Doradztwo w zakresie infrastruktury

EY doradza klientom w obszarach: finansowania, procesów kontraktacji, strategii i partnerstwa publiczno-prywatnego dla dużych projektów infrastrukturalnych, zapewniając wsparcie od oceny projektu przez przez procedurę wyboru i kontraktacji do zamknięcia finansowego, budowy i eksploatacji, a także pomagając rządom w strategicznym zarządzaniu kapitałem i transakcjami, sprzedażą aktywów i dezinwestycjami.

Co EY może dla Ciebie zrobić 

Pomagamy w opracowaniu i porównaniu planów finansowych i sposobów realizacji projektów, które wiążą się z finansowaniem publicznym lub prywatnym, przychodami projektowymi i dotacjami — wspieramy klientów w realizacji tych planów.

Nasze usługi obejmują:

 • Inteligentne miasta i mobilność – wsparcie władz lokalnych i regionalnych w zakresie mobilności miejskiej
 • Strategiczne planowanie i politykę w zakresie infrastruktury 
 • Proces wyboru i kontraktacji oraz strategia i transakcje w zakresie infrastruktury
 • Zarządzanie i realizację programów infrastrukturalnych
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem i wsparcie transakcyjne, w tym poprawa płynności i dostępności finansowania, zarządzanie środkami pieniężnymi i poprawa efektywności
 • Dezinwestycje i sprzedaż i aktywów publicznych
 • Usprawnienie procesów i strategię w zakresie aspektów technologicznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych

Nasze doświadczenie branżowe w połączeniu z podejściem opartym na współpracy pomaga w dostarczaniu innowacyjnych usług, które sprostają wyzwaniom współczesnych projektów infrastrukturalnych:

 • Określenie realnego uzasadnienia biznesowego
 • Efektywniejsze zarządzanie portfelem inwestycyjnym i alokacją kapitału
 • Skuteczne definiowanie i realizacja projektu
 • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zaangażowaniem i oczekiwaniami interesariuszy

Nasze usługi dla sektora rządowego i publicznego koncentrują się na zarządzaniu kapitałem i transakcjami:

 • Utrzymanie: utrzymanie zdolności kredytowej, umacnianie rachunku zysków i strat (P&L), utrzymanie istniejącego kapitału, minimalizacja kosztów, plany naprawcze, usługi restrukturyzacyjne, wsparcie procesów decyzyjnych i analiza danych
 • Optymalizacja: efektywność operacyjna aktywów, optymalizacja portfeli aktywów, ocena i wybór projektów, optymalizacja struktury organizacyjnej i ram instytucjonalnych
 • Inwestowanie: studia wykonalności i ocena biznesplanu, planowanie i strukturyzacja transakcji oraz struktury efektywności kosztowej
 • Pozyskiwanie funduszy: dezinwestycje, pozyskiwanie funduszy na projekty infrastrukturalne w tym środków prywatnych

Wspieramy klientów z sektora publicznego w opracowaniu długoterminowych planów i programów inwestycyjnych, jak również ram instytucjonalnych w zakresie rozważanych nowych rozwiązań i systemów, rozbudowy i modernizacji oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.