Skattetjänster för entreprenörer och privata företag

Våra skattekonsulter tar ett helhetsgrepp kring företagets situation och hjälper dig med skatterelaterade frågeställningar.

Relaterade ämnen EY Private Tax

I många företag är skatten en stor kostnadspost som ofta påverkar företagets likviditet. Belastningen kan bli hög under vissa perioder och det gäller att hantera skatterna så effektivt som möjligt – att varken betala för mycket eller för lite skatt. I ägarledda företag gäller det att betala en skatt som är optimal ur såväl företagets som ägarens perspektiv. Det kan handla om hur stora ägaruttag du kan göra, hur du överför företaget till nästa generation, hur du planerar för din pension och mycket annat.

Du kan få hjälp med:

Pendlare som kör elfordon på bro mot blå himmel

Strukturförändringar

Behöver du göra en organisatorisk eller strukturell förändring av företaget? Då är det viktigt att du även ser till skatteeffekterna.
Omstruktureringar som syftar till att minska kostnader i organisationen kan, rätt hanterade, även ge företaget gynnsamma skatteeffekter. Vi hjälper dig att planera strukturförändringar skatteeffektivt och kan föreslå omstruktureringar.

Kvinnlig klientkonsultation med en agent på kontoret

Transaktioner

Vid gränsöverskridande förvärv, avyttringar och omstruktureringar måste du ta hänsyn till alla de inblandade ländernas skatteregler och det kan vara komplicerat.
Med hjälp av vår globala organisation kan vi hantera gränsöverskridande skattefrågor med mycket kort varsel. Vi hjälper dig att planera transaktionen så att den blir så skatteffektiv som möjligt – både för dig och ditt företag.

Skott av två affärskvinnor som skakar hand på ett modernt kontor

Ägarförändring

Vid ägarförändringar behövs ofta rådgivning inom många olika områden. Vad påverkar värdet på bolaget? Hur kan skatten minimeras? Hur kan finansieringen lösas på bästa sätt? Vad behövs för bolagsrättsliga underlag och hur löser vi de viktiga juridiska frågorna? Detta är några exempel på frågeställningar som kan uppstå i samband med en ägarförändring. Vi fångar upp de viktiga delarna och kopplar in specialistkompetenser vid behov.

ungt par som kontrollerar räkningar, skatter, bankkontosaldo och beräknar utgifter i vardagsrummet hemma

Ägaruttag

När det gäller ägaruttag finns det flera alternativa lösningar som påverkar bolaget på olika sätt. Dessutom varierar beskattningen kraftigt. Det krävs en hel del analysarbete för att hitta lösningar som är optimala för såväl dig som ditt företag. Vi hjälper dig att se över din skattesituation och att planera dina ägaruttag.

Kvinnor som arbetar tillsammans med bärbar dator

Incitamentslösningar

Medarbetarna är en av företagets främsta tillgångar och det är viktigt att kunna attrahera och behålla kompetenta medarbetare. En lösning kan vara att införa ett incitamentsprogram som ger de anställda ett eget ekonomiskt intresse i företaget.
Vi ger dig råd och förslag på lösningar som passar just ditt företags långsiktiga strategi och dina avsikter med programmet.

plattform för ny järnvägsstation i Arnhem med människor som väntar

Internprissättning

Gör du affärer med syster- eller dotterbolag i utlandet? Då kan det vara svårt att balansera mellan risk och möjlighet i hanteringen av interna priser. De internationella reglerna för internprissättning är strikta och komplexa – samtidigt som du vill dra nytta av internprissättningens möjligheter till skattebesparingar. Vi finns i 150 länder och kan hjälpa till vid skatterevisioner och andra kontakter med skattemyndigheter över hela världen.

ma forskar medan du står vid bordet i hembiblioteket

Skatteeffektivt företagande

I ett ägarlett företag finns ofta en stark koppling mellan ägarens privata ekonomi och företagets ekonomi. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ägarledda företag och kan hjälpa dig att hitta den lösning som är mest förmånlig ur såväl ditt som företagets perspektiv. Vi kan hjälpa dig att strukturera ägaruttagen på ett skattemässigt optimalt sätt och ge råd kring vad som bör beaktas.

Affärskvinna som använder miniräknare

Skatteprevision

En skatteprevision innebär att vi går igenom specifika delar av ditt företags redovisning, till exempel förmåner, löner, reseräkningar, underlag för sociala avgifter och representationskostnader. Genom att göra en skatteprevison i förebyggande syfte kan vi hjälpa dig att identifiera möjligheter till skatteoptimering. Dessutom är du väl förberedd för Skatteverkets skatterevisioner.

Generationsskiften

Om du planerar att föra över ditt företag till någon familjemedlem finns det många aspekter att ta hänsyn till. Vem ska ta över, hur ska skiftet gå till, ska övriga familjemedlemmar kompenseras och hur tryggar du din ekonomi efter pensionen?

Vi hjälper dig med ett helhetsperspektiv på ägarsituation, fortsatt drift och aktuella skatteregler. Vi ger dig råd i struktur- och skattefrågor, som ofta kan vara komplexa, och du får förslag på lösningar som passar just dig och ditt företag.

Äldre man övervakar medan hans dotter tar bort däck från en bil på ramp i bilgarage
 • Moms

  Om du planerar att föra över ditt företag till någon familjemedlem finns det många aspekter att ta hänsyn till. Vem ska ta över, hur ska skiftet gå till, ska övriga familjemedlemmar kompenseras och hur tryggar du din ekonomi efter pensionen?

  Vi hjälper dig med ett helhetsperspektiv på ägarsituation, fortsatt drift och aktuella skatteregler. Vi ger dig råd i struktur- och skattefrågor, som ofta kan vara komplexa, och du får förslag på lösningar som passar just dig och ditt företag.

 • Tullager

  För den som vill sänka sina tullkostnader handlar det till stor del om att få en effektiv logistik och frigöra bundet kapital. Ett av de bästa sätten att effektivisera tullhanteringen är att skaffa ett tullager. Vi räknar på hur stora kostnadsbesparingar som olika tullagerlösningar skulle kunna medföra för din verksamhet. Vi hjälper dig att få tullförenklingarna genom att skapa smidiga rutiner som uppfyller Tullverkets krav.

  Vi kan också hjälpa ditt företag att bli AEO-certifierat (Authorised Economic Operator) hos Tullverket. Då kan du snabba upp dokumentationsprocessen och spara tid och pengar. Samtidigt säkerställer du att era tullrutiner uppfyller säkerhetskraven för internationell handel.

 • Moms och tull

  För den som gör affärer med utlandet kan moms och tull vara stora utgiftsposter. Felaktigt hanterade kan de belasta företagets likviditet och medföra onödiga kostnader. För både moms och tull gäller det att ha ett så effektivt flöde som möjligt. Vill du hålla nere dina räntekostnader ska momsen inte betalas för tidigt och varorna får inte bli liggande onödigt länge i tullen. Det gäller också att betala rätt moms och tull. Du ska naturligtvis inte betala för mycket, men inte heller för lite så att du riskerar skattetillägg och eftertaxeringar.

  Olika länder har olika tulltaxor för olika produkter. Tullhanteringen och de möjligheter som finns att effektivisera tullprocesserna skiljer sig från land till land. Olika länder har också olika regler för vad som är underlag för moms. Regelverken kan tolkas på olika sätt i olika länder. Dessutom kan rapporteringen till Skatteverket skilja sig från fall till fall. Det gäller att veta vilka transaktioner som medför skyldighet att betala moms i Sverige och hur momsen ska redovisas och betalas. Vi är väl insatta i internationella moms- och tullfrågor och kan hjälpa dig att få en effektiv hantering som sänker företagets kostnader.

 • Punktskatter

  Punktskatter som exempelvis energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt omgärdas av ett komplext och föränderligt regelverk. Eftersom skattesatserna är höga kan en felaktig hantering av punktskatter leda till stora och onödiga skattekostnader för företaget.

  Om ditt företag handlar med punktskattepliktiga varor och tjänster finns det flera möjligheter att få punktskatterna nedsatta. Men det är svårt att veta var gränsdragningen för vilka verksamheter som kan bli skattebefriade går – det kräver ofta specialistkunskap. Vi analyserar ditt företags handel och processer och ger råd om en effektiv punktskattehantering, både inom Sverige och vid gränsöverskridande affärer.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.