Climate Change and Sustainability Services

I Assurance

En robust hållbarhetsstrategi stödjer företagets övergripande strategi. Den fokuserar på dina nuvarande behov och hanterar framtida utveckling - samtidigt som den gör det möjligt för ditt företag att dra nytta av morgondagens möjligheter.

Vad EY kan göra för dig

För att överleva och växa i ett alltmer konkurrensutsatt företagsklimat, där nya krav på ansvarstagande ställs, behöver organisationer inte bara rapportera sina ekonomiska resultat, utan även sina icke-finansiella resultat. Intressenters engagemang växer stadigt och att bortse från hållbarhet, miljö, hälsa och säkerhet (EHS) och risker kopplade till klimatförändringarna är inte längre ett alternativ.

EY:s globala team för klimatförändringar och hållbarhetstjänster (Climate Change & Sustainability Services – CCaSS) består av fler än 1100 hållbarhetsspecialister över hela världen. Vi hjälper våra kunder att förstå och hantera effekterna av klimatförändringarna och andra hållbarhetsfrågor, att identifiera möjligheter och att utveckla sin rapportering av icke-finansiell information.

Vi erbjuder stöd inom:

 • Rådgivning inom hållbarhet och värdekedja
 • Klimat och energi
 • Icke-finansiell rapportering: Rådgivning och granskning
 • Långsiktigt värdeskapande
 • Miljö, Hälsa och Säkerhet (EHS)
 • Sustainable finance
Webbinarium:

Så förändrar CSRD företagens hållbarhetsrapportering

EU-direktivet CSRD innebär en radikal förändring av rapportering och granskning av hållbarhetsinformation. Företag måste till exempel lämna upplysningar om affärsmodeller, strategier och leverantörskedjor. Vad är viktigt att tänka på inför implementeringen av direktivet?

 

Se webbinariet från EY-dagen 2023 i efterhand

 • Rådgivning inom hållbarhet och värdekedja

  För att kunna agera proaktivt i olika hållbarhetsfrågor måste företag förstå de externa drivkrafter som påverkar dem och miljön de verkar i. Vi hjälper kunder att samarbeta med viktiga intressenter för att identifiera de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för just deras verksamhet, och med dessa som grund utveckla strategi och styrning för hur frågorna ska hanteras på ett långsiktigt hållbart sätt – såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt.

  Vi erbjuder stöd inom:

  • Väsentlighetsanalys och intressentdialog
  • Strategiutveckling, utformning och implementation
  • Hantering av hållbarhet och hållbarhetsrisker i värdekedjan
  • Utveckling av uppförandekod och policy
  • Internkontroll
 • Klimat och energi

  Organisationer försöker i allt högre utsträckning hantera de risker och möjligheter som är förknippade med klimatförändringarnas effekter. Samtidigt finns en växande förväntan från intressenter om ökad transparens för både reglerad och icke-reglerad rapportering.

  Vårt team hjälper företag att reagera på regulatoriska och marknadsmässiga drivkrafter, liksom klimatförändringarnas inverkan på infrastruktur och leveranskedjor. Vi kan stötta våra kunder att kartlägga sin klimatpåverkan, ta fram klimatrelaterade nyckeltal och mål, och utveckla strategier för att reducera sina utsläpp.

  Vi erbjuder stöd inom:

  • Strategirådgivning relaterad till klimatförändringar, koldioxidmarknader och förnybar energi
  • Utveckling av metoder för beräkning av växthusgasutsläpp
  • Klimatrelaterade nyckeltal och mål
  • CDP-rapportering
  • TCFD-rekommendationer
  • Scenarioanalys
 • Icke-finansiell rapportering

  Allt fler företag förväntas leverera högkvalitativ rapportering och att leva upp till branschstandarder och internationella riktlinjer. Genom EU-direktivet om icke-finansiell rapportering stärks kraven på företag att lyfta hållbarhetsarbetet till ledningsnivå.

 • Rådgivning

  Vi hjälper våra kunder att utveckla sin icke-finansiella rapportering för att möta regulatoriska krav och leva upp till – och överträffa – intressenters förväntningar.

  Vi erbjuder bland annat stöd inom:

  • Utveckling av hållbarhetsrapportering, enligt ramverk som GRI Standards och Integrated reporting
  • Insamling och sammanställning av icke-finansiella data
  • Utveckling av interna och externa rapporteringsstrategier, inklusive identifiering av nyckeltal
 • Granskning

  Samhällets växande fokus på hållbarhetsrisker samt ökad reglering ställer allt högre krav på bolagen att transparent kommunicera kring sitt hållbarhetsarbete i form av en hållbarhetsredovisning.

  Vi har omfattande erfarenhet av extern granskning av hållbarhetsinformation och kunskap om de förändringar som påverkar kraven på hållbarhetsrapportering. Genom verifiering av företagets hållbarhetsredovisning kan vi hjälpa dig att säkerställa uppgifternas kvalitet. 

 • Långsiktigt värdeskapande

  Organisationer söker bredare mät- och värderingsramar för att bättre förstå sitt värdeskapande, då etablerade metoder inte längre fångar alla relevanta aspekter.

  Vi kan hjälpa våra kunder att förbättra sina processer för beslutsfattande, att öka sin operationella och prestandamässiga effektivitet och att leverera långsiktigt värde till sina intressenter.

  Vi erbjuder bland annat stöd inom:

  • Utveckling av ramverk för mätning av värdeskapande
  • Konsekvensanalys, inklusive långsiktigt värde och social avkastning på investeringar
  • Strategiutveckling för att uppnå delat värdeskapande och målsättningar för påverkan på socialt kapital och naturkapital
  • Samhällsinvesteringar och biståndsstrategier
  • Bedömningar av naturkapital
 • Miljö, Hälsa och Säkerhet (EHS)

  Vi kan stötta företag i frågor kopplade till Miljö, Hälsa och Säkerhet (Environment, Health and Safety – EHS). Vi kan bidra till att reducera risken för EHS-incidenter och hjälper våra kunder att fatta strategiska och operativa beslut för att upprätta välfungerande processer och effektiv riskhantering.

  Vi erbjuder bland annat stöd inom:

  • Bedömning av efterlevnad av lagstadgade regleringar och interna krav
  • Riskbedömning och -hantering
  • Översyn och utveckling av ledningssystem
  • Översyn och utveckling av processer och kontroller
 • Sustainable finance

  I takt med att marknaden de senaste åren gått från enbart gröna obligationer till att omfatta många typer av instrument och produkter har intresset för Sustainable finance vuxit kraftigt. EU har drivit området framåt genom sin handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, och hållbarhet är nu ett reglerat område för finansbranschen. Den nya taxonomiförordningen ställer inte bara krav på kapitalmarknadsaktörer utan även på de företag som omfattas av direktivet för icke-finansiell rapportering. Vi har kompetens att hjälpa aktörer att förstå vad detta innebär för dem och vilka risker och möjligheter Sustainable finance för med sig.  

  Vi erbjuder bland annat stöd inom:

  • Hur taxonomi- och disclosure-förordningen påverkar verksamheten
  • Implementering av de nya förordningarna
  • Hur bolag kan få tillgång till Sustainable finance
  • Hur finansmarknadsaktörer kan arbeta med Sustainable finance i produkterbjudandet

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.