Revisionstjänster för entreprenörer och privata företag

Våra revisionstjänster bygger på en gedigen kunskap om din bransch, verksamhet och dess risker. En revision kvalitetssäkrar företagets finansiella rapportering och skapar förtroende hos kunder, leverantörer, banker, myndigheter och andra intressenter.

Relaterade ämnen EY Private Assurance
För att möta dina behov erbjuder EY en revision som fokuserar på områden som är viktiga för privata företag.

Utgångspunkten för vår revision är en förståelse för din verksamhet, bransch och riskbild. Med hjälp av digitala verktyg kan våra revisorer utföra en analysdriven och framåtblickande revision som ger dig nya insikter om verksamheten. Vi använder en digital plattform för att stödja och dokumentera revisionen. Via plattformen kan du dela information och dokumentation med ditt revisionsteam på ett snabbt och säkert sätt. Vi har även automatiserat delar av revisionsprocessen, så att ditt revisionsteam kan lägga mindre tid på standardiserade arbetsuppgifter och mer tid på områden som kräver en professionell bedömning. Dessutom använder vi avancerad dataanalys för att identifiera trender och avvikelser i företagets finansiella data. Det skapar en djupare förståelse för ditt företags ekonomi och drift.

Det finns många omständigheter som styr ditt behov av att kvalitetssäkra företagets finansiella rapportering. Vi erbjuder dig den granskningstjänst du behöver – som underlag för viktiga beslut eller som kvalitetsstämpel på din årsredovisning eller årsbokslut.

Du kan få hjälp med:

Närbild på ung asiatisk kvinna
Revision

Utöver att kvalitetssäkra företagets finansiella information kan revisionen hjälpa dig att identifiera risker och möjligheter i verksamheten samt granska processer och kontroller för att minimera riskerna för fel i bokslutet.

Vi skapar ordning och reda i företagets ekonomi och administration och ger dig underlag för viktiga beslut samt relevant information till företagets intressenter.

Närbild på ung asiatisk kvinna
Revision för särskilt syfte

Behöver ditt företag granska en avgränsad del av den finansiella redovisningen, till exempel varulager, projekt eller en enskild transaktion? Revision för särskilt syfte utförs av en revisor som också bestämmer vilka granskningsåtgärder som ska genomföras. En revision för särskilt syfte resulterar i en rapport där revisorn lämnar en slutsats angående det granskade området. Mottagaren av rapporten bestäms i uppdragsbrevet.

Affärsmän som har ett möte i korridoren
Överenskomna granskningsåtgärder

Behöver ditt företag granska ett avgränsat område som till exempel kundfordringar, varulager eller leverantörsskulder? Överenskomna granskningsåtgärder avser ett specifikt område inom din verksamhet. Tjänsten utförs av en revisor och vad som revideras bestämmer ni tillsammans i ett uppdragsbrev. Resultatet presenteras i en rapport över faktiska iakttagelser. Mottagaren av rapporten fastställs i uppdragsbrevet.

Affärsmän planerar strategianalys från finansiell dokumentrapport
Översiktlig granskning

Har ditt företag en begränsad ägarkrets, få externa kontaktytor eller en mindre komplex verksamhet? Då kan en översiktlig granskning vara rätt tjänst för dig. Den ger dig en lika bred granskning som en lagstadgad revision. Men granskningen är mindre detaljerad och syftet är att undersöka om företagets finansiella information innehåller väsentliga fel. Tjänsten utförs av en revisor och resulterar i en rapport avseende översiktlig granskning. Mottagaren av rapporten bestäms i uppdragsbrevet.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.