5 min. čtení 18. prosince 2019
Robotické rameno držící pilulky

Integrita – další krok v oblasti compliance pro farmaceutický průmysl?

5 min. čtení 18. prosince 2019

Zobrazit zdroje

  • Pharmaceutical industry focuses on the next step in compliance (pdf)

S přibývajícím přezkoumáváním farmaceutických společností mohou vedoucí pracovníci využívat data k tomu, aby své společnosti drželi mimo titulní strany novin či soudních síně. 

Farmaceutický průmysl je i nadále cílem bezprecedentního dohledu a veřejné kritiky. Regulátoři, politici a pacientské organizace hovoří o bezmezném profitování, pochybných prodejních a marketingových taktikách a nestandardních finančních ujednáních s lékaři předepisujícími recepty.

V USA se v současné době řeší obdobná podezření v soudních síních v rámci opiátové krize, kdy americké společnosti musejí uhradit desítky miliard dolarů za klamavé reklamní praktiky.

Počátkem tohoto roku uspořádala společnost EY spolu s Financial Times po celém světě sérii šesti akcí s názvem „Enhancing corporate integrity“ (Posilování firemní integrity). Jedné z akcí, která se konala v Princetonu v New Jersey Jersey se zúčastnila skupina právních zástupců a compliance manažerů z farmaceutického průmyslu.

Účastníci často vyjadřovali svou frustraci z toho, jak farmaceutický průmysl, který toho pacientům tolik nabízí, získal tak špatnou publicitu a hledali řešení, jak ochránit společnost a její reputaci.

Navzdory různým problémům, kterým toto odvětví čelí se účastníci shodli na nutnosti vyzdvihnout úspěchy a přínosy pro společnost, kterých farmaceutických sektor dosáhl, a na ochotě hledat a sdílet řešení.

Pravdou je, že farmaceutický průmysl investoval značné zdroje a úsilí do vyvinutí rámců a návodů pro compliance programy a jednotlivé společnosti značně investují do posílení compliance programů a firemní kultury.

Vyplynulo to z posledního průzkumu EY Global Fraud Survey provedeného v roce 2018, kterého se zúčastnilo 2.550 manažerů z 55 zemí. Ačkoli společnosti vidí podvody a korupci jako jedno z největších rizik ve svém oboru, mnoho z nich věří, že jejich compliance programy jsou vhodně zavedené a na vysoké úrovni.  

K posuzování rizik jsou nezbytná data. Kvalita posuzování velmi souvisí s používanými daty, způsobem jejich analýzy, s výstupem, který analýza vygeneruje a s využitím této analýzy při identifikaci problémů v oblasti compliance.

Tlak narůstá

S nárůstem dohledu sahají regulátoři k sofistikovanějším metodám v odhalování nekalého jednání a podvodů a zvyšují také tlak na společnosti, aby podporovali compliance a firemní kulturu ve vlastních organizacích.

V dubnu 2019 aktualizoval americký odbor kriminality ministerstva spravedlnosti (pdf)  pokyny pro státní zástupce k posuzování compliance programů organizací. Podle pokynů by měly být zodpovězeny tři základní otázky:

  • Je compliance program vhodně nastavený?
  • Byl dobře implementován?
  • Funguje?

Jádrem pokynů amerického ministerstva spravedlnosti  jsou tři klíčové prvky: data, směrnice, procesy a firemní kultura.

Data jsou srdcem současných programů compliance

Pro posouzení rizik, což je klíčový prvek podle zmíněného pokynu ministerstva spravedlnosti, jsou nezbytná data. Kvalita posouzení úzce souvisí s používanými daty, způsobem jejich analýzy, s podobou výstupu a s tím, jak se výstupy této analýzy aplikují při identifikaci compliance problémů.

V současné době mají farmaceutické společnosti přístup k bezprecedentnímu množství dat. Pokroky v oblastech umělé inteligence, analýze dat a automatizaci, podporované ohromným skokem ve výkonu výpočetní techniky, umožňují shromažďovat obrovské množství dat a rychle rozpoznávat nová rizika či neznámé a problematické vztahy.

Umělá inteligence a analytické nástroje pomáhají nejen při detekci existujících rizik, ale také pro předvídání a prevenci budoucích rizik—umožňují tak proaktivní funkci compliance. Data jsou rovněž zásadní pro řešení řady dalších bodů, kterými se compliance oblast zabývá, jako je reporting, evidence a měření úspěšnosti školení a due diligence dodavatelů.

Další otázka, kterou si compliance manažeři musí položit, zní: máme strategii?

Směrnice a procesy vyžadují modernizaci

Velká část pokynů amerického ministerstva spravedlnosti se týká směrnic a procesů—je zdůrazněna potřeba zajistit nejen obsah ale i účinnost etických norem.

„Jedním z hlavních znaků efektivního compliance programu je jeho schopnost se zlepšovat a vyvíjet.“ To znamená, že compliance manažeři musí držet krok s vyvíjejícími se obchodními modely, firemní kulturou a požadavky trhu. Externí i interní faktory mohou změnit rizikový profil organizace a proto je třeba je průběžně porovnávat se stávajícícími compliance směrnicemi a procesy.

Instrukce pro zaměstnance musejí být osobnější a měly by se uplatňovat v reálném čase. V digitálním věku, kdy jsou zaměstnanci zahrnováni enormním množstvím informací je cílené informování o compliance zásadách „v pravý čas“ kritické, aby instrukce měly odezvu u zaměstnanců a zaměstnanci je dodržovali. Přední společnosti již například využívají technologie umělé inteligence a automatizace pro poskytování informací zaměstnancům o relevantních compliance pravidlech před potenciálně rizikovými událostmi.

Kultura je pojivem, které drží organizaci pohromadě

Pokyny amerického ministerstva spravedlnosti také uvádějí, že firmy „musejí compliance směrnice a procesy začlenit do jejich každodenních činností. Je důležité, aby firma nastavila a budovala kulturu etiky a compliance v souladu se zákony.“

Dlouho se za nepostradatelné součásti podpory firemní integrity považovalo manažerské odhodlání, školení a komunikace. Stále více firem však využívá data a technologie pro posílení a monitorování firemní kultury. Otázku, zdali je kultura měřitelná, si některé z předních globálních společností již položily, otestovaly a pomalu jí aplikují v praxi.

Implementace Programu integrity

Zpráva je zřejmá: aby farmaceutické společnosti zlepšily svojí reputaci mezi pacienty, poskytovateli služeb a politiky, musí neustále posilovat své aktivity v oblasti compliance. To znamená modernizovat, pravidelně posuzovat a monitorovat rizika a využívat sofistikované analýzy dat.

Firmy musí sledovat, zda nedochází k rozporu mezi jejich očekáváním v oblasti compliance a reálným chováním zaměstnanců—vhodně vybudovaný Program integrity pomáhá tento rozpor snižovat. Účinný Program integrity zahrnuje prvky řízení, firemní kulturu, kontroly a využití dat, které umožňují zajistit soulad s cíli společnosti.

Dobré řízení znamená, že manažeři jdou příkladem a každý ví, kdo za co zodpovídá a z jakého důvodu. Firemní kultura by měla být zaměřena na integritu a doplněna vhodným školením a komunikací. Účinné kontroly pro řízení rizik v oblasti právních a dalších regulatorních předpisů by měly být díky využití dat a technologií součástí každodenních činností.

Koneckonců data jsou zásadní pro identifikaci potenciálních compliance rizik a nekalého jednání a pomáhají ověřovat, zda je chování zaměstnanců v souladu s očekáváním společnosti.

Prostřednictvím vhodně vybudovaného Programu integrity mohou společnosti snižovat rozpor mezi očekávaným a skutečným chováním.

Tento článek byl poprvé publikován na  FT BrandSuite.

Shrnutí

Dlouho se za nepostradatelné součásti podpory kultury integrity v organizaci považovalo manažerské odhodlání, školení a komunikace. Stále více firem však využívá data a technologie pro posílení a monitorování firemní kultury.

O tomto článku