Digital lagstiftning

Digitalisering innebär att transformera förhållandet mellan företag, personer och den offentliga sektorn. Den digitala transformationen gör att företag måste vara uppmärksamma på påföljder som uppkommer genom regelöverträdelser och även renommérisken – och att sköta detta i den snabba takt som följer med digitaliseringen.

Relaterade ämnen Law Digitalisering Cybersecurity Tax

Vad EY kan göra för dig

Digitalisering innebär att transformera juridiska och avtalsmässiga relationer mellan företag, personer och den offentliga sektorn. I takt med att mer data samlas in, lagras och utbyts elektroniskt uppstår inte bara nya intäktsmöjligheter utan även nya risker och ansvarsområden, däribland datasekretess och cybersäkerhet.

Den digitala transformationen gör att chefsjurister måste vara uppmärksamma på möjliga påföljder som uppkommer genom regelöverträdelser och även renommérisken – och att sköta detta i den snabba takt som följer med digitaliseringen.

EY Digital Law-teamet kan hjälpa till att identifiera digitala riskområden och uppfylla de juridiska kraven inom följande områden:

 • Data- och cyberlagstiftning

  Den digitala ekonomin är datadriven. Överträdelser av regelverken kan leda till skador på anseendet och stora böter inom områden som molntjänster, Internet of things, sociala medier och stordataanalys.

  En sekretesspraxis som följer regelverket är en viktig del av företagsstyrningen och ansvarsskyldigheten. Oro för negativ publicitet är en viktig drivkraft för företagens insatser för att genomdriva dataskyddsefterlevnad.

  EY:s nätverk inom juridik och IT-säkerhet, som omfattar fler än 80 jurisdiktioner, ger oss möjlighet att arbeta med utmaningar som rör dataskydd och cybersäkerhet runt hela världen, inklusive följande:

  • "Stordataprojekt" som följer regelverken
  • Efterlevnad av EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR)
  • Bedömningar av integritetspåverkan
  • Efterlevnad inom användning av sociala medier
  • Hantering av cybersäkerhetsöverträdelser
  • Datasäkerhetspolicyer och implementering
  • Sekretess genom design inom digital produktutveckling
  • Efterlevnad inom molntjänster
  • Dataskydd i mobilappar
  • Ramverk för internationell dataöverföring
 • Digital immaterialrätt (IP, Digital Intellectual Property)

  Immateriella tillgångar, såsom immateriell egendom, data, varumärken och teknik, har fått en allt större strategisk betydelse för företagen. För att nå sin fulla potential måste företagen förstå hur regelverken varierar mellan olika verksamhetsmiljöer. Till internationella IP- och teknikrelaterade frågor hör bland annat:

  • Nya IP-rättigheter som härrör från digital transformation
  • IP som kärntillgång inom digitala affärsmodeller
  • Due diligence i IP-stödd tillgångsfinansiering och säkerhetsintressen gällande IP-tillgångar
  • Skydda affärshemligheter och kunskap
  • IP-utmaningar inom 3D-utskrifter
  • Skatteaspekter vid fördelningen av IP-rättigheter
  • Dokumentation för licensiering, joint venture och samarbeten
  • IP-stödd tillgångsfinansiering och säkerhetsintressen gällande IP-tillgångar, inklusive intäktsgenererande royaltyavtal
  • Due diligence och verifiering för IP
 • Digital lagstiftning

  Bestämmelserna för taxi- och hotelltjänster samt finansiella tjänster är typiska exempel på hur nya affärsmodeller som bygger på digitalisering och delningsekonomi kolliderar med regelverken. Genom digitaliseringen blir ofta mänskligt arbete överflödigt och gör att specifika frågor som rör arbetsrätten uppstår.

  EY:s Digital Law-team kan hjälpa kunder att identifiera riskområden och planera för att uppfylla de krav som transformationen för med sig. Den hjälp du får innefattar de juridiska aspekterna av regelverket vad gäller den digitala transformationen, både rent allmänt och mer specifikt för din sektor inom följande områden:

  • Finansiella tjänster
  • Anställningsregler
  • Lagrings- och lokaliseringsuppgifter
  • Läkemedel och hälsovård
 • E-handelslagstiftning

  Den digitala teknikens förmåga att korsa gränser en del av dess attraktionskraft. Men lagar är befogade i en värld som definieras av gränser, och inom dem finns ständigt föränderliga lagar som rör datasekretess, handel, transaktioner, IP, kryptovalutor och mycket mer.

  Ett företags digitala plattform fungerar som en bro till dess kunder och då måste företaget kunna bekräfta att det följer lagar och förordningar gällande e-handel. Dessutom måste företaget kunna styrka att det även skyddar sina intressen när det ingår avtal via sin digitala plattform. EY:s integrerade tjänster inom juridik och skatter är särskilt viktiga eftersom de skattemässiga och juridiska aspekterna av en onlineverksamhet är så sammanflätade och kan hjälpa kunder att:

  • Hantera konsumentskydds- och konkurrenslagstiftning när e-handelskapaciteten formas och utvecklas
  • Skapa det juridiska ramverket för en e-handelsverksamhet genom att utarbeta juridiska avtal för användning online
  • Skydda digital immateriell egendom på lämpligt sätt
  • Underlätta efterlevnad av globala krav på datasekretess för ett digitalt företag
  • Ge råd om den avtalsmässiga grunden för att ingå avtal online, inklusive utarbetande av användarvillkor och användning av digitala signaturer
  • Bistå med de kontraktbundna avtal som behövs för att få igång kundens digitala verksamhet – inklusive programvarulicenser samt avtal som reglerar webbplatsdesign och forskning och utveckling.

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss för att få veta mer.