Opatření k DPH v rámci pandemie COVID-19 na začátku roku 2021

Opatření k DPH v rámci pandemie COVID-19 na začátku roku 2021

11. ledna 2021
Předmět Tax Alert

Ministerstvo financí představilo v průběhu roku 2020 několik různých opatření, která měla plátcům ulevit od DPH v souvislosti s pandemií koronaviru. Možnost uplatnit různé úlevy se postupně měnila v závislosti na aktuální situaci. Není proto na škodu si připomenout, která z opatření zůstávají účinná i v lednu 2021.

Prominutí DPH u testů a očkovacích látek proti COVID-19

Od 16. prosince 2020 až do 31. prosince 2022 je účinné prominutí DPH na základě Finančního zpravodaje č. 35. To zahrnuje upuštění od povinnosti přiznat DPH se zachováním nároku na odpočet daně při (úplatném i bezúplatném) dodání:

 • diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na onemocnění COVID-19,
 • očkovacích látek proti onemocnění COVID-19.

Předpokladem prominutí DPH je shoda daného zboží s požadavky stanovenými legislativou EU.

Jak uvádí související informace GFŘ, při aplikaci prominutí daně je nutno vystavit daňový doklad, vykázat plnění v evidenci DPH a také na řádku 26 daňového přiznání. Do kontrolního hlášení se však tato plnění nevykazují.

Prominutí úroků z prodlení a správních poplatků

Pro úplnost uvádíme další rozhodnutí MF, které se dotýká také DPH. O tomto opatření jsme podrobněji psali ZDE. Vybraným subjektům se za určitých podmínek promíjí úroky z prodlení či některé správní poplatky.

Prominutí DPH u dodání ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků

 • Naopak s koncem roku 2020 přestalo platit prominutí DPH u bezúplatného dodání
 • (určitých) ochranných pomůcek nebo zboží, které bylo použito pro jejich výrobu,
 • (určitých) dezinfekčních prostředků nebo zboží, které bylo použito pro jejich výrobu,
 • zboží a služeb pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zboží a služeb pro potřeby základních složek integrovaného záchranného systému,
 • zboží a služeb pro potřeby Armády ČR,
 • zboží a služeb pro potřeby zařízení sociálních služeb.

Jelikož dle stávající situace se výše uvedená opatření stále jeví jako žádoucí, je možné, že ministryně financí znovu zavede jejich platnost. V současné době však prominutí DPH v těchto případech neplatí a je třeba na to pamatovat.

Pro případné dotazy k opatřením prosím kontaktujte svůj EY daňový tým nebo autory článku.

Autoři:

Tomáš Synák

Martin Novák

 • Tax Alert - English version

  COVID-19 Response Measures to VAT at the beginning of 2021

  In 2020, the Ministry of Finance launched several different measures to relieve taxpayers of VAT in relation with the corona virus pandemic. Options to apply for various reliefs gradually varied depending on actual circumstances. Therefore, it may be useful to recall which measures remain effective also in January 2021.

  VAT relief for testing kits and COVID-19 vaccines

  VAT relief on grounds of Financial Bulletin No. 35 is effective from 16 December 2020 to 31 December 2022. This includes waiver from the obligation to declare VAT while maintaining the right to deduct tax on (whether or not for a consideration) supply of:

  • diagnostic medical devices for testing COVID-19 disease;
  • vaccines against COVID-19.

  The VAT relief only concerns the goods that comply with the applicable EU legislation.

  In line with the related GFD information, it is necessary to issue an invoice , report the supply in the VAT records and also report it at line 26 of the tax return if the tax relief is used. However, the supplies shall not be included in the VAT ledger (control statement).

  Relief from the late payment interest and administrative fees

  For completeness we present another Ministry of Finance´s decision that also relates to VAT. We have already discussed the measure HERE. Certain entities may benefit from the late payment interest or certain administrative fees relief under specific conditions.

  VAT-relief for supplies of protective aids and disinfectants

  On the other hand VAT relief for free-of-charge supplies of the following goods ceased to apply at the end of 2020

  • (certain) protective aids or goods that were used for their production;
  • (certain) disinfectants or goods that were used for their production;
  • goods and services for the needs of the health service providers;
  • goods and services for the needs of the basic elements of the Integrated Rescue System;
  • goods and services for the needs of the Army of the Czech Republic;
  • goods and services for the needs of the social services facilities.

  As in the current situation the aforementioned measures still seem desirable, it is possible that the Finance Minister reinstates their validity. However, this VAT relief does not apply currently and it needs to be remembered.

  If you have any questions on the above measures, please contact you EY tax team or the authors of this alert.

  Authors:

  Martin Novák

  Tomáš Synák