ČR publikovala první návrh reportingu provozovatelů digitálních platforem DAC7

ČR publikovala první návrh reportingu provozovatelů digitálních platforem DAC7

9. září 2021
Předmět Tax Alert

V průběhu posledních dvou let jsme vás průběžně informovali o iniciativách OECD a EU ohledně nového reportingu provozovatelů digitálních platforem (více ZDE a ZDE).

Finální podoba této iniciativy byla schválena Evropskou radou v březnu tohoto roku. Konkrétně se jedná o další doplnění Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní – tzv. DAC7 (více ZDE či ZDE).

Tato novela by měla být transponována členskými zeměmi do jejich domácích právních úprav do konce roku 2022. V této souvislosti byl publikován první návrh české implementace této novely (blíže ZDE).

Hlavním cílem této novely je rozšíření rámce automatické výměny informací o nový okruh informací oznámených provozovateli digitálních platforem. Vybraní provozovatelé platforem budou mít jednou ročně (vždy do 31. ledna) povinnost správci daně oznámit informace týkající se příjmů dosažených vybranými uživateli těchto platforem (prodejci). Oznamovací povinnost se bude obecně vztahovat na ty platformy, které usnadňují provádění vybraných činností za úplatu. Jedná se o čtyři okruhy aktivit:

 • poskytnutí nemovité věci,
 • poskytnutí dopravního prostředku,
 • osobní služba,
 • prodej zboží.

Novela obsahuje řadu výjimek z oznamujících provozovatelů platforem resp. z oznamovaných prodejců. Novela v této souvislosti rovněž mimo jiné zavádí dodatečné registrační či ohlašovací povinnosti a dále sankce za porušení souvisejících povinností.

Rok 2023 bude prvním obdobím, za které se bude reportovat (tj. v r. 2024).

Dalším implementovaným prvkem DAC7 je mimo jiné rozpracování pravidel pro přeshraniční společné daňové kontroly (s obecnou aplikací od roku 2024).

V případě dotazů kontaktujte autora článku nebo EY tým, se kterým spolupracujete.

Autor:

Karel Hronek

 • Tax Alert - English version

  Czech Republic published the first draft of Rules for Reporting by Digital Platform Operators - DAC7

  During the last two years we kept you updated you about OECD and EU initiatives regarding the new reporting of digital platform operators (more HERE and HERE).

  The final version of this initiative was approved by the European Council in March this year. Particularly, the "DAC7” further amends the Directive on administrative cooperation in the field of taxation. (more HERE or HERE).

  This amendment should be transposed by the member states into their domestic legislation by the end of 2022. As a result, the first draft of Czech implementation of the amendment was published (more HERE).

  The main objective of this amendment is to extend the framework of automatic exchange of information to a new range of information reported by digital platform operators. Selected platform operators will be obliged once a year (always by 31 January) to report to the tax administrator information concerning the income achieved by selected users of these platforms (sellers). The reporting obligation will generally apply to those platforms that facilitate the performance of selected activities for consideration. There are four areas of activity:

  • provision of immovable property;
  • provision of means of transport;
  • personal services;
  • sales of goods.

  The amendment contains a number of exemptions from reporting platform operators and reported sellers. In this context, the amendment also introduces, inter alia, additional registration or reporting obligations, as well as sanctions for breaches of related obligations.

  The year 2023 will be the first period for which reporting is to be done (i.e. in 2024).

  Another element of DAC7 to be implemented is, among other things, the elaboration of rules for cross-border joint tax audits (with general application from 2024).

  If you have any questions please contact the authors of this alert or your regular EY team.

  Author:

  Karel Hronek