3 minuters lästid 4 mars 2024
Kvinnlig vandrare breder ut armarna för att omfamna bergsdimma

Väsentliga förändringar i förslag till lagändringar avseende hållbarhetsrapportering

Av Joanna Castler

Executive Director, Assurance, EY Sverige

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Den finansiella informationen ska vara transparant och jämförbar mellan bolag.

3 minuters lästid 4 mars 2024

Förslaget att införa CSRD i svensk lag har omarbetas. Lagrådsremissen som publicerades i februari innehåller väsentliga förändringar jämfört med SOU 2023:35.

Kortfattat
  • Regeringen föreslår senareläggning av implementeringen av CSRD för vissa företag.
  • I remissen föreslås en höjning av gränsvärdena för vilka som ska upprätta hållbarhetsredovisning.

Regeringen överlämnade remissen ”Nya regler om hållbarhetsrapportering” till Lagrådet den 15 februari 2024. Denna innehåller flera förändringar jämfört med utredningens förslag ”Nya regler om hållbarhetsredovisning” (SOU 2023:35) som lades fram i juni 2023. Lagrådet har yttrat sig över remissen den 11 mars 2024.

Vilka är de största förändringarna?

Tidpunkt för införande: Regeringen föreslår att skjuta upp implementeringen av CSRD för stora företag och koncerner av allmänt intresse med över 500 anställda. Dessa företag förslås tillämpa de nya reglerna första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2024. Utredningens förslag var räkenskapsår som inleds 1 januari 2024 eller senare. Bakgrunden till ändringen är att man vill ge företagen mer tid för implementering. För andra stora företag och koncerner, med undantag för små och icke-komplexa institut och captivebolag, ska liksom i utredningens förslag rapporteringskravet tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av 2024.

Lagrådet har inte kommenterat tidpunkten för implementering i sitt yttrande.

Höjda gränsvärden för stora företag: I lagrådsremissen föreslås en höjning av gränsvärdena för vilka företag och koncerner som ska upprätta hållbarhetsredovisning. Enligt förslaget ska gränsvärdet för nettoomsättning för stora företag höjas från nuvarande 350 till 550 miljoner kronor och gränsvärdet för balansomslutning höjas från 175 till 280 miljoner kronor. Gränsvärdet för antal anställda är oförändrat 250. Som tidigare gäller att två av dessa tre kriterier behöver vara uppfyllda under de två senast fastställda räkenskapsåren. De höjda gränsvärdena innebär att färre bolag kommer att behöva upprätta hålbarhetsredovisning.

I lagrådsremissen per den 15 februari 2024 föreslås följande:

Förslag i lagrådet per den 15 februari 2024

Lagrådet har inte kommenterat föreslagna gränsvärden i sitt yttrande

Vad händer nu?

  • Regeringen bearbetar förslaget vidare och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen.
  • Riksdagen röstar sedan om förslaget.

Vill du veta mer?

Summering

Regeringen föreslår att skjuta upp implementeringen av CSRD för stora företag och koncerner av allmänt intresse med över 500 anställda. Dessa företag förslås tillämpa de nya reglerna första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2024. Tidigare förslag var räkenskapsår som inleds 1 januari 2024 eller senare.

I remissen föreslås också en höjning av gränsvärdena för vilka som ska upprätta hållbarhetsredovisning.

Om artikeln

Av Joanna Castler

Executive Director, Assurance, EY Sverige

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Den finansiella informationen ska vara transparant och jämförbar mellan bolag.