Tuyên bố Quyền truy cập Web Toàn cầu - trang web bên ngoài (ey.com)

EY liên tục làm việc để giúp nội dung và tài nguyên trang web của mình có thể dễ dàng truy cập được cũng như để mở rộng các nỗ lực hòa nhập của chúng tôi trên internet. Chúng tôi tin rằng khách truy cập trang web nên có lựa chọn về cách họ xem nội dung của chúng tôi và chúng tôi cam kết cung cấp một trang web có tính đến các thông lệ truy cập web hàng đầu.

Trang web ey.com đã được phát triển phù hợp với W3C/WAI (Sáng kiến Truy cập Web) Hướng dẫn Truy cập Nội dung Web (WCAG 2.0) . Chúng tôi đã cân nhắc các hướng dẫn này cùng với các nhà đánh giá độc lập và tiến hành một loạt các đánh giá tại các điểm kiểm tra có liên quan. Những phát hiện từ các đánh giá này đã được sử dụng khi phát triển của trang web của chúng tôi.

Các trình duyệt được hỗ trợ

ey.com đã được tối ưu hóa để hoạt động tốt nhất với các trình duyệt sau:

  • Microsoft Internet Explorer 11 trở lên
  • Microsoft Edge
  • Google Chrome
  • Firefox
  • Safari

Khi chúng tôi tiếp tục phát triển nội dung và các tính năng khác trong khuôn khổ của trang web công cộng toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng tới việc tiếp tục tuân thủ các hướng dẫn truy cập và các thông lệ hàng đầu. Chúng tôi hoan nghênh phản hồi từ người sử dụng   vui lòng kết nối với chúng tôi nếu bạn muốn chia sẻ ý kiến của mình.