DPH režim podpory pro Ukrajinu

DPH režim podpory pro Ukrajinu

9. března 2022
Předmět Tax Alert

Finanční správa (FS) zveřejnila informaci (ZDE), ve které informuje o DPH dopadech vybraných forem pomoci Ukrajině. Obecně nebyla naplněna očekávání, že by výklad FS mohl být s ohledem na aktuální mimořádnou situaci vůči plátcům poskytujícím pomoc o něco shovívavější než obvykle. 

FS popisuje tři scénáře:

1. Prodej zboží v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která zboží odešle na Ukrajinu

 • Obecně lze uplatnit osvobození s nárokem na odpočet daně (§ 68 odst. 15 ZDPH).
 • Plátce ale musí být schopen prokázat splnění podmínek pro uplatnění osvobození. Ačkoli informace na první pohled benevolentně zmiňuje, že by důkazem mohlo být i prohlášení příjemce (kupujícího), vzápětí dodává, že je tomu tak pouze, pokud příjemce následně doloží přepravu na Ukrajinu.
2. Poskytnutí hmotných darů
 • FS výslovně uvádí, že plátce nemá nárok na odpočet související DPH na vstupu, pokud zboží nakoupil přímo se záměrem jej darovat (tj. pořízení nesouviselo s jeho ekonomickou činností).
 • Pokud bylo zboží původně pořízeno s nárokem na odpočet (v souvislosti s ekonomickou činností), FS dále rozlišuje:
  • Je-li zboží darováno humanitární nebo dobročinné organizaci, lze opět postupovat dle § 68 odst. 15 ZDPH, viz výše.
  • V opačném případě (například o dar přímo Ukrajinskému státu nebo jejím konkrétním občanům), pak darování podléhá DPH na výstupu (§ 13 odst. 5 ZDPH). FS v tomto případě výslovně odmítá osvobození dle pravidel pro vývozy (§ 66 ZDPH).
3.  Poskytnutí finančních darů
 • Není předmětem DPH

Ačkoli uvedený výklad nepokrývá všechny situace, se kterými se v praxi setkáváme (například prodej jiné než humanitární nebo dobročinné organizaci nebo poskytování služeb zdarma), nelze – i vzhledem ke striktnímu výkladu uvedenému výše – příliš očekávat shovívavost finančních úřadů.

Pro další informace, prosím kontaktujte svůj EY klientský tým nebo autory článku.

Autoři:

David Kužela
Pavol Bezek

 • Tax Alert - English version

  VAT treatment of the aid for Ukraine

  The Financial Administration (FA) has published an information (HERE) regarding the VAT implications of selected forms of aid to Ukraine. In general, expectations that the FS' interpretation might be a bit more lenient than usual with respect to taxpayers providing aid given the current exceptional situation have not been met. 

  The FA describes three scenarios:

  1. Domestic sale of goods to a humanitarian or charitable organization that dispatches the goods to Ukraine

  • In general, the VAT exemption can be applied, together with the right to deduct input VAT (Art. 68(15) of the VAT Act).
  •  However, the taxpayer must be able to prove that the conditions for claiming the exemption are met. Although the information at first glance benevolently mentions that a declaration by the recipient (buyer) could also be used as a proof, it adds that this is only the case if the recipient subsequently proves the actual transportation to Ukraine.

  2. Provision of material gifts

  • The FA explicitly states that the taxpayer is not entitled to deduct the related input VAT if he purchased the goods with the intention of their donation (i.e. the acquisition was not related to his economic activities).
  • If input VAT was claimed upon purchase of the goods (in connection to the economic activities), the FA further distinguishes:
   •  If the goods are donated to a humanitarian or charitable organisation, the taxpayer may use the Art. 68(15) of the VAT Act, see above.
   • Otherwise (for example, a donation directly to the Ukrainian state or its specific citizens), the donation is subject to output VAT (Art. 13(5) of the VAT Act). In this case, the FA explicitly denies exemption under the rules for exports (Section 66 of the VAT Act).

  3.  Provision of financial gifts

  • Not subject to VAT

  Although the above interpretation does not cover all situations we have encountered in practice (e.g. sale to a non-humanitarian/charitable organisation or provision of services free of charge), one cannot - even given the strict interpretation above - expect too much leniency from the tax authorities.

  For further information, please contact your EY client team or the authors of this article.

  Authors:

  David Kužela
  Pavol Bezek