Systemy ERP – doradztwo

Nadrzędną rolą systemów klasy ERP jest kompleksowe wsparcie kluczowych procesów biznesowych w jednym, zintegrowanym środowisku. Przemyślane i właściwe wdrożenie ERP może okazać się istotne w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. 

Powiązane tematy Technologia Consulting EY SAP

Jaki system ERP wybrać?

Dynamiczny rozwój technologii, a także nieustannie zmieniające się regulacje prawne i standardy finansowo-księgowe w znaczący sposób wpłynęły na zakres funkcjonalny oraz poza-funkcjonalny systemów ERP. To niezwykle istotne, by system tej klasy:

 • wspierał rozwój firmy, a nie spowalniał go ze względu na ograniczone możliwości technologiczne,
 • był na bieżąco dostosowywany przez producenta do zmieniających się uwarunkowań prawnych i standardów finansowo-księgowych w danym kraju lub obszarze,
 • bazował na modelu procesowym, który wspiera spójny i płynny przebieg czynności obsługiwanych w ramach procesów organizacyjnych.

Decyzja o wdrożeniu systemu ERP jest długofalową inwestycją, a projekty wdrożeniowe, ze względu na swoją kompleksowość charakteryzują się wysokim poziomem skomplikowania. W efekcie, aby skutecznie wdrożyć ERP, kluczowy jest właściwy dobór technologii oraz zaangażowanie doświadczonych partnerów wdrożeniowych. 

Jesteś zainteresowany doradztwem w zakresie wyboru i/lub wdrożenia systemu ERP?

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem.

Formularz kontaktowy

Wybór ERP

Niemal każda rozwijająca się organizacja, staje przed wyzwaniem dokonania istotnych zmian w obecnym systemie ERP lub jego wymiany na nowy, który w większym zakresie pokryje specyficzne wymagania biznesowe. Kompleksowość projektu i ograniczona dostępność wewnętrznych specjalistów powoduje, że ryzyko niepowodzenia jest bardzo wysokie. Podjęte decyzje będą miały długoterminowy wpływ, więc tylko odpowiednio dobrana i wdrożona technologia będzie w stanie spełnić zakładane cele interesariuszy. 

System ERP – doradztwo w określeniu zakresu

Analiza wpływu:

 • przegląd kluczowych procesów i funkcji w organizacji,
 • przegląd architektury systemowej,
 • przegląd inicjatyw lub zmian w organizacji, które mogą mieć wpływ na wdrożenie systemu,
 • przygotowanie raportu z przeprowadzonych przeglądów, który przedstawi gotowość procesów w obszarze biznesowym, finansowym i IT do wdrożenia nowego systemu, a także wskaże nieefektywności w przeanalizowanych procesach.

Korzyści:

 • ocena gotowości organizacji do zmiany,
 • zidentyfikowanie nieefektywności i „wąskich gardeł” w podstawowych procesach

Zdefiniowanie zakresu wdrożenia systemu oraz stworzenie procesów docelowych pod system ERP – wsparcie w:

 • przygotowaniu rekomendacji dotyczących zakresu procesów, które mają być wspierane przez system, jak również głównych celów wdrożenia systemu, zgodnych ze strategią organizacji;
 • przygotowaniu koncepcji procesów docelowych w ramach systemu ERP;
 • opracowaniu wysokopoziomowej docelowej architektury systemu.

Korzyści:

 • zidentyfikowanie kluczowych zmian, które przyczynią się do zwiększenia efektywności organizacji.

Przygotowanie RFP – wybór systemu ERP i dostawcy:

 • wsparcie w przygotowaniu specyfikacji funkcjonalnej i poza-funkcjonalnej,
 • doradztwo w opracowaniu kryteriów wyboru systemu ERP,
 • rekomendacja „krótkiej listy” systemów klasy ERP, które w największym stopniu pokrywają wymagania i będą dopasowane do specyfiki działalności przedsiębiorstwa,
 • ocena kluczowych czynników sukcesu istotnych z perspektywy ustandaryzowania procesów oraz wdrożenia ERP,

Korzyści:

 • opracowanie wymagań pod system ERP adresujących kluczowe nieefektywności w procesach oraz potrzeby organizacji, zgodne z jej strategią,
 • zidentyfikowanie systemów, które w największym stopniu odpowiadają na wymagania i potrzeby organizacji,
 • określenie kluczowych czynników sukcesu dla wdrożenia systemu ERP.

Przygotowanie danych do Business Case dla systemu ERP – wsparcie w:

 • określeniu ryzyk, zależności oraz „quick wins”,
 • zdefiniowaniu mierzalnych korzyści oraz kosztów wynikających ze wdrożenia systemu klasy ERP.

Korzyści:

 • ocena możliwych do osiągnięcia korzyści po wdrożeniu systemu ERP, która umożliwi podjęcie kolejnych decyzji związanych z jego implementacją.

Wybór dostawcy i systemu klasy ERP – wsparcie w:

 • przygotowaniu odpowiedzi na pytania dostawców, podczas sesji mającej na celu zebranie dodatkowych informacji potrzebnych do przygotowania oferty,
 • analizie ofert dostawców oraz wyborze dostawców do tzw. „krótkiej listy”,
 • prowadzeniu warsztatów i spotkań z dostawcami,
 • opracowaniu założeń / zakresu Proof of Concept (PoC) ERP,
 • ocenie PoC,
 • procesie negocjacji z dostawcami,
 • finalnym wyborze systemu i jego dostawcy.

Korzyści:

 • zwiększenie skuteczności wdrożenia, poprzez wybór systemu w największym stopniu dopasowanego do potrzeb klienta
 • zwiększenie skuteczności wdrożenia, poprzez wybór dostawcy, który poprzez swoje doświadczenia i kompetencje zespołu wdrożeniowego, jest w stanie zapewnić realizacje zakładanych przez klienta celów wdrożenia.

Wdrożenie systemu ERP – wsparcie w:

 • prowadzeniu projektu po stronie klienta,
 • procesie „Governance” (PMO Office),
 • bieżącej ocenie działań dostawcy, przygotowywanych przez niego produktów prac oraz rekomendacja ewentualnych zmian / modyfikacji;
 • procesie negocjacji z dostawcą w przypadku ewentualnych zmian zakresu, budżetu, czy harmonogramu projektu.

Korzyści:

 • zwiększenie skuteczności wdrożenia, zgodnego z założonymi przez Klienta celami.

Audyt wdrożenia systemu ERP:

Bieżąca weryfikacja uzgodnionych z klientem etapów wdrożenia, proponowanych przez dostawcę rozwiązań, dostarczanych produktów prac, dokumentacji, a także procesu realizacji wdrożenia.

Korzyści:

 • zwiększenie skuteczności wdrożenia, zgodnego z założonymi przez Klienta celami.

Audyt powdrożeniowy systemu ERP:

Weryfikacja zgodności systemu i procesu wdrożeniowego z założeniami i ustaleniami, do których zobowiązał się dostawca systemu.

Korzyści:

 • zweryfikowanie zgodności wdrożenia z założeniami i zobowiązaniami dostawcy

Audyt systemu ERP:

 • określenie zakresu funkcjonalnego systemu oraz jego wykorzystywania przez użytkowników, w tym badanie przyczyn danego poziomu wykorzystania systemu,
 • zweryfikowanie, na ile wdrożone w systemie procesy wspierają kluczowe procesy biznesowe funkcjonujące w firmie,
 • zidentyfikowanie „wąskich gardeł” i problemów w funkcjonowaniu systemu,
 • zweryfikowanie, na ile obecny system ERP będzie w stanie odpowiedzieć na przyszłe potrzeby organizacji i wspierać jej dalszy rozwój.

Korzyści:

 • zidentyfikowanie dalszych kroków – np. upgrade systemu, wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności, wdrożenie nowego systemu, etc.

Co nas wyróżnia

Niezależność 

Eksperci Technology Consulting, dzięki swojej szerokiej znajomości rynku i technologii wspierają współpracujące organizacje w wyborze rozwiązania najbardziej dopasowanego do specyfiki, celów, jak również oczekiwań organizacji.

Znajomość technik wdrożeniowych

Każda organizacja, technologia i projekt mają swoją unikatową charakterystykę. Eksperci Technology Consulting wspierają współpracujące organizacje w doborze systemu, jak również metodologii jego wdrożenia, co  pozwala na osiągniecie zakładanego celu.

Szeroki wachlarz kompetencji 

Kompleksowy projekt obejmujący swoim zakresem zasadniczą część organizacji, wymaga zespołów o szerokich i wysokospecjalistycznych kompetencjach. W związku z tym, niezbędna jest możliwość zaangażowania w nie doradców, którzy posiadają wiedzę i praktykę w zakresie diagnozowania oraz optymalizacji procesów, podatków, regulacji prawnych czy finansowo-księgowych, funkcjonalnych, poza-funkcjonalnych systemów klasy ERP, a także rozwiązań chmurowych.

Pomagamy w osiągnieciu korzyści związanych z wdrożeniem systemu ERP

Wybór i wdrożenie systemu ERP jest złożonym i skomplikowanym procesem. W Technology Consulting posiadamy szeroką wiedzę w zakresie dostępnych na rynku rozwiązań tej klasy, popartą wieloletnim doświadczeniem w obszarze projektów doradczych i wdrożeniowych, realizowanych dla organizacji z różnej branży, o różnej wielkości czy skali działalności. Wiemy, na jakie kluczowe aspekty zwracać uwagę w procesie wyboru systemu i jego dostawcy, jak również co decyduje o sukcesie wdrożenia.

Ze względu na fakt, że wdrożenie systemu ERP obejmuje wiele, różnych obszarów kompetencyjnych i wymaga szerokiej wiedzy w zakresie finansów, biznesu, IT, regulacji prawnych, w zależności od potrzeb klienta pracujemy w ramach interdyscyplinarnych zespołów.

Nasi lokalni specjaliści udzielają wsparcia m.in. w procesie decyzyjnym, mającym na celu:

 • ocenę zasadności wdrożenia,
 • zdefiniowanie zakresu wdrożenia,
 • wybór systemu oraz jego dostawcę,
 • zwiększenie efektywności wdrożenia systemu,
 • ocenę zgodności wdrożenia z zakładanymi celami i wymaganiami.