3 minutters lesing 9 des. 2021
Kollegaer som jobber

Lønnskartlegging

Av Helga Aune

Partner, Advokat, EY Norge

Advokat og forsker med nerdeinteresse for arbeidslivet og arbeidsrett. Særlig opptatt av utdanning og livslang læring, og mener at like muligheter er menneskerettigheter i praksis.

3 minutters lesing 9 des. 2021
Relaterte temaer Jus

Som en del av aktivitets- og redegjørelsesplikten er norske arbeidsgivere pålagt å kartlegge likelønnssituasjonen annethvert år - men hva skal med? 

Norske arbeidsgivere er pålagt å kartlegge likelønnssituasjonen mellom kvinner og menn i virksomheten og offentliggjøre resultatene av kartleggingen hvert annet år. Dette er en del av den forsterkete aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven av 1. januar 2020, og vi kjenner den som «likelønnskartleggingen». Første gang virksomhetene må sørge for å gjøre dette arbeidet og redegjøre for det i årsberetningen, er for regnskapsåret 2021. Hvis lønnskartleggingen avslører lønnsforskjeller mellom kjønn, skal arbeidsgiver identifisere bakgrunnen for dette og vurdere egnede tiltak.

To read this article in English, please click here.

Slik gjøres lønnskartleggingen

Formålet med lønnskartleggingen, metoden man skal bruke og hvordan tallene skal presenteres i redegjørelsen er definert i lov og forarbeider.

Det viktigste å ta med seg i kartleggingsprosessen er at:

  • Alle ansatte i virksomheten skal være med.
  • Lønnsbegrepet omfatter både fastlønn og ulike tillegg.
  • Ansatte skal grupperes etter likt arbeid og arbeid av lik verdi i ulike stillingsgrupper.
  • Oversikten skal vise menn og kvinners gjennomsnittslønn i hver stillingsgruppe.
  • Arbeidet med lønnskartleggingen skal skje i samarbeid med representanter for de ansatte – i praksis ofte tillitsvalgte.

Formålet med kartlegging er å bidra til mer åpenhet om lønn, og å avdekke eventuelle uforklarlige skjevheter mellom kjønnene.  Lønnskartleggingen skal omfatte både en intern dokumentasjon og et resultat som offentliggjøres i årsberetningen eller annet offentlig dokument. Den interne dokumentasjonen skal gi ansatte mulighet til å sammenligne sin lønn mot snittet i sin stillingskategori.

Hva må med i den offentlige redegjørelsen som skal inn i årsberetningen?

Det er tilstrekkelig å oppgi kvinners andel av menns lønn i hver stillingskategori, altså resultatet av kartleggingen. For de arbeidsgiverne som ønsker det, er det anledning til å oppgi gjennomsnittslønn i kroner. For å kunne offentliggjøre resultatene av lønnskartleggingen for hver stillingsgruppe, må det være minst fem ansatte i hver kategori – for å ivareta personvernet til den enkelte. 

Hvilke arbeidsgivere må foreta en lønnskartlegging?

Alle arbeidsgiverne som er omfattet av lovpålagte fire-stegs arbeidsmetoden i § 26, må foreta lønnskartegging hvert annet år og offentliggjøre resultatet.

Hvordan kan EY hjelpe deg?

Arbeidet med lønnskartleggingen er omfattende – og kompliseres av at vurderingen ikke bare gjelder lik lønn for likt arbeid, men også lik lønn for arbeid av lik verdi.  EY har høy kompetanse og erfaring med aktivitets- og redegjørelsesplikten, og kan bistå også i arbeidet med lønnskartleggingen.  

Sammendrag

Arbeidet rundt lønnskartlegging kan være både omfattende og komplisert. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker bistand.

Om denne artikkelen

Av Helga Aune

Partner, Advokat, EY Norge

Advokat og forsker med nerdeinteresse for arbeidslivet og arbeidsrett. Særlig opptatt av utdanning og livslang læring, og mener at like muligheter er menneskerettigheter i praksis.

Related topics Jus