Karriär inom Consulting

Hjälp till att skapa en bättre arbetsvärld genom att förvandla företag med hjälp av människokraft, teknik och innovation.

Följ oss i sociala medier

 

I dag kan företagens existens hotas om de inte agerar snabbt och rätt. Omvänt kan företag få avgörande konkurrensfördelar om de kan ta till sig ny teknik, leva i ständig förändring och fokusera på sina kunder. Det är här Consulting kommer in i bilden. Vi hjälper företag att lösa kritiska affärsproblem i en värld som präglas av förändring och digitalisering. Vill du hjälpa oss att hjälpa våra kunder?

Våra medarbetare inom Consulting finns på tre kontor i Sverige – Stockholm, Göteborg och Malmö. Du anger vilket kontor du vill arbeta när du skickar in en ansökan till oss. Självklart har vi ett nära samarbete, både mellan kontoren och med kollegor i övriga nordiska länder och globalt.

Våra kompetensområden

Eftersom dagens affärsvärld är komplex och mångfacetterad rymmer vår verksamhet 15 olika kompetensområden. Vi arbetar dock som en enhetlig organisation. Så även om du tillhör ett kompetensområde arbetar du i projekt tillsammans med kollegor från andra områden. På så sätt kan vi lösa våra kunders problem på bästa möjliga sätt och samtidigt ge dig möjlighet att bredda din egen kompetens. Vi ser också till att du får vässa viktiga konsultkunskaper som bland annat strukturerad problemlösning, facilitering och processförbättring.

Är du nyfiken på våra kompetensområden? Du hittar samtliga under Technology Consulting, Business Consulting, People Advisory Services och Financial Services Organizations.

Technology Consulting

Inom Technology Consulting hjälper du våra kunder att effektivisera verksamheter, minska risker och öka kundnöjdheten. Som namnet Technology Consulting antyder sker detta med hjälp av teknik. Vi har kunskap inom alla tekniska områden och globala partnerskap med exempelvis SAP, Microsoft, IBM, Pega och ServiceNow. Technology Consulting omfattar fem kompetensområden.

 • Technology Transformation

  Technology Transformation driver innovation och skapar nya och förbättrade arbetssätt. Vi hjälper våra kunder genom hela deras digitala transformationsresa där en rad olika tekniska lösningar står i fokus. Vi stöttar CIO:er i deras strategiska arbete, bidrar med projekt-, program- och portfolio management och ser till att varje transformationsprojekt skapar nytta för organisationen och dess kunder.
   

 • Technology Solution Delivery

  I dag använder alla stora bolag ett affärssystem för processer som inköp- och säljorderhantering, prognostisering, lagerhantering och ekonomi. Vi hjälper företag att effektivisera sina processer med hjälp av affärssystem. Vi jobbar främst med affärssystemet SAP, vilket är ledande inom segmentet stora, multinationella bolag. Att förstå kundens affärsprocesser och verksamhetskrav och att översätta dessa till lösningar i form av systemstöd är en viktig faktor för lyckade projekt.
   

 • Data and Analytics

  Vill du hjälpa våra kunder att använda data för att få insikter och konkurrensfördelar? Data and Analytics är kärnan i många verksamhetsförändringar. Vi jobbar med projekt som hjälper våra kunder att bibehålla sin konkurrenskraft och bli mer datadrivna. Genom att använda data på ett optimalt sätt får våra kunder insikter om affärsresultat, kunder och risker. Data är vägen till välgrundade affärsbeslut, effektivare processer och stöd för affärsutveckling.
   

 • Digital and Emerging Tech

  Digital and Emerging Tech hjälper våra kunder att optimera affärsprocesser och implementera olika Microsoft-lösningar. Grunden är ett partnerskap mellan EY och Microsoft, där vi på EY erbjuder flertalet Microsofttjänster till våra kunder i kombination med vår breda EY-kunskap. Kärnan i projekten är rådgivning och implementering av Dynamics 365-lösningar och lösningar inom Digital Workplace.
   

 • Cybersecurity

  I takt med att beroendet av teknik ökar, ökar också cyberriskerna för företag inom alla branscher. Cybersecurity hjälper företag att hantera digitaliseringen och framtida hot. Vi utvärderar och implementerar cyberfunktioner, organisatoriska förändringar och tekniska skyddsmekanismer. Vi genomför även gapanalyser, implementerar relevanta regelverk och hjälper våra kunder att leva upp till olika krav på regelefterlevnad. Genom att höja sin säkerhetskapacitet och riskställning kan våra kunder anpassa sig till snabba regulatoriska och tekniska förändringar.
   

Business Consulting

Inom Business Consulting får du utforma, leda och leverera transformationsprojekt – från start till mål. Dessa projekt är viktiga för våra kunder eftersom affärsvärlden ständigt förändras. Business Consulting omfattar fem kompetensområden.

 • Finance Consulting

  Vi fokuserar på att ”bota CFO:ns huvudvärk”. Målet är att skapa effektiva finansfunktioner och bidra med nya insikter som kan ligga till grund för bättre beslut. Finansfunktionens centrala roll i en organisation innebär att vi blir involverade i viktiga, strategiska frågor. Vi är med och sätter agendan för våra kunders framtida utveckling. Exempel på tjänster är strategi och transformation, verksamhetsstyrning och optimering, processförbättringar, robotprocessautomation, AI och analytics.
   

 • Enterprise Risk

  Affärslandskapet är under ständig förändring och företag behöver rätt underlag för kunna ta strategiska beslut. En viktig del i detta arbete är att identifiera, bedöma och hantera risker. Vi hjälper våra kunder att bygga agila, digitala och riskmedvetna organisationer som kan minimera negativa effekter av risk och maximera potentialen i medvetna risktaganden. Exempel på uppdrag som vi jobbar med är digital transformation av riskfunktioner såsom Enterprise Risk Management, Internal Audit och Internal Control. Vi utvärderar och implementerar även ramverk för Internal Control.
   

 • Technology Risk

  I en värld med ökad digitaliseringen och automatisering, molnlösningar och ny teknik hjälper vi våra kunder att identifiera och hantera IT-risker. Det handlar främst om risker kopplade till integritet, systemsäkerhet och IT-drift. Våra kunder är företag och organisationer inom såväl offentlig som privat sektor. Vi jobbar med allt från stora globala aktörer till mindre snabbväxande bolag. Det innebär att våra kunders it-miljö och it-risker skiljer sig åt. Så vill du ha ett omväxlande arbete där varje projekt är unikt – välkommen till Technology Risk.
   

 • Business Transformation and Design

  Omvärlden ställer höga krav på företagens förmåga att ständigt förnya och förändra sig. Vill du hjälpa våra kunder att skapa en förändringsagenda som genererar långsiktigt värde för anställda, kunder, aktieägare och samhället i stort? Vi utformar, levererar och implementerar strategiska program och initiativ. Kunderna finns både i Sverige och i övriga världen. Våra uppdrag ryms huvudsakligen inom fyra områden: Innovation & Experience design, Business Design, Transformation Architecture och Transformation Delivery.
   

 • Supply Chain Operations

  Vi hjälper företag att optimera verksamheten, öka försäljningen, bli mer kostnadseffektiva och minimera riskerna. Utifrån våra kunders övergripande strategi arbetar vi med den operativa verksamheten och hela försörjningskedjan (end-to-end supply chain). Våra projekt omfattar exempelvis planering, produktion, inköp samt kapital och infrastruktur. Vi hjälper även våra kunder med utveckling av effektiva affärsmodeller och partnerskap, fastighetsfrågor och utformning av arbetsplatskoncept.
   

People Advisory Services

Att har rätt medarbetare på rätt plats som gör rätt saker till rätt kostnad är en konkurrensfördel. People Advisory Services jobbar i gränslandet mellan anställda och ledning. Vårt mål är att hjälpa företag och organisationer att anpassa sig till omvärldens snabba förändringar. Vi ser till att medarbetare och ledare har rätt förutsättningar vad gäller ledarskap, kultur, arbetssätt, teknik och miljö.

 • People Advisory Services

  Världen fortsätter att förändras till följd av globalisering, demografi, teknikutveckling och nya regelverk. För att vara rustade för framtidens arbete behöver även organisationer förändras. Workforce Advisory hjälper företag med det som brukar kallas People Agenda. Våra projekt kan exempelvis handla om organisation och personal, kultur och ledarskap, utbildning, HR-system, belöningssystem och mobilitetsfrågor.
   

Financial Services Organization

Inom Financial Services Organization jobbar medarbetare som är specialiserade på finanssektorn. Finansiella institut står inför många utmaningar, bland annat vad gäller ökade krav på förtroende och transparens. Vårt team med affärsstrateger, teknologer och branscherfarna tillför kunskap och nya perspektiv till banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare. Tjänsteutbudet är brett och du kan arbeta med allt från digitalisering och produktutveckling till riskhantering och cybersäkerhet.

 • FS Risk

  FS Risk bidrar till EY:s syfte Building a better working world genom att bygga upp en sund och hållbar finansbransch. Med hjälp av komplexa finansiella modeller, värderingar och simuleringar strävar vi efter att förutse potentiella risker som våra kunder kan ställas inför. Genom att hjälpa finansiella företag att optimera sin riskhantering bidrar vi till en stabil ekonomi. Inom FS Risk jobbar medarbetare med specialistkompetens inom Regulatory and Conduct, Financial Crime Prevention, Quantitative Analytics, Enterprise Risk, Prudential Risk, Actuarial och Sustainable Finance.
   

 • FS Business Transformation

  Vi jobbar med bolag inom bank-, finans- och försäkringssektorn. Sektorn står inför stora utmaningar i form av förändrade kundbeteenden, nya regelverk, snabb teknisk utveckling och konkurrens från Fintech-, Insurtech- och Wealthtech-bolag. Hos oss får du jobba med spännande uppdrag som exempelvis digitalisering, transformation, design av produkter och produktstrategi. Vi hjälper våra kunder att bygga tillitsfulla relationer med kunder, anställda, investerare och andra intressenter i samhället.
   

 • FS Cyber

  I takt med att beroendet av teknik ökar, ökar också cyberriskerna för företag i den finansiella tjänstesektorn. Vi hjälper våra kunder att hantera digitaliseringen och framtida hot. Vi utvärderar och implementerar cyberfunktioner, organisatoriska förändringar och tekniska skyddsmekanismer. Vi genomför även gapanalyser, implementerar relevanta regelverk och hjälper våra kunder att leva upp till olika krav på regelefterlevnad. Genom att höja sin säkerhetskapacitet och riskställning kan våra kunder anpassa sig till snabba regulatoriska och tekniska förändringar.
   

 • FS Technology Transformation

  I dag är digitala tjänster kärnan i finansbranschen. Och det är vårt fokusområde inom FS Technology Transformation. Vi hjälper kunder inom försäkring, bankverksamhet samt förmögenhets- och kapitalförvaltning att transformera sina verksamheter med hjälp av teknik. Målet är ökad effektivitet, bättre riskhantering och att främja innovation. Våra projekt kan till exempel handla om att bygga upp en framgångsrik it-strategi, stödja CIO:er eller att utforma it-system som motsvarar kraven i den verksamhet de är avsedda för.
   

 • FS Data and Analytics

  Data är en strategisk tillgång som alla företag i finansbranschen kan dra nytta av. Allt fler företag inser att dataanalys kan öppna dörrarna till välgrundade affärsbeslut. Vi hjälper våra kunder att använda sina datatillgångar på bästa möjliga sätt. Som konsult hos oss får du möjlighet att jobba med många olika projekt och att utveckla dina tekniska kunskaper inom områden som AI, Machine Learning och Data Strategy.
   

En exceptionell karriär inom EY Consulting. Du kan skapa din egen.

På EY skapar du din egen karriär inom Consulting. Vi tillhandahåller storskaligheten, tekniken, teamen, utmaningarna, lärandet och relationerna så att du kan anpassa och utveckla din karriär.

Du kommer att få stöd för att skapa din egen karriärväg, unikt anpassad efter dina intressen och färdigheter – som tar din karriär inom Consulting vart du än vill gå.

Du kommer att utveckla framtidsinriktade färdigheter och förmågor med både formellt lärande och yrkeserfarenheter som gör att du kan bli en ledande förändringskonsult. Du kommer att få stora erfarenheter inom branscher och sektorer genom vårt lösningsbaserade tillvägagångssätt på marknaden.

Vår kursplan för kompetens inom Consulting kommer att finslipa dina färdigheter avseende förändring, teknik, kommunikation och ledarskap inom de sex kunskapsområden som EY definierar som avgörande för en framgångsrik konsult.

Vårt strategiska fokus på samarbete ger dig möjligheter att växa och utvecklas på olika sätt. När vi samarbetar mer i tvärvetenskapliga och globalt integrerade team har du fler möjligheter att lära av kollegor, utöka ditt perspektiv och engagera dig i olika typer av arbete.

Du kan fortsätta att dra nytta av att arbeta i ett globalt företag som EY genom möjligheter att arbeta globalt, framtidsinriktade utbildningsprogram såsom EY Tech MBA och EY Badges samt meningsfulla möjligheter att ge tillbaka till ditt lokala samhälle genom EY Ripples. Mångkulturellt tänkande och samarbete är kärnan i vår gemensamma framgång. Varje gränsöverskridande upplevelse är ett tillfälle för dig att lära, leda, förnya och växa när du arbetar med nya och utmanande uppdrag.

  Tänk utanför boxen

  Ibland kan svaren på komplicerade problem finnas där du minst anar det. Till exempel arbetade vi med en kund i vinbranschen som misstänkte ett bedrägeri. Vi utvärderade om blockkedjeteknik – som främst används inom försäkring och finans – kunde vara lösningen? Kunde statusen för varje vinflaska – mellan producenter, mäklare, importörer, grossister, distributörer och återförsäljare – registreras i en blockkedja? Vi byggde en process för detta, som bland annat inkluderade teknik med drönare och Internet of Things-teknologi och kunde på så sätt få en bild av varje vins DNA från skörd till vingårdens historik och vinets utveckling.

  Den mångfald av kunder vi arbetar med innebär att du kommer att möta företag i alla branscher och marknader. Du kommer att arbeta med teknik på ett sätt som är smart och uppfinningsrikt. Du kommer att vara en del av ett nätverk med experter, tekniker och företag som kommer att vidga dina vyer och berika din karriär.

  Arbeta med de allra bästa

  Vi på EY arbetar nära våra kunder för att förstå de problem de möter och för att kunna bygga djupa och produktiva relationer med dem. Det gör att vi kan erbjuda nya perspektiv på vad som behöver – eller inte behöver – ändras.

  Du får möjligheten att arbeta tillsammans med team inom digitalisering, strategi, teknik, analys, cybersäkerhet, risk och personalfrågor. Kort sagt, allt det vi ser som kan få ett företag att fungera bättre.

  Vi främjar mångfald i våra EY-team, men våra medarbetare inom Consulting delar alla vissa egenskaper. Vi är engagerade. Vi är djärva. Vi är insiktsfulla. Vi har ett kritiskt tänkande. Vi är nyfikna på att lära oss nya saker. Vi tänker globalt. Det är därför vi är mer än rådgivare; vi är konsulter som man litar på och värdesätter. På EY kommer du inte att sitta i möten som aldrig tar slut och pressa fram rapporter; du arbetar med företag för att erbjuda insiktsfulla tjänster som rör deras viktigaste frågor. Allt detta ingår i vårt arbete och är en del av vårt syfte – att bygga en bättre fungerande värld.

  Konkurrensen förändras snabbt i alla branscher. På EY hjälper vi våra kunder att nå framgång inom deras respektive marknader genom djup insikt, innovativa lösningar med fokus på samarbete. Det är så vi bidrar till vårt syfte: Building a better working world. 

  Stig Thorgersen

  Nordic Consulting Leader

   

  Erfarna

  Skapa en karriär som är lika unik som du själv. Vi kommer, på global nivå, att tillhandahålla ett personligt stöd, en inkluderande kultur och den teknik du behöver för att bli den bästa versionen av dig själv.

  Hitta jobb

   

  Studenter och Young professionals

  Från internships och traineeprogram till heltidstjänster – hitta en roll där du kan skapa en exceptionell upplevelse för dig själv och en bättre fungerande värld för alla.

  Hitta jobb