5 min. czytania 16 lis 2021
EY Global Banking Outlook 2021

ECB przeprowadził stress testy klimatyczne

Autor Janusz Miszczak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Lider obszaru zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Optymista wierzący w siłę gry zespołowej.

5 min. czytania 16 lis 2021
 Czego dowiadujemy się ze stress testów klimatycznych ECB? 

Ten artykuł wchodzi w skład 3/2021 wydania  Biuletynu Ryzyka

We wrześniu na stronach ECB pojawiała się publikacja dokumentująca metodykę i wyniki stress testów klimatycznych przeprowadzonych dla banków ze strefy euro. ECB zastosował podejście top-down z zamiarem oszacowania wpływu dwóch głównych składowych ryzyka klimatycznego, tj. ryzyka przejścia oraz ryzyka fizycznego, na przedsiębiorstwa niefinansowe, a za ich pośrednictwem na instytucje bankowe. Zgodnie z dotychczasową praktyką nadzorczą horyzont analizy jest bardzo długi, wynosi 30 lat zatem analiza kończy się na roku 2050.

Podejście top-down oznacza, że ćwiczenie zostało wykonane w całości przez zespół ECB, w oparciu o samodzielnie pozyskane dane oraz własne modele. Dzięki temu uzyskane wyniki nie są uzależnione od subiektywnych założeń przyjmowanych przez instytucje finansowe, które w standardowym podejściu raportują wyniki przeprowadzonych wewnętrznie stress testów w odniesieniu do własnych bilansów.

Uwzględnienie w stress teście łącznie ryzyka przejścia i ryzyka fizycznego wymagało pozyskania szczegółowych danych w zakresie ekspozycji instytucji finansowych względem przedsiębiorstw oraz danych dotyczących ich śladu węglowego. W tym celu wykorzystane zostały dane portfelowe zgromadzone w repozytoriach AnaCredit oraz ECB Securities Holding Statistics – Group, a także wsparto się danymi pozyskanymi od grupy niezależnych dostawców specjalizujących się w analityce ryzyka klimatycznego oraz dostarczaniu danych finansowych.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Dzięki tak szczegółowej specyfikacji danych metodyka ECB pozwala na określenie wpływu ryzyka klimatycznego na banki za pośrednictwem ich ekspozycji na przedsiębiorstwa niefinansowe, które zmaterializuje się w postaci strat kredytowych (ryzyko kredytowe) i przeceny portfeli obligacji korporacyjnych (ryzyko rynkowe). W analizie uwzględniono zróżnicowaną charakterystykę modeli operacyjnych przedsiębiorstw pod względem emisyjności gazów cieplarnianych, wykorzystywanych źródeł energii i technologii, a także zagrożeń naturalnych związanych z lokalizacją ich działalności. Dodatkowo w kontekście ryzyka fizycznego udało się uwzględnić efekty (pozytywne i negatywne) będące pochodną możliwości i kosztu ubezpieczenia przed szkodami powstałymi w wyniku realizacji katastrof naturalnych. Istotnym założeniem przeprowadzonego ćwiczenia było przyjęcie statycznego bilansu banków w horyzoncie analizy. 

Do przeprowadzenia stress testów przyjęte zostały trzy scenariusze oparte o scenariusze opracowane przez NGFS:

  • Scenariusz uporządkowanego przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, pełniący rolę scenariusza bazowego stanowiącego punkt referencyjny dla dwóch alternatywnych scenariuszy stresowych. Scenariusz zakłada osiągniecie celu Porozumienia Paryskiego w zakresie ograniczenia wzrostu średniej temperatury na Ziemi do istotnie poniżej 2 stopni Celsjusza względem poziomu z okresu przedindustrialnego do końca obecnego wieku.
  • Scenariusz gorącej planety, zakładający brak wdrożenia polityk klimatycznych, co doprowadzi do spotęgowania ekstremalnych zjawisk pogodowych (niewielkie ryzyko przejścia, skrajne ryzyko fizyczne). W tym scenariuszu średnia temperatura globu wzrasta o co najmniej 3 stopnie Celsjusza.
  • Scenariusz umiarkowanie negatywny, zakładający nieuporządkowane przejście do gospodarki niskoemisyjnej w związku z opóźnionym i nagłym wdrożeniem regulacji klimatycznych (umiarkowane ryzyko fizyczne, skrajne ryzyko przejścia). Jest to scenariusz odpowiadający osiągnięciu celu ograniczenia wzrostu średniej temperatury globu na poziomie 2 stopni Celsjusza.

Przedstawiona przez ECB metodyka będzie w przyszłości rozwijana. Planowane jest m.in. przyjęcie założenia o dynamicznym bilansie w celu uchwycenia interakcji pomiędzy sektorem bankowym a realną gospodarką, a także rozszerzenie zakresu podmiotów objętych analizą o gospodarstwa domowe, państwa oraz niebankowe instytucje finansowe .

W opracowaniu ECB znajdziemy ciekawe informacje odnośnie ekspozycji banków ze strefy euro na ryzyko klimatyczne:

  • W przypadku ryzyka przejścia można mówić o względnie podobnej skali przeciętnej ekspozycji (mierzonej udziałem w portfelu kredytowym przedsiębiorstw kategoryzowanych według skali emisyjności w ramach zakresów 1-3) pomiędzy bankami pochodzącymi z różnych krajów. Jednocześnie warto zauważyć, że 10% najbardziej emisyjnych portfeli finansuje niemal 65% łącznych emisji w ramach zakresów 1-3. W ramach tej grupy dominują portfele w bankach włoskich, niemieckich i francuskich.
  • Z kolei dla ryzyka fizycznego banki z południa Europy oraz banki z Luksemburga posiadają istotnie wyższą ekspozycję (mierzoną udziałem w portfelu kredytowym przedsiębiorstw, których działalność jest zagrożona wystąpieniem pożarów oraz powodzi) niż pozostałe banki.

Wynik stress testów wskazały, że w scenariuszu bazowym wpływ ryzyka klimatycznego na poziom strat kredytowych (ryzyko kredytowe) i spadek wyceny portfeli obligacji korporacyjnych (ryzyko rynkowe) jest zaniedbywalny. Oczywiście dla scenariuszy alternatywnych ryzyko rośnie przy czym warto zauważyć, że:

  • W przypadku strat kredytowych oszacowano, że w scenariuszu gorącej planety są one przeciętnie 8% wyższe w stosunku do scenariusza bazowego, podczas gdy dla scenariusza nieuporządkowanego przejścia ta relacja nieznacznie przekracza 3%. Analiza wskazała, że dominujące znaczenie w ramach tego kanału transmisji ma ryzyko fizyczne.
  • Wyniki dla ryzyka rynkowego wskazują na ten sam kierunek zależności. Zaznaczyć jednak należy, że ogólny wpływ ryzyka klimatycznego na poziom ryzyka rynkowego jest niewielki, w większości przypadków spadek wartości portfeli obligacji korporacyjnych nie przekraczał 0,5%.  

Analizy scenariuszowe ryzyka klimatycznego, w szczególności stress testy, stały się podstawowym narzędziem analitycznym wykorzystywanym w ramach zarządzania tą nową kategorią ryzyka w instytucjach finansowych. Tegoroczne ćwiczenie ECB jest kolejnym krokiem na drodze do ukształtowania praktyki rynkowej w tym obszarze. Zespoły zarządzania ryzykiem w bankach już dziś powinny skoncentrować się na rozwijaniu wewnętrznych metod, narzędzi i kompetencji koniecznych do przeprowadzania tego rodzaju analiz zarówno na potrzeby tworzących się regulacji jak i  podejmowania decyzji odnośnie kierunków rozwoju  bilansu.

Podsumowanie

Analizy scenariuszowe ryzyka klimatycznego, w szczególności stress testy, stały się podstawowym narzędziem analitycznym wykorzystywanym w ramach zarządzania tą nową kategorią ryzyka w instytucjach finansowych. Tegoroczne ćwiczenie ECB pokazuje, w którą stronę ewoluuje praktyka rynkowa, a także przynosi ważne wnioski w kontekście oceny narażania europejskich banków na ryzyko przejścia i ryzyko fizyczne. 

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Janusz Miszczak

EY Polska, Risk Consulting, Partner

Lider obszaru zarządzania ryzykiem finansowym i analityki. Optymista wierzący w siłę gry zespołowej.