possible due to the nature of the work) and eat separately from other persons. The employer shall ensure that organisational measures are taken to limit the employee's contact with other persons to the extent necessary.

  What should be done in the event of a positive test result?

  In the event of a positive test result, the employee concerned must immediately inform the employer of his/her absence, leave the workplace and undergo a five-day quarantine. On the first day after his/her return, he/she must be tested again at the workplace.

  Confirmatory PCR tests should therefore no longer be necessary; however, if the employee takes the test and the result is negative, the quarantine will be terminated.

  During the quarantine period, the employer will pay the employee compensation for temporary incapacity for work and an exceptional allowance for quarantine or isolation.

  Expected development

  The rules described above are expected to apply for approximately 2 to 3 weeks. Depending on the state of spread of the coronavirus, the government plans to review them subsequently.

  We are monitoring further developments beyond the mandatory testing of employees and will keep you informed. If you would like more detailed information, please contact the authors of this article or other members of EY Law or the EY team with whom you work.

  Authors:

  Barbora Suchá

  Kateřina Suchanová