Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của chúng tôi

Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của chúng tôi là một bộ tiêu chuẩn rõ ràng cho cách ứng xử trong kinh doanh của chúng tôi. Nó đặt ra khuôn khổ đạo đức và hành vi để làm căn cứ cho các quyết định của chúng tôi mỗi ngày. Bộ Quy tắc này gắn chặt với các giá trị và niềm tin của chúng tôi và làm nền tảng chắc chắn cho tất cả những gì chúng tôi làm.

Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của chúng tôi (pdf)  cung cấp một loạt các nguyên tắc hướng dẫn được chia thành năm nhóm quy định bao trùm toàn bộ các hoạt động của chúng tôi. Các nhóm quy định này gồm:

  1. Làm việc với nhau
  2. Làm việc với khách hàng và những người khác
  3. Hành động với tính chính trực nghề nghiệp
  4. Duy trì tính khách quan và độc lập của chúng tôi
  5. Bảo vệ dữ liệu, thông tin và vốn trí tuệ

Bằng cách thực hiện theo nội dung của Bộ Quy tắc, chúng tôi bảo vệ và nâng cao uy tín của EY cũng như góp phần quan trọng vào việc xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn cho người của chúng tôi, cho khách hàng và cho cộng đồng của chúng tôi.