En heltäckande visselblåsarlösning

Undersökningar visar att över 40 procent av alla oegentligheter i företag och organisationer upptäcks genom tips. Utan en säker rapporteringsväg finns risk för att missförhållanden aldrig upptäcks eller att de upptäcks för sent vilket kan få stora konsekvenser. Förutom stora direkta kostnader kan missförhållandena påverka verksamhetens anseende negativt. 

Relaterade ämnen Forensics Trust Law
Ung affärskvinna som går och använder digital surfplatta på korridorkontoret

En ändamålsenlig visselblåsarfunktion

Träffas er organisation av lagkravet på inrättande av en visselblåsarfunktion? Är er organisation redo att hantera rapporterade missförhållanden från tips? Behöver ni stöd med implementering och drift av er visselblåsarfunktion?
EY erbjuder en komplett, effektiv och skräddarsydd hantering av er visselblåsarfunktion. Vår visselblåsarfunktion uppfyller de lagstadgade kraven.

Boka en demo

Kontakta oss

Krav på visselblåsarfunktion

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den s.k. visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen bygger på visselblåsardirektivet som antogs inom EU år 2019. Enligt visselblåsarlagen ska offentliga verksamheter och privata organisationer med fler än 250 anställda redan ha en visselblåsarfunktion på plats. Organisationer med 50 till 249 anställda ska ha implementerat en motsvarande funktion den 17 december 2023.

Hur EY kan hjälpa er

EY:s visselblåsarfunktion är en funktion som inrättas för att underlätta för visselblåsare att tryggt kunna rapportera om missförhållanden som omfattas av visselblåsarlagen, eller andra typer av oegentligheter som omfattas av organisationens interna regelverk, exempelvis uppförandekod. Vår visselblåsarfunktion består av följande organisatoriska delar:

  • Säker krypterad webblösning för rapportering av missförhållanden och intern ärendehantering, som uppfyller tillämpliga lagkrav på informationssäkerhet och lagring och behandling av personuppgifter.
  • Mottagarfunktion med kvalificerad personal som genomför en initial bedömning av inkommande ärenden och rapporterar dessa vidare till er organisation för vidare hantering. 
  • Utredningsstöd som bistår organisationen med fördjupade utredningar vid behov.

Stöd genom hela processen

1. Missförhållande rapporteras

Missförhållanden kan rapporteras skriftligen, muntligen eller vid ett fysiskt möte. EY:s krypterade webblösning tillåter anonyma anmälningar. Genom en säkerhetskod som skapas i samband med att anmälan lämnas in kan den rapporterande personen logga in i systemet och kommunicera med EY oavsett om denne rapporterat anonymt eller inte.

2. Initial bedömning

EY gör en initial bedömning innehållande:
(i) Bedömning om den rapporterade händelsen utgör en visselblåsning enligt visselblåsarlagen, (ii) om händelsen behöver utredas på annan grund och (iii) om förutsättningar finns för att genomföra utredning. Bedömningen med förslag på åtgärder skickas till organisationen och EY återkopplar till den rapporterande personen.

3. Kvalificerad utredning

Beroende på missförhållandets karaktär kan EY rekommendera att en fördjupad utredning initieras. Det är upp till organisationen att avgöra om det finns behov av en sådan utredning. Vid behov kan EY bistå med kvalificerat utredningsstöd i Sverige eller utomlands vid fördjupade utredningar. 

4. Uppföljning

Statistik finns tillgängligt direkt i EY:s webbaserade lösning och kan anpassas utifrån det organisationen önskar. EY kan tillhandahålla statistik över t.ex. resursanvändning, totalt antal anmälningar, anmälningar per ärendekategori etc.

EY:s erfarenhet på området

  • Vi har ett team med mångårig erfarenhet av implementering och drift av visselblåsarfunktion i offentlig såväl som i privat sektor, detta innefattar kompetens att genomföra kvalificerade bedömningar av anmälningar. 
  • EY:s team har erfarenhet av att genomföra utredningar av olika typer av missförhållanden, bl.a. kopplat till mutor, korruption och bedrägeri. Inom fördjupade utredningar har vi kompetens att bistå med bl.a. utredande intervjuer och platsbesök, IT-forensik och dataanalys, bakgrundskontroller av personer och företag och analys av olika typer av dokumentation, bl.a. finansiell dokumentation.
  • Vi stöttar löpande med framtagande av styrdokument och annan dokumentation, inkl. visselblåsarpolicy, utredningsrutiner och rapporteringspaket till styrelse och revisionsutskott m.m. 
  • För kunder med en redan etablerad visselblåsarfunktion kan vi stötta med att trycktesta funktionens regelefterlevnad och ändamålsenlighet med förslag till förbättring av interna rutiner och processer.

Kontakta oss på Forensics

Vill du minska risken för oegentligheter och samtidigt skapa en bättre företagskultur? Då föreslår vi på EY att ni i er organisation implementerar en visselblåsarfunktion alternativt utvärderar er befintliga visselblåsarfunktion redan idag!

Offertförfrågan

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.