3 minuters lästid 27 feb. 2024
Bild pä Man som star högst upp på en bergstopp

Nya krav på hållbarhetsrapportering genom CSRD: Vad innebär det och hur påverkas ditt företag?

Av Charlotte Söderlund

Associate Partner, Assurance, EY Sverige

Brinner för att utvecklingen av företagens hållberhetsrapportering.

3 minuters lästid 27 feb. 2024
Relaterade ämnen Assurance Sustainability

CSRD-direktivet trädde i kraft i januari 2023 och just nu arbetar medlemsländerna med att införliva CSRD i respektive lands lagstiftning.

CSRD-direktivet innebär att hållbarhetsinformationen ska lämnas som en del av årsredovisningens förvaltningsberättelse. Informationen ska granskas av företagets revisor, eller av en annan extern granskare. Med CSRD införs också europeiska standarder för hållbarhetsrapportering, ESRS.

Införande av CSRD i Sverige

I Sverige beslutade regeringen den 15 februari 2024 om en lagrådsremiss som innehåller förslag på lagändringar som genomför CSRD. För att säkerställa att svenska företag kan verka på konkurrenskraftiga villkor inom EU föreslår regeringen att direktivet genomförs på miniminivå. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

När Lagrådet har granskat regeringens förslag (lagrådsremissen), bearbetar regeringen förslaget vidare och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen. Riksdagen röstar sedan om förslaget.

Rapporteringskraven införs stegvis

De nya rapporteringskraven införs stegvis. I enlighet med förslaget i lagrådsremissen ska stora börsnoterade företag med> 500 anställda tillämpa de nya bestämmelserna första gången det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2024. Detsamma ska gälla koncerner som uppfyller motsvarande villkor.

För andra stora företag och koncerner, med undantag för små och icke-komplexa institut och captivebolag, ska rapporteringskravet tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av 2024.

Höjda gränsvärden för stora företag

I lagrådsremissen föreslås även en höjning av gränsvärdena för vilka företag och koncerner som ska upprätta hållbarhetsredovisning. Förslaget är att gränsvärdet för nettoomsättning höjs från nuvarande 350 till 550 miljoner kronor och gränsvärdet för balansomslutning höjs från 175 till 280 miljoner kronor.

CSRD och EU:s gröna taxonomi

Eftersom uppgifter i enlighet med EU:s gröna taxonomi ska rapporteras inom ramen för CSRD rapporten, innebär införandet av CSRD även att fler företag än tidigare träffas av kraven på rapportering i enlighet med taxonomiförordningen.

Europeiska standarder för hållbarhetsrapportering, ESRS

I och med införandet av CSRD infördes krav på europeiska standarder för hållbarhetsrapportering, ESRS. EFRAG har ansvaret att ta fram standarderna för hållbarhetsrapportering. Standarderna tas fram i flera steg.

Den 31 juli antog EU kommissionen den delegerade förordningen om standarder för hållbarhetsrapportering, ESRS. För att underlätta införandet av rapporteringskraven har Kommissionen infört infasningsmöjligheter för ett flertal upplysningskrav.

Pågående arbete med vägledningar

För att implementera ESRS finns ett stort behov av både tolkning och vägledning. EFRAG har bl.a. lanserat en Q&A platform och arbetar för närvarande med att ta fram icke bindande vägledning som stöd för implementeringen.

Granskning av hållbarhetsrapport

I enlighet med CSRD ska revisorn ska lämna ett uttalande med begränsad säkerhet, s.k. översiktlig granskning, om huruvida hållbarhetsrapporten uppfyller rapporteringskraven. Senast den 1 oktober 2028 ska EU kommissionen, om det bedöms lämpligt, anta granskningsstandarder för rimlig säkerhet. För närvarande pågår arbete med att ta fram en svensk granskningsstandard som ska användas till dess den europeiska färdigställts.

Summering

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som kommer implementera CSRD-direktivet i Sverige från 1 juli 2024. Direktivet innebär att företagens hållbarhetsinformation ska integreras i årsredovisningens förvaltningsberättelse och granskas av en revisor eller extern granskare. En stegvis implementering av de nya rapporteringskraven föreslås, med stora börsnoterade företag (>500 anställda) som de första. Kravet på europeiska standarder för hållbarhetsrapportering, ESRS, införs också med CSRD.

Om artikeln

Av Charlotte Söderlund

Associate Partner, Assurance, EY Sverige

Brinner för att utvecklingen av företagens hållberhetsrapportering.

Related topics Assurance Sustainability