Climate Change and Sustainability Services

I Assurance

En robust hållbarhetsstrategi stödjer företagets övergripande strategi. Den fokuserar på dina nuvarande behov och hanterar framtida utveckling - samtidigt som den gör det möjligt för ditt företag att dra nytta av morgondagens möjligheter.

Relaterade ämnen Assurance Advisory Karriär

Vad EY kan göra för dig

Vi hjälper våra kunder att utveckla och genomföra hållbarhetsstrategier som är anpassade till deras behov. Med fokus på kärnverksamheten hjälper vi dig att utvärdera väsentliga risker och affärsmöjligheter för ditt företag. Baserat på en väsentlighetsanalys hjälper vi dig att utveckla en långsiktig strategi.

Vi erbjuder bland annat stöd inom:

 • Intressentdialog
 • Väsentlighetsanalys
 • Utveckling av hållbarhetsagenda
 • Hållbarhetspolicy
 • Utveckling av mål och KPI:er
 • Uppförandekod
 • Organisationsutveckling med fokus på mångfald och jämställdhet
 • Strategi

  Stödjer företagets hållbarhetsstrategi mål i den övergripande affärsstrategin?

  En robust hållbarhetsstrategi stödjer företagets övergripande strategi. Den fokuserar på dina nuvarande behov och hanterar framtida utveckling - samtidigt som den gör det möjligt för ditt företag att dra nytta av morgondagens möjligheter.

  Vi hjälper våra kunder att utveckla och genomföra hållbarhetsstrategier som är anpassade till deras behov. Med fokus på kärnverksamheten hjälper vi dig att utvärdera väsentliga risker och affärsmöjligheter för ditt företag. Baserat på en väsentlighetsanalys hjälper vi dig att utveckla en långsiktig strategi.

  Vi erbjuder bland annat stöd inom:

  • Intressentdialog
  • Väsentlighetsanalys
  • Utveckling av hållbarhetsagenda
  • Hållbarhetspolicy
  • Utveckling av mål och KPI:er
  • Uppförandekod
  • Organisationsutveckling med fokus på mångfald och jämställdhet
 • Performance Improvement

  Stödjer företagets ledningssystem dina hållbarhetsmål?

  Högpresterande företag mäter och styr aktiviteter som ligger utanför de traditionella finansiella parametrarna. Den icke-finansiella informationen öppnar möjligheter för att reagera i tid, identifiera marknadsmöjligheter och utveckla innovativa lösningar. Oavsett om era viktigaste utmaningar berör säkerhet, stabilitet i leverantörskedjan, industriolyckor eller energiförbrukning så finns det ett stort värde i att ha tillgänglig och korrekt data. Förbättrad resultatstyrning leder till stor nytta för bolagets ledning, kunder och företagets finansiella resultat.

  Vi erbjuder bland annat stöd inom:

  • Nulägesanalys och benchmarkanalys
  • Utveckling av Business cases
  • Mognadsanalys av hållbarhetsarbete
  • Kartläggning och mätning av resursanvändning 
  • Livscykelanalys
  • Optimering av energieffektivitet
  • Utveckling av scorecard för produkt
 • Risk & Compliance

  Har ditt företag identifierat och hanterat relevanta hållbarhetsrisker?

  Vi hjälper dig att genomföra riskbedömningar för att identifiera och hantera hållbarhetsrisker som ditt företag står inför. Oavsett om ditt företag verkar nationellt eller internationellt, kan vi hjälpa dig att utveckla en strategi som hanterar ditt företags specifika risker och stödjer dina affärsmål.

  Internationella organisationer som FN och OECD rekommenderar att företag genomför Due Diligence-processer på hållbarhetsområdet. Vi hjälper din organisation att genomföra effektiva Due Diligence-processer för systematisk identifiering, kvantifiering och hantering av hållbarhetsrisker. Detta hjälper dig att identifiera risker och att visa tillbörlig aktsamhet.

  Vi erbjuder bland annat stöd inom:

  • Utvärdering av hållbarhetsrisker
  • Miljömässig, social och etisk Due Diligence
  • Compliance med regler rörande miljö (REACH, RoHS)
 • Hållbar leverantörskedja

  Har ni rätt metoder för att hantera hållbarhetsutmaningar i er leverantörskedja?

  Ett företags leverantörskedja är ofta lång, komplex och svår att förstå. Samtidigt ställs det idag allt högre krav på att företag ska ha ett transparent och ansvarstagande förhållningssätt till sin leverantörskedja. Det förväntas också att företag ska rapportera kring vilka sociala, miljömässiga och etiska faktorer som påverkar de samhällen de verkar i. Därför är det högst väsentligt att ha insyn i och kontroll över hela leverantörskedjan för att lättare kunna hantera potentiella risker och brister.

  Vi erbjuder bland annat stöd inom:

  • Uppförandekod för leverantörer
  • Riskanalys av leverantörer inklusive rättighetsfrågor, affärsetik och miljö
  • Verktyg och modeller för leverantörsgranskning
  • Program för leverantörskontroller
  • Hållbara inköp och spårbarhet
 • Mätning, verifiering och rapportering

  Uppfyller ditt företags rapportering förväntningarna från era viktigaste intressenter?

  • Allt fler företag förväntas leverera högkvalitativ rapportering och att leva upp till ett antal branschstandarder och internationella riktlinjer. Genom det nya EU-direktivet om icke-finansiell och mångfaldsinformation stärks kraven på företag att lyfta hållbarhetsarbetet till ledningsnivå.
  • Att göra rätt val av standarder, riktlinjer och rapporteringsformat är en utmaning för många företag. Vi guidar våra kunder genom denna beslutsprocess och hjälper dem att förankra förändringarna i organisationen – på det sättet minimeras utmaningarna och värdet för dig och dina kunder maximeras.
  • Genom verifiering av företagets hållbarhetsredovisning kan vi hjälpa dig att säkerställa uppgifternas kvalitet. Korrekta och fullständigauppgifter ökar trovärdigheten för din rapportering, och ger dig en starkare grund för att fortsatt förbättra ditt företags resultat.
  • Vi erbjuder bland annat stöd inom:
  • Hållbarhetsrapportering/GRI/Integrerad rapportering <IR>
  • Mognadsgradsanalys (GAP) av hållbarhetsrapportering
  • Revision av hållbarhetsrapporter
  • Rapporteringsprocesser och kontroller
  • Påverkansanalys rörande mänskliga rättigheter och miljö
 • Ansvarsfulla investeringar

  Vilken påverkan har era investeringar?

  Ansvarsfulla investeringar är ett koncept som belyser betydelsen av ESG-faktorer (Environmental, Social and Governance) för investerare och för marknadens långsiktiga hälsa och stabilitet. Det kan handla om att exkludera vissa företag eller branscher eller att alltid integrera ESG-analys i alla granskningar. Ansvarsfulla investeringar bidrar till ett stärkt riskhanteringsarbete med t.ex. minskad risk för non-compliance eller kommersiell risk som konsekvens. Genom detta arbete möter ert företag kunders och ägares växande krav.

  Vi erbjuder bland annat stöd inom:

  • Utveckling av ESG-strategi
  • Policies för ansvarsfulla investeringar
  • ESG Due Diligence
  • Hållbarhetsgranskning av portfölj
  • Utveckling av KPI:er
  • Impact investing (investering i sociala företag)
  • Modeller för prestandakontroller
  • Rapportering rörande ansvarsfulla investeringar

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.