Hur länge till kan vd:ar stå vid sidan av dagens globala utmaningar?

18 minuters lästid 8 juli 2019
Relaterade ämnen Tillväxt Cybersecurity

Visa resurser

 • For CEOs, are the days of sidelining global challenges numbered? (pdf)

EY CEO Imperativ Study 2019 visar att investerare och styrelser förväntar sig att företagens vd:ar ska svara på mänsklighetens största utmaningar – det är det nya tillväxtkravet. Men hur?

H ittills har de flesta vd:ar valt att stå vid sidlinjen när det gäller ansträngningar för att lösa globala utmaningar, även när marknaderna runt om i världen fortsätter att förändras till följd av exempelvis protektionistisk ekonomisk politik, tekniska bakslag och klimatdrivna naturkatastrofer.

EY CEO Imperative Study visar att vd:ar inte längre kan ta till de gamla ursäkterna för att vara passiva när de möter utmaningar som dessa. De ska inte heller be om tillåtelse för att gå i bräschen för lösningar – det förväntas av dem och är ett nytt tillväxtkrav.

I motsats till gängse uppfattning visar vår undersökning bland vd:ar, styrelseledamöter och institutionella investerare i världens största företag att:

 • Institutionella investerare är inte en bromskloss för företagens åtgärder mot globala utmaningar. De stöder de investeringar som krävs för att göra framsteg inom dessa områden och kommer i allt högre grad att se företagets hantering av globala utmaningar som en faktor i sina investeringsbeslut.
 • Styrelseledamöter stöder också företagets engagemang – till och med mer än investerare.
 • Globala vd:ar ser fler tillväxtmöjligheter än risker när det gäller att agera på globala utmaningar.
 • För att kunna möta globala utmaningar kommer vi under de kommande tio åren att få se betydande framsteg inom offentlig-privat samverkan, standarder för rapportering och branschsamarbeten.

Detta är några av de viktigaste resultaten från EY CEO Imperative Study, en undersökning bland vd:ar, styrelseledamöter och institutionella investerare i världens största företag och organisationer. För att förstå synen på företagets roll när det gäller att hantera globala utmaningar genomförde EYQ en global undersökning bland:

 • Vd:ar och oberoende styrelseledamöter i företag på Forbes Global 2000 och Forbes Largest Private Company-listor
 • Institutionella investerare – både kapitalägare och kapitalförvaltare – med minst 100 miljarder USD i förvaltade tillgångar

I denna artikel går vi igenom resultaten från undersökningen. Den visar att investerare och styrelseledamöter förväntar sig att företag agerar för att säkerställa långsiktig tillväxt och utnyttja nya möjligheter. Artikeln innehåller även personliga synpunkter på dessa frågor från globala vd:ar, investerare och styrelseledamöter som vi samlat in genom djupintervjuer. Slutligen erbjuder studien en handlingsagenda för att starta och påskynda ditt företags engagemang när det gäller globala utmaningar.

antenn på stadens tak kina
(Chapter breaker)
1

Kapitel 1

Anpassa åtgärderna till behovet

Vd:ar, styrelser och investerare inser att globala utmaningar måste hanteras för att krav på tillväxt ska kunna förverkligas.

Större inkomstskillnader, försämrade sociala skyddsnät och ekonomisk osäkerhet driver populistiska rörelser. Klimatförändringar orsakar nya immigrationsvågor. Ojämställdhet mellan könen marginaliserar befolkningen och försvagar potentiell ekonomisk tillväxt. Digital teknik skapar nya utmaningar kring äganderätt till data, integritet, etik och förtroende. Detta är utmaningar som ligger bortom något lands eller någon intressentgrupps förmåga att hantera.

Globala utmaningar medför växande negativa konsekvenser för ekonomier, företag och samhällen. Men om utmaningarna hanteras kommer det att finnas mätbara förtjänster om utmaningarna hanteras. Till exempel rapporterar FN att länder går miste om 160 biljoner dollar på grund av skillnader i livstidsinkomst mellan kvinnor och män. Samtidigt kan införandet av förnybar energi spara en lika astronomisk summa – 160 biljoner dollar som utgör kostnaden för klimatförändringar år 2050.

Historiskt sett har de flesta vd:ar valt att förhålla sig neutralt till globala utmaningar, särskilt de som är källor till politisk motsättningar. Men nu har vi kommit till en brytpunkt. Vd:ar för globala företag, deras styrelseledamöter och institutionella investerare ser behovet av insatser och, viktigast av allt, vd:ns ledarskap i dessa frågor.

”I dag står vi inför många globala utmaningar och kampen mot klimatförändringar och social orättvisa står högst på dagordningen. Utmaningarna måste först erkännas offentligt. Det är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna hitta rätt svar och definiera långsiktiga mål", konstaterar Oliver Blume, vd för Porsche AG.

De största riskerna för näringslivet och den globala ekonomin

Vd:ar, styrelseledamöter och institutionella investerare rankar två utmaningar i toppen på sina listor över områden som hotar tillväxt och den globala ekonomin:

 • Cybersäkerhet – både i företag och nationellt på landsnivå
 • Jobb som försvinner på grund av teknikförändringar samt tillhörande frågor om utbildning och omskolning

Dessa förändringar påverkar framtidens arbete, konsumentförtroende och regleringar.

”Företagens framtida tillväxt är beroende av förtroende – mellan företag och kunder, människor och teknik eller ledning och anställda. Den ökade risken för cyberattacker och misslyckandet med att hitta rätt balans mellan det digitala och det mänskliga på arbetsplatser skadar förtroendet i alla dessa kritiska dimensioner", säger Gil Forer, EY Global Markets Digital Partner och Business Disruption Lead Partner och EYQ-ledare.

Vd:ar ser också inkomstskillnader som ett hot, sannolikt eftersom det är något som påverkar deras kunder och orsakar politisk instabilitet.

Styrelseledamöter prioriterar AI-etik när de brottas med de frågor kring bias och förtroende som uppstår i samband med användningen av denna teknik.

Investerare sätter klimatförändringar högst upp på sin lista. De har länge hört larmet om att klimatstörningar utgör en risk för det långsiktiga värdet och det är något som blir allt tydligare.

"Klimatförändringar, geopolitisk instabilitet och konflikt, ungdomsarbetslöshet, brist på utbildning, digitalisering och ojämlikhet är några globala utmaningar som företagsledare måste ta sig an på kort till medellång sikt", konstaterar Isam J. Al Sager, koncernchef för National Bank of Kuwait.

vd imperativ grafik 01
Investerare och styrelser förespråkar engagemang i större utsträckning än vd:ar

Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen säger att världens största företag bör engagera sig i "stor" eller "mycket stor" utsträckning för att hantera de globala utmaningar som de har identifierat.

Något som överraskar är att en större andel institutionella investerare (54 procent) och styrelseledamöter (58 procent) tycker att stora företag borde vara med och lösa globala utmaningar. Det kan jämföras med vd:ar (51 procent).

”Det kommer att bli alltmer uppenbart att företag måste vara förvaltare för kommande generationer. Styrelser och ledande befattningshavare har ansvaret för att tänka på dessa frågor och utforma åtgärder som tillåter företag som enheter och anställda som individer att engagera sig i frågorna. Företag är betydelsefulla aktörer och de kan faktiskt göra skillnad", säger Piyush Gupta, vd för DBS Group, en ledande koncern för finansiella tjänster med huvudkontor i Singapore.

Michael Lamach, vd för Ingersoll Rand, som inkluderar varumärkena Trane ® och Thermo King ® , konstaterar: ”I många fall kliver företag in där regeringar inte gör det och det tycker jag är mäktigt. ”

antenn fordon tävlar öken sand
(Chapter breaker)
2

Kapitel 2

Företagens vd:ar känner pressen

I dag ställs vd:ar inför intressenternas krav på att hantera globala utmaningar – och se möjligheterna.

Dagens ledare uppmanas att gå längre än någonsin tidigare för att visa ledarskap, ta offentlig ståndpunkt i politiskt laddade frågor, välja strategier, fastställa policyer och vidta åtgärder för att lösa stora globala utmaningar.

”Världens största företag måste engagera sig", säger Bala Swaminathan, Asia Advisory Board-ledamot för Westpac Banking Corporation. ”Det handlar inte om att växa eller inte. Det är en fråga om att existera eller inte. ”

 Den underliggande dynamiken inkluderar följande:

 • Det finns en utbredd uppfattning om att nationella regeringar har misslyckats med att svara effektivt (individuellt eller kollektivt) på globala utmaningar. Mindre än hälften (47 procent) av befolkningen globalt litar på att deras regeringar gör rätt saker.
 • Stora företag fortsätter att få allt starkare ekonomisk muskler. Bara i USA ökade Fortune 500-intäkterna från 35 procent av USA:s BNP 1955 till 72 procent av BNP 2016. Företag kan utöva ett betydande inflytande jämfört med andra aktörer både globalt och lokalt tack vare världsomspännande närvaro och omfattande resurser.
 • När företagen har blivit mer kraftfulla förväntar sig anställda, kunder och andra intressenter att vd:ar ska vara ledande när det gäller att svara på växande globala utmaningar. 71 procent av medarbetarna anser att det är mycket viktigt för deras vd att svara på globala utmaningar. 76 procent av befolkningen anser att vd:ar ska ta ledningen vid förändring i stället för att vänta på att regeringar ska agera.

”Företagens och organisationernas roll kommer i allt högre grad att ifrågasättas. Existerar vi enbart för att främja aktieägarnas intressen eller har vi en agenda som går bortom våra aktieägare, till intressenter och samhället i stort? Jag tycker att det är ganska uppenbart att vi behöver ställa oss på intressenternas sida", säger Gupta från DBS Group.

Ju större företag, desto mer tryck från intressenter

Vd:arna i vår studie känner pressen. 67 procent uppger att de känner måttlig till extrem press från intressenter att engagera sig i globala utmaningar. Denna siffra stiger till 77 procent för vd:ar i de största företagen med 20 miljarder dollar eller mer i omsättning. Siffran för styrelseledamöter är också hög. 75 procent säger att de känner måttlig till extrem press.

"Ju större företaget är, desto större och mer varierade är företagets intressentgrupper. Det betyder också större ansvar för företaget att inverka positivt på sociala förändringar", konstaterar Al Sager från National Bank of Kuwait.

Kunderna är den intressentgrupp som utöver mest tryck enligt en majoritet av de verkställande direktörerna (52 procent). Ledningen uppger också att aktieägare (40 procent), anställda (40 procent) och allmänheten (39 procent) är bland de intressenter som kräver mest.

Vd:ar, styrelser och investerare ser fler möjligheter än risker med att agera på globala utmaningar

Att agera mot globala utmaningar medför både möjligheter och risker. Å ena sidan bidrar framsteg inom området till att lägga grunden för långsiktig, hållbar tillväxt. Framsteg ger även möjlighet att fördjupa relationerna med kunder, anställda och andra viktiga intressenter. Å andra sidan är intressenterna inte nödvändigtvis eniga om vilka åtgärder som ska vidtas och det finns risker i genomförandet.

Om vi tittar på balansen mellan möjligheter och risker ser majoriteten av de verkställande direktörerna fler möjligheter än risker i att bli mer aktiva mot globala utmaningar. Styrelser och investerare kommer inte långt efter. Ingen av de tre grupperna ser fler risker än möjligheter.

vd imperativ grafik 02

Genom att hantera globala utmaningar mer aktivt kan företaget locka de bästa medarbetarna. Det ser vd:arna som den största tillväxtmöjligheten. Att förbättra konkurrenskraften (34 procent) och attrahera nya eller andra typer av investerare (33 procent) uppges också ofta.

Vd:ar i företag med 20 miljarder USD eller mer i omsättning har en något annan syn på tillväxtmöjligheter. Enligt dem är nya affärsmodeller och tjänster som hjälper till att möta globala utmaningar den bästa tillväxtmöjligheten (40 procent), liksom att locka de bästa talangerna. Endast 18 procent av de mindre företagen ser nya affärsmodeller och tjänster som en tillväxtmöjlighet i topp.

Angela Rodell, vd för Alaska Permanent Fund Corporation förklarar: ”Jag ser på det genom en mer positiv än negativ lins. Jag tänker på tillväxtmöjligheterna. Även om utmaningarna är riktigt smärtsamma, är förändringen verkligen smärtsam, ur den [förändringen] kommer några riktigt intressanta sätt att tänka på var vi vill ha tillväxt.”

ovanför ANZAC Bridge Sydney
(Chapter breaker)
3

Kapitel 3

Investerare vill ha långsiktigt värde snarare än kortsiktig avkastning

Investerare lägger allt större vikt vid hur företag hanterar globala utmaningar.

Institutionella investerare har länge setts som en bromskloss för åtgärder som inte ger avkastning på kort sikt. Men de senaste åren har bilden börjat förändras. Några av världens största kapitalägare och kapitalförvaltare stöder det så kallade Embankment Project . Syftet är att identifiera och skapa nya värden för att kunna mäta och visa långsiktigt värde för finansmarknaderna. Det årliga brevet till vd:ar från Larry Fink, vd för den amerikanske fondförvaltaren BlackRock, uppmanar företagsledare att fokusera på långsiktigt värdeskapande.

”Det är viktigt att företag engagerar sig i hanteringen av globala utmaningar av det enkla skälet att det är viktigt att skapa långsiktigt värde. Företag har tidigare inte varit tillräckligt engagerade i långsiktiga frågor", säger Mark Delaney, Chief Investment Officer för AustralianSuper.

”Företag är en av många intressenter som verkar i en världsekonomi som drabbas av globala utmaningar. Vi menar att företag vars verksamhet bidrar till att försämra sociala eller miljömässiga utmaningar med tiden kommer att utlösa en reaktion från intressenter som regeringar, tillsynsmyndigheter, anställda, kunder etc.", förklarar Petra Pflaum, Chief Investment Officer for Responsible Investments och MEA Co-Head of Equities, DWS Group. ”Detta kommer i slutändan att påverka företagets potential att skapa värde.”

Vår undersökning av globala institutionella investerare stöder uppfattningen att investerare i allt större utsträckning överväger frågor som rör långsiktigt värdeskapande, till exempel hur företagen hanterar globala utmaningar.

Nästan alla (98 procent) av investerarna uppger att ett företags svar på globala utmaningar har spelat en roll i vissa investeringsbeslut under de senaste två åren. Över hälften (55 procent) menar att globala utmaningar ofta eller mycket ofta utgör en faktor.

vd imperativ grafik 03

Investerarnas fokus på globala utmaningar kommer att öka. 83 procent av de institutionella investerarna säger att företagens svar på globala utmaningar kommer att bli viktigare för beslut om investeringar under de kommande fem åren.

Men kommer investerare att "gå från ord till handling" och stödja företagens investeringar för att möta globala utmaningar?  Svaren från institutionella investerare tyder på att det är dags att ompröva uppfattningen att de prioriterar kortsiktiga resultat framför långsiktig tillväxt. Majoriteten av investerarna (60 procent) uppger att de stöder långsiktiga investeringar för att möta globala utmaningar – även om resultat på kort sikt minskar.

vd imperativ grafik 04

De flesta investerarna stöder alltså företagens investeringar för att hantera globala utmaningar. Samtidigt inser de att deras egen bransch kan bli mer effektiv när det gäller att driva utvecklingen: 86 procent av respondenterna säger att de ser en möjlighet att ändra investeringsmodeller och praxis för att bättre anpassa affärsintressen till framsteg när det gäller globala utmaningar.

Vd:ar, styrelser och investerare spår betydande framsteg under de kommande 5-10 åren inom de partnerskap, den rapportering och de samarbeten som krävs för att möta globala utmaningar

Globala utmaningar kan inte lösas av ett enskilt land eller intressentgrupp. Vd:ar, styrelseledamöter och investerare förutspår en värld där betydande framsteg har gjorts inom offentlig-privat samverkan, rapporteringsstandarder och branschsamarbeten för att hantera utmaningarna framgångsrikt:

 • 80 procent av vd:arna säger att regering, näringsliv och allmänhet kommer att belöna företag som vidtar betydelsefulla åtgärder mot globala utmaningar. Det innebär att konkurrensfördelar kan uppnås genom ledarskap i dessa frågor.
 • 83 procent av styrelseledamöterna säger att offentlig-privat samverkan för att möta globala utmaningar kommer att bli vanligare. Det antyder att förmågan att samarbeta med olika nivåer i regeringar blir en allt viktigare kompetens.
 • 84 procent av de institutionella investerarna tror att företagens rapportering kommer att fokusera på långsiktig strategi, tillväxt och hållbarhet. Detta understryker styrkan i skiftet mot ett fokus på långsiktigt värde i stället för kortfristig finansiell rapportering.
Milky Way Sitting Hen Butte Valley of the Gods Utah
(Chapter breaker)
4

Kapitel 4

Din handlingsplan för tillväxt i företaget

Att hantera globala utmaningar är ett nytt tillväxtkrav för företag. Vad har du för plan?

Stora globala utmaningar är direkta risker för företagens tillväxt. Lokala marknader runt om i världen fortsätter att påverkas av olika utmaningar, inklusive protektionistisk ekonomisk politik, tekniska bakslag och klimatdrivna naturkatastrofer. Det är ekonomiskt vettigt för företag att vara involverade i och agera i dessa frågor. Att vara passiv i förhållande till globala utmaningar kan hota företagets tillväxt. Risken blir dessutom allt större i en miljö där intressenter är beredda att belöna företag som löser problem och straffa dem som inte gör det.

För att möjliggöra framtida tillväxt måste företag vara proaktiva och ta fram kort- och långsiktiga planer som klart och tydligt försöker lösa de komplexa globala utmaningar vi står inför. Vd:ar och företagen de leder har inte längre råd att stå vid sidlinjen.

"Vd:ar måste bli mer delaktiga", säger DBS Groups Gupta. "Och ärligt talat medger jag och mina kollegor att några av de större frågorna, frågor från allmänheten och så vidare, bara har börjat dyka upp på vår radar de senaste åren."

En våg av engagemang uppstår när företag försöker ta itu med hoten mot affärstillväxt och ekonomisk tillväxt och möta intressenternas förväntningar på ledarskap i dessa frågor. Lika viktig är möjligheten att förbättra konkurrenskraften genom att överträffa dessa förväntningar och genom att utveckla nya affärsmodeller som levererar lösningar på globala utmaningar.

Handlingsplan

Att ledningen hanterar globala utmaningar är det nya tillväxtkravet. En handlingsplan måste sikta på organisatorisk transformation och utgå från de globala utmaningar som är mest relevanta för ditt företag.

Lamach från Ingersoll Rand rekommenderar: ”Det första jag skulle säga till varje vd är att hitta de saker som är anpassade till din strategi och hålla fast vid dem. Jag tycker att hållbarhet känns mer äkta och får mer tyngd om det utgår från din strategi, ditt företag, ditt uppdrag, dina investeringar, din M&A-strategi.”

1. Identifiera dina globala utmaningar. Frågor att ställa till dig själv är:

 • Vilka är de viktigaste globala utmaningarna i våra verksamhetsområden? Bland våra intressenter?
 • I vilken utsträckning bidrar vi till att förvärra globala utmaningar, antingen direkt eller indirekt?
 • Var kan vi skapa mest effekt? Vilka är våra kapacitetsgap?

2. Se till att företagsledning, styrelse och investerare har samma syn på och en handlingsplan för globala utmaningar. Fundera på frågor som:

 • Hur ser kraven ut från våra intressenter? Vilka intressenter kräver mest?
 • Uppfattar företagsledning, styrelse och investerare kraven från intressenter på olika sätt?
 • Hur ser balansen mellan risker och möjligheter ut om vi agerar respektive förblir passiva? Vilka är möjligheterna att fördjupa relationerna med kunder, medarbetare och potentiella medarbetare?
 • Finns det möjlighet att locka olika investerare?

3. Genomför förändringar. Detta kräver en intern transformation som översätts till extern handling:

 • Företagets syfte måste kopplas till globala utmaningar – men det kan inte stanna där. Företagets kultur och verksamhet bör återspegla syftets inställning till och mål för globala utmaningar – det vill säga gå från "att göra" till "att vara".
 • Företagets strategi måste integrera en kort- och långsiktig syn på risker, möjligheter och organisatoriska åtgärder relaterade till globala utmaningar.
 • Verksamhetens incitament, styrning och mätmetoder måste kopplas till framsteg som rör globala utmaningar för att driva meningsfulla åtgärder.
 • Ledande befattningshavare måste ”leva som de lär” och representera företagets ståndpunkt vad gäller globala utmaningar.
 • Ta fram och utveckla mätvärden och berättelser som visar det långsiktiga värdet av företagets åtgärder för att möta globala utmaningar.

EY CEO Imperativ Study visar att verkställande direktörer och företagen de leder inte längre kan stå vid sidlinjen när det gäller globala utmaningar som hotar tillväxt och ekonomi. Vd:ar ska inte heller be om tillåtelse om att få ta fram potentiella lösningar – det är något som förväntas av dem och ett nytt tillväxtkrav.

I motsats till gängse uppfattning förespråkar investerare och styrelser engagemang i globala utmaningar – faktiskt mer än företagens vd:ar. Vd:ar känner press från företagets intressenter att agera på globala utmaningar och se fler möjligheter än risker. Vi har nått en brytpunkt när vd:ar för globala företag, deras styrelseledamöter och institutionella investerare enas kring behovet av åtgärder och, viktigast av allt, vd:s ledarskap i dessa frågor.

Summering

För att skapa framtida tillväxt måste företag ta fram kort- och långsiktiga planer som klart och tydligt arbetar för att lösa de komplexa globala utmaningar vi står inför.

Om artikeln

Related topics Tillväxt Cybersecurity