14 min. čtení 31. října 2023
man with mobile device overlooking city at night hero image

Proč by si firmy měly nastavit reportování EU taxonomie?

Autor EY Global

Ernst & Young Global Ltd.

14 min. čtení 31. října 2023

Zobrazit zdroje

Ze zprávy EY vyplývá, že 89 % společností zahrnutých do výzkumu zveřejnilo určitou způsobilost podle EU Taxonomie pro obrat, CapEx nebo OpEx.

Ve zkratce
 • Komise EU vytvořila Taxonomii EU, seznam hospodářských činností považovaných za environmentálně udržitelné, aby pomohla nasměrovat investice.
 • Tato zpráva zkoumá, jak jsou postupy zveřejňování informací přijímány společnostmi v EU po druhém roce reportování a věnuje se možným vylepšením.
 • Průměrná způsobilost klíčových ukazatelů výkonnosti stále nedosahuje 40 % a mezi způsobilostí a sladěním existují mezery.

Evropa si klade ambiciózní cíl stát se prvním kontinentem na světě s nulovou uhlíkovou stopou. K dosažení této vize a nasměrování investic do udržitelných projektů a činností navrhla Evropská komise v březnu 2018 akční plán pro udržitelné financování.

V rámci akčního plánu bylo 22. června 2020 zveřejněno nařízení EU 2020/852 (dále jen Nařízení o taxonomii nebo EU taxonomie), které nabylo účinnosti 12. července 2020.

Nařízení o taxonomii zavádí podrobný klasifikační systém definující udržitelné ekonomické aktivity. Jeho cílem je:

 • poskytnout investorům jistotu
 • zabránit "greenwashingu"
 • podpořit praktiky šetrné ke klimatu
 • zmírnit fragmentaci trhu
 • podpořit udržitelné investice k dosažení cílů Evropské zelené dohody.

Nařízení požaduje, aby nefinanční podniky zveřejňovaly podíl svých činností, které jsou z hlediska taxonomie způsobilé a taxonomicky sladěné:

 • Obrat
 • Kapitálové výdaje (CapEx)
 • Provozní výdaje (OpEx)

Společnosti musí také popsat, jakým způsobem vypočítaly klíčové ukazatele výkonnosti, a uvést vysvětlení čísel a jejich případných změn.

Pokud jde o finanční podniky, nařízení o taxonomii vyžaduje zveřejnění informací o tom, jakým způsobem a do jaké míry jsou činnosti podniku spojeny s hospodářskými činnostmi, které se kvalifikují jako environmentálně udržitelné (sladěné činnosti).

Vzhledem k tomu, že se EU taxonomie pro udržitelné aktivity vyvíjí, představuje pro podniky, které se snaží nařízení implementovat, i nadále značné výzvy a EY EU Taxonomy Barometer 2023 ukazuje, že jsou zapotřebí další pokyny na podporu konzistentního přístupu napříč odvětvími.

 • O výzkumu

  EY EU Taxonomy Barometer poskytuje analýzu a přehled o postupech podávání zpráv v evropských zemích a odvětvích. Ačkoli čtyři ze šesti cílů taxonomie nebyly pro vykazovaný rok 2022 ještě použitelné, vydání Barometru pro rok 2023 může nabídnout ucelený obraz o pokroku dosaženém ve druhém vykazovaném roce povinného zveřejňování taxonomie.

  Celá zpráva (pdf) analyzuje 320 evropských společností ze 17 zemí EU z 12 odvětví, které jsou kótovány na hlavních burzách vybraných zemí a vytvářejí přibližně 92 % hrubého domácího produktu EU. Letošní vzorek byl rozšířen z 11 na 16 akciových indexů.

  Výsledky této studie jsou založeny na informacích získaných analýzou taxonomických informací zveřejňovaných společnostmi zařazenými do vzorku buď ve výročních zprávách, nebo v nefinančních zprávách od ledna do května 2023.

  Týmy EY analyzovaly jak povinné, tak dobrovolné (např. dodatečné klíčové ukazatele výkonnosti) vykazované kvantitativní a kvalitativní informace. Výsledky byly zkoumány jak na konsolidované úrovni, tak na úrovni odvětví, aby se zdůraznily společné postupy a klíčové rozdíly.

 • Země, indexy a sektory v oblasti působnosti

  Státy
  Rakousko Řecko Polsko
  Belgie Maďarsko Slovensko
  Dánsko Irsko Španělsko
  Finsko Itálie Švédsko
  Francie Lucembursko Nizozemsko
  Německo Malta  

  Akciový index
  Amsterdam Exchange Index (AEX) Deutscher Aktien-Index (DAX) OMX Helsinki 25 Index (OMXH25)
  Athens Stock Exchange (ATHEX) Financial Times Stock Exchange Milano Italia Borsa Index (FTSE MIB) OMX Stockholm 30 Index (OMXS30)
  Austrian Traded Index (ATX) Iberia Index 35 (IBEX 35) Slovak Share Index (SAX)
  Belgian 20 Index (BEL20) Irish Stock Exchange Overall Index (ISEQ) Warsaw Stock Exchange Index 30 (WIG30)
  Budapest Stock Index (BUX) Malta Stock Exchange (MSE)  
  Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40) OMX Copenhagen 25 Index (OMXC25)  

  Sektory
  Výstavba, infrastruktura a nemovitosti Pojišťovny Ropa a zemní plyn
  Spotřebitelské úvěry Výroba Energetika a veřejné služby
  Úvěrové instituce Těžba nerostných surovin Technologie, média
  a telekomunikace
  Zdraví, biotechnologie a chemické látky Mobilita - výroba a přeprava vozidel Ostatní sektory

Přestože je třeba překonat některé problémy, přijetí taxonomie EU může společnostem přinést několik potenciálních výhod nad rámec dodržování předpisů:

 • Lepší transparentnost a podávání zpráv, což může zvýšit důvěru a odpovědnost zainteresovaných stran.
 • Přístup k zelenému financování (včetně zelených dluhopisů a udržitelných investičních fondů), což společnostem poskytne další možnosti financování za potenciálně výhodných podmínek.
 • Dobrá pověst a image značky, která může přilákat ekologicky uvědomělé spotřebitele, partnery a investory.
 • Dlouhodobé vytváření hodnot, protože udržitelné postupy mohou vést ke zlepšení provozní efektivity, snížení spotřeby zdrojů a zvýšení inovací.
 • Udržení zaměstnanců, protože mnoho zaměstnanců si cení práce pro společnosti, které upřednostňují udržitelnost.
 • Vysvětlení taxonomické způsobilosti a souladu

  Taxonomicky způsobilé činnosti nemusí být nutně environmentálně udržitelné, ale mohou potenciálně přispívat k jednomu ze šesti environmentálních cílů definovaných v článku 9 nařízení o taxonomii:

  • zmírňování změny klimatu
  • přizpůsobení se změně klimatu
  • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů
  • přechod na oběhové hospodářství
  • prevence a omezování znečištění
  • ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

  Činnosti sladěné s taxonomií musí splňovat také následující dodatečná kritéria:

  • Splňovat kritéria podstatného příspěvku stanovená pro každý z environmentálních cílů taxonomie EU.
  • Nepoškozuje významně žádný z ostatních environmentálních cílů taxonomie EU.
  • Být prováděny v souladu s minimálními zárukami, a to zajištěním souladu se Směrnicemi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky a Obecnými zásadami OSN pro podnikání a lidská práva. Činnost by měla být rovněž v souladu se zásadami a právy stanovenými v osmi základních úmluvách uvedených v Deklaraci o základních zásadách a právech při práci Mezinárodní organizace práce (ILO) a v Mezinárodní listině lidských práv.

Evropská komise přijala fázový přístup, aby poskytla společnostem více času na splnění požadavků na poskytování informací. V prvním roce uplatňování musely nefinanční podniky vykazovat pouze část - z hlediska obratu, CapEx a OpEx - svých způsobilých hospodářských činností s ohledem na akt v přenesené pravomoci o klimatu.

Pro vykazovací rok 2022 byla tato povinnost rozšířena o sladění: nefinanční podniky jsou nyní povinny vykazovat podíl obratu, CapEx a OpEx související s daňově způsobilými a daňově sladěnými činnostmi s ohledem na akt v přenesené pravomoci v oblasti klimatu. Toto zveřejnění musí zahrnovat tři tabulky pro CapEx, OpEx a obrat s uvedením podílu činností sladěných s taxonomií, činností způsobilých pro taxonomii, ale nesladěných, a činností nezpůsobilých pro taxonomii.

Finančním podnikům bylo poskytnuto dvouleté zaváděcí období pro podávání zpráv, přičemž klíčové ukazatele výkonnosti pro sladění budou povinné od fiskálního roku 2023, finanční podniky se totiž budou muset při vypracovávání ukazatelů nařízených zákonem v přenesené pravomoci spoléhat na údaje zveřejněné jejich nefinančními a finančními protistranami.

Pro vykazovaný rok 2022 jsou navíc úvěrové instituce povinny zveřejňovat podíl svého obchodního portfolia a mezibankovních úvěrů na požádání na svých celkových aktivech. Pojišťovny mají zveřejnit podíl daňově uznatelných a daňově neuznatelných ekonomických činností v oblasti neživotního pojištění a zajištění.

a sustainable green office or housing complex
(Chapter breaker)
1

Kapitola 1

Klíčová zjištění

Většina společností zahrnutých do oblasti působnosti zveřejnila způsobilost pro obrat, CapEx a OpEx.

Existuje potenciál pro zlepšení a vyjasnění jak sběru dat, tak celkového procesu.

Nefinanční podniky

Z 277 analyzovaných nefinančních subjektů jich 265, tj. 96 %, zveřejnilo taxonomii v rámci své výroční zprávy nebo samostatné nefinanční zprávy. Z nich 89 % zveřejnilo alespoň jeden ze tří klíčových ukazatelů výkonnosti (obrat, investiční výdaje a provozní výdaje). Dále společnosti zahrnuté do studie zveřejnily průměrné podíly způsobilých CapEx, způsobilých OpEx a způsobilého obratu ve výši 36 %, 28 % a 25 %. Tyto údaje se přesně shodují se zveřejněnými údaji z předchozího roku.

Více než třetina analyzovaných společností neuvedla žádný způsobilý obrat, což naznačuje, že značná část společností kótovaných na hlavních akciových trzích v Evropě vykonává činnosti, které nemají potenciál významně přispět k cílům zmírňování změny klimatu (CCM) nebo přizpůsobování se změně klimatu (CCA).

Kromě toho jsou procentní podíly pro přizpůsobení se výrazně nižší. Největší rozdíl mezi způsobilostí a sladěním vykazují CapEx, a to přibližně 21 %. Je to především proto, že nařízení o taxonomii umožňuje společnostem vykazovat jako způsobilé i ty CapEx, které jsou výstupem taxonomicky způsobilých a sladěných činností nebo jednotlivých opatření zaměřených na snížení emisí skleníkových plynů, což může u této kategorie způsobit značné problémy se sladěním. Mezitím se způsobilost a sladění liší u obratu o 17 procentních bodů a u OpEx o 16 procentních bodů.

 • Zobrazit popisek#Skrýt popisek

  Grafy ilustrují průměry pro způsobilý a sladěný obrat, CapEx a OpEx, kde CapEx je nejvyšší ze tří způsobilých klíčových ukazatelů výkonnosti, a to 36 % (viz snímek 2).

Průměrné podíly způsobilosti a sladění vykazují značné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a odvětvími (podrobnější informace naleznete v úplném znění zprávy (pdf)).

Kromě Lucemburska (47 %), které má nejvyšší míru způsobilosti (ale zastupuje pouze čtyři společnosti), jsou země s podílem způsobilosti vyšším než 30 % následující: Rakousko (45 %, 16 společností), Španělsko (37 %, 30 společností), Belgie (36 %, 9 společností) a Řecko (31 %, 20 společností). Důvodem je silné zastoupení společností v těchto zemích, které působí v odvětví stavebnictví, infrastruktury a nemovitostí a v odvětví energetiky a veřejných služeb. V Rakousku a Španělsku závisí vysoký průměrný obrat především na společnostech působících v odvětví energetiky a veřejných služeb, stavebnictví, infrastruktury a nemovitostí a mobility.

Naopak země s nejnižším podílem způsobilého obratu jsou Slovensko (2 %, jedna společnost), Nizozemsko a Polsko (obě země 10 %, 31, resp. 26 společností). V Nizozemsku je nízká průměrná způsobilost způsobena především společnostmi v odvětvích spotřebních výrobků a zdravotnictví, biotechnologií a chemických látek, které patří mezi odvětví s nejnižší způsobilostí. V Polsku jsou to společnosti v odvětvích spotřebních výrobků a těžby a dobývání. Na Slovensku to představuje pouze jedna společnost v odvětví cestovního ruchu a pohostinství (ostatní odvětví), která má nízký obrat způsobilosti.

Nejvýraznější odchylku mezi průměrnou způsobilostí a sladěním vykazuje Lucembursko (32 %), následované Rakouskem (29 %) a Německem (27 %, 33 společností).

 • Zobrazit popisek#Skrýt popisek

  V grafu je znázorněna průměrná způsobilost a sladění obratu podle zemí. Lucembursko zde vykazuje s hodnotou 47 % nejvyšší způsobilost, následuje Rakousko se 45 % a Španělsko s 37 %.

Z těchto údajů také vyplývá, že většina činností společností na hlavních evropských burzách je považována za nezpůsobilé, a to z důvodu omezeného potenciálu jednotlivých odvětví přispívat k cílům zmírňování změny klimatu nebo přizpůsobování se této změně.

Pro vykazovací rok 2022 byly společnosti rovněž povinny zveřejnit informace pro přizpůsobení. Dvě odvětví, mobilita a stavebnictví, vykazovala značné rozdíly mezi způsobilostí a sladěním (mezi 45 a 50 %). Tyto rozdíly jsou do značné míry důsledkem různých typů společností v těchto sektorech, z nichž všechny musí splňovat stejná kritéria. Na druhé straně sektory jako zdravotnictví, biotechnologie a chemie a spotřební zboží vykázala 0 % průměrného obratu sladěného s taxonomií. Důvodem je především to, že na tato odvětví se akt v přenesené pravomoci v oblasti klimatu vztahuje pouze okrajově. V důsledku toho mohlo mnoho společností v těchto odvětvích vykázat pouze způsobilý obrat související s vedlejšími činnostmi, často bez dostatečných podkladů pro posouzení sladění.

Sektory s nejvyšším podílem obratu sladěného s taxonomií jsou energetika a veřejné služby (30 %) a těžba a dobývání (21 %).

 • Zobrazit popisek#Skrýt popisek

  Tento graf zobrazuje průměrnou způsobilost a sladění obratu v jednotlivých odvětvích, přičemž stavebnictví, infrastruktura a nemovitosti vedou se způsobilostí 60 %, následuje mobilita s 57 % a energetika a veřejné služby se 43 %.

Průměrná způsobilost CapEx je 36 %, což je nejvyšší hodnota ze všech tří klíčových ukazatelů výkonnosti. To je pravděpodobně způsobeno skutečností, že kromě CapEx spojených se způsobilým obratem mohou společnosti vykazovat také investice související s nákupem produkce z ekonomických činností způsobilých pro taxonomii a s ní sladěných, jakož i individuální opatření ke snížení emisí skleníkových plynů. Kromě toho 31 z 265 společností (12 %) vykázalo způsobilost ve výši 0 %. Podíl taxonomicky sladěných investičních výdajů klesá na 15 %, přičemž 111 z 265 společností vykázalo 0% sladění.

V různých zemích existují značné rozdíly v průměrné způsobilosti CapEx a přizpůsobení v závislosti na odvětvích, v nichž společnosti působí. Při analýze rozdílu mezi průměrnou způsobilostí a sladěním CapEx je zemí s největší odchylkou Malta (v souladu s analýzou provedenou na indexech), kde rozdíl mezi způsobilostí a sladěním mezi 10 společnostmi ve vzorku činí 39 %. Následují Německo a Rakousko s rozdílem 34 %.

 • Zobrazit popisek#Skrýt popisek

  Tento graf charakterizuje průměr celkové způsobilosti a sladění CapEx podle zemí, kde Rakousko vede s 54% způsobilostí, následuje Řecko s 53% způsobilostí a Německo s 48% způsobilostí.

Procenta způsobilosti a sladění OpEx jsou relativně podobná jako u obratu, s mírou způsobilosti 28 % a procentem sladění přibližně 12 %.

Průměrná způsobilost OpEx je nižší než způsobilost CapEx. To naznačuje, že v případě OpEx mají významnější dopad výdaje spojené se způsobilým obratem. Z 265 společností v rozsahu působnosti vykázalo 86 společností 0% podíl způsobilosti OpEx (32 %), což je téměř dvojnásobek oproti vydání z roku 2022 (18 %). Výsledek může záviset na rozšíření analyzovaného vzorku společností a na rozdílných nákupních postupech společností v průběhu let.

Údaje na úrovni zemí rovněž potvrzují, že klíčový ukazatel výkonnosti (dále jen KPI) OpEx vykazuje rozdíl mezi způsobilostí a sladěním podobně jako KPI obratu, což naznačuje, že OpEx je spojen především s činnostmi společností vytvářejícími příjmy.

Nejvyšší průměrná způsobilost je zaznamenána v Rakousku, které je také druhé z hlediska způsobilého obratu, přičemž hlavními odvětvími pro způsobilost jsou energetika a veřejné služby (97 %) a stavebnictví, infrastruktura a nemovitosti (73 %). Naopak země s nejnižším hodnocením z hlediska způsobilých OpEx jsou Maďarsko, Nizozemsko a Slovensko.

 • Zobrazit popisek#Skrýt popisek

  V tomto grafu je znázorněna průměrná způsobilost a sladění OpEx podle zemí, přičemž Rakousko vede se způsobilostí 48 %, následuje Belgie se 46 % a Lucembursko se 45 %.

Finanční podniky

U finančních podniků se příspěvek bank k cílům EU v oblasti životního prostředí měří prostřednictvím ukazatele Green Asset Ratio (GAR), tj. aktiv sladěných s taxonomií. Za rok 2022 však finanční instituce vykazovaly pouze způsobilá aktiva, která odrážejí podíl potenciálního příspěvku úvěrového a investičního portfolia k environmentálním cílům. Taxonomická způsobilost, založená na obratu protistran, se pohybovala od 0 % do 55 %, v průměru 26 %. Expozice vůči způsobilým aktivům zahrnuje především retailové hypotéky a spotřebitelské úvěry na vozidla a renovaci budov.

Příspěvek pojistitelů k cílům EU v oblasti životního prostředí se měří pomocí dvou ukazatelů:

 1. "Způsobilé pojistné" odráží potenciální příspěvek pojistitelů z upisovacího portfolia k přizpůsobení se změně klimatu a pohybuje se v rozmezí od 2 % do 92 % s průměrem 48 %.
 2. "Způsobilá aktiva" ukazují potenciální příspěvek investičního portfolia pojistitelů k cílům v oblasti životního prostředí a pohybují se v rozmezí od 1 % do 39 % s průměrem 15 % na základě obratu protistran. Způsobilá aktiva bank jsou relativně vyšší než aktiva pojistitelů (26 % oproti 15 % v průměru). S rostoucími požadavky na vykazování souladu s taxonomií a dostupností informací od protistran se očekává, že se čísla od finančních institucí budou dále vyvíjet.
aeria view of a newly built housing development with solar panels installed on the rooftops
(Chapter breaker)
2

Kapitola 2

Jakým směrem se bude dál ubírat reportování?

S přibývajícími novými požadavky se poradenství stává klíčovým ukazatelem, jak se orientovat na cestě vpřed.

Druhý rok implementace potvrdil zjištění z loňské zprávy, že společnosti i nadále čelí mnoha výzvám při implementaci nařízení.

Tyto problémy nevyplývají pouze z nového požadavku na nefinanční podniky, aby kromě údajů způsobilých pro taxonomii vykazovaly podíl činností souvisejících s taxonomií ve vztahu k jejich obratu, CapEx a OpEx, ale co je důležitější, z obtížnosti interpretace určitých kritérií, shromažďování technických, specifických údajů a informací potřebných pro posouzení sladění.

Za účelem řešení problémů s výkladem zveřejnila EU v prosinci 2022 dva návrhy oznámení Komise, které poskytují odpovědi na často kladené otázky související s požadavky na zveřejňování podle Delegovaného aktu k článku 8 Nařízení o EU taxonomii a Prvního delegovaného aktu ke klimatickým činnostem.

Mezi hlavní příklady problémů, kterým společnosti čelí, patří:

 • Složitá struktura šablony pro zveřejňování klíčových ukazatelů výkonnosti: společnosti se potýkaly s určitými problémy souvisejícími s množstvím informací požadovaných pro každý klíčový ukazatel výkonnosti a se sestavením složité tabulky. To vedlo k potřebě dalších pokynů a k interpretačním nejasnostem a nízké čitelnosti, což by mohlo ovlivnit srovnatelnost údajů v rámci EU.
 • Přetrvávající volný prostor pro výklad: navzdory oznámením Komise přetrvávaly nejasnosti ohledně výkladu některých aspektů nařízení o taxonomii.
 • Dodržování technických kritérií pro screening: zavedení sladěného podávání zpráv zvýšilo složitost a některé podniky nebyly dostatečně připraveny na poskytování požadovaných informací, protože často nebyly k dispozici v požadované míře podrobnosti.
 • Minimální sociální záruky: požadavek článku 18 nařízení vedl k několika výkladovým pochybnostem o tom, co by mělo být považováno za "minimum", pokud jde o sociální záruky.

Očekává se, že nařízení se bude v příštích několika letech dále vyvíjet. Nedávno přijatá nařízení v přenesené pravomoci přidají nové činnosti na seznam těch, které mohou významně přispět k jednomu ze šesti environmentálních cílů, čímž se zvýší podíl činností, které jsou potenciálně způsobilé pro taxonomii a s taxonomií sladěné. Tyto změny umožní zahrnutí některých dalších odvětví, jako je výroba plastových obalů nebo prodej použitého zboží, které jsou v současnosti vyloučeny z taxonomie EU. Mezitím budou tyto změny také vyžadovat, která budou odrážet změny právních předpisů.

Při přípravě na další požadavky, které by měly vstoupit v platnost v příštích několika letech, je důležité předvídat a připravit se na to, co přijde "příště" a "potom".

Tato rozšíření odrážejí vyvíjející se povahu taxonomického rámce, který by měl postupně zahrnovat další činnosti, jež by mohly být kvalifikovány jako činnosti významně přispívající k jednomu ze šesti cílů ochrany životního prostředí.

Nakonec, podle nedávno schváleného zákona v přenesené pravomoci v oblasti životního prostředí budou společnosti povinny oznamovat svou způsobilost pro taxonomii pro další činnosti až od 1. ledna 2024. Počínaje rokem 25 se tedy bude vyžadovat, aby společnosti v rámci působnosti nařízení vykazovaly jak taxonomickou způsobilost, tak sladění pro všech šest environmentálních cílů.

V tomto ohledu nařízení CSRD, schválené Radou EU a Parlamentem EU v listopadu 2022, výslovně vyžaduje, aby společnosti spadající do oblasti působnosti nařízení CSRD zahrnovaly do svých prohlášení o udržitelném rozvoji zveřejnění taxonomie.

Organizace se mohou v novém složitém regulačním rámci orientovat díky vytvoření kritérií, systémů a kontrolních mechanismů pro podávání zpráv. Kroky, které je třeba zmapovat, zahrnují:

 • Zmapování finančních údajů potřebných k výpočtu tří klíčových ukazatelů výkonnosti vyžadovaných nařízením EU o taxonomii (CapEx, OpEx, obrat) a navržení procesů sběru dat a kontrolních mechanismů.
 • Zmapování způsobilých činností podle aktů v přenesené pravomoci v oblasti klimatu a životního prostředí.
 • Převedení regulačních požadavků na informace, které vaše organizace může spravovat pomocí stávajících systémů.
 • Diagnostika dostupných dat v různých obchodních jednotkách, lokalitách a funkcích s cílem identifikovat nedostatky a alternativní řešení.
 • Stanovení metodiky a úvah pro vykazování a výpočet příslušných klíčových ukazatelů výkonnosti.
 • Studium finančních systémů a extrakce finančních dat a testování sledovatelnosti s finančními informacemi prostřednictvím výběru vzorků činností.
 • Provedení extrakce dat na konci fiskálního roku, jejich zpracování za účelem výpočtu příslušných KPI a získání potřebných vysvětlení ke kvalitativním informacím požadovaným nařízením.
 • Provedení posouzení souladu každé způsobilé hospodářské činnosti prostřednictvím třístupňového testu a analýzy nedostatků.
 • Stanovení akčního plánu pro modernizaci taxonomicky způsobilých činností na taxonomicky sladěné v budoucích letech.
 • Zavedení aktualizovaných procesů, konsolidace shromážděných údajů a informací a vypracování návrhu zveřejnění taxonomie, které bude zahrnuto do nefinanční zprávy.

Shrnutí

Vzhledem k tomu, že se EU snaží transformovat na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku účinně využívající zdroje a s nulovými emisemi skleníkových plynů do roku 2050, bude mít nařízení o taxonomii stále větší význam pro klíčové ukazatele výkonnosti podniků.

Výsledky druhého EY EU taxonomického barometru ukázaly, že existuje spousta příležitostí ke zlepšení a zpřesnění jak shromažďování informací, tak samotného procesu identifikace činností organizací, které přispívají k dosažení environmentálních cílů EU.