Prominutí některých sankcí u daně z nemovitých věcí a silniční daně

Prominutí některých sankcí u daně z nemovitých věcí a silniční daně

8. ledna 2021
Předmět Tax Alert

Ministerstvo financí vydalo rozhodnutí o prominutí některých sankcí v souvislosti s daní z nemovitých věcí za rok 2021 a se silniční daní za rok 2020 (více ve Finančním zpravodaji č. 3/2021).

Efektivně to znamená, že můžete přiznání k uvedeným daním podat bez sankcí do 1. 4. 2021 (místo běžné lhůty 1. 2. 2021). Vlivem prominutí úroku z prodlení se posouvá rovněž splatnost silniční daně za rok 2020 z 1. 2. 2021 na 1. 4. 2021. Uvedená prominutí se vztahují na všechny daňové subjekty a není nutné finančnímu úřadu cokoli oznamovat.

Pro úplnost uvádíme, že vybrané daňové subjekty, které budou chtít uhradit silniční daň za rok 2020 ještě později, konkrétně do 16. 8. 2021, musí již podle dříve uvedeného prominutí oznámit skutečnost, že převažující část jejich příjmů v rozhodném období pocházela z činností zakázaných nebo omezených usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření (více se dočtete v našem prosincovém článku ZDE nebo ve Finančním zpravodaji č. 38/2020).

V případě dotazů se prosím obraťte na autorky článku nebo náš EY tým, se kterým spolupracujete.

Autoři:

Eva Zemanová

Hana Cicvárková

 • Tax Alert - English version

  Waiver of certain sanctions with respect to real estate tax and road tax

  The Ministry of Finance issued a decision on waiver of certain sanctions with respect to real estate tax for 2021 and road tax for 2020 (please see Financial Bulletin No. 3/2021).
  In practice it means that tax returns for the aforementioned taxes may be filed without sanctions by 1 April 2021 (instead of the ordinary deadline 1 February 2021). As a result of interest on late payment waiver the payment deadline for 2020 road tax is also postponed from 1 February 2021 to 1 April 2021. The aforementioned waivers relate to all taxpayers and there is no need to notify financial authorities.

  For completeness we note that certain taxpayers who will wish to pay road tax for 2020 even later, particularly by 16 August 2021, are obliged, in accordance with the formerly mentioned waiver, to report the fact that the predominant part of their income in the period concerned was derived from activities banned or limited by the Government Resolution on the adoption of crisis measures (more information in our December Alert HERE or in  Financial Bulletin No. 38/2020).

  If you have any questions, please contact the authors of the article or your regular EY team.

  Authors:

  Eva Zemanová

  Hana Cicvárková