Risk transformation

I Consulting

EY:s team inom riskomvandling hjälper styrelser och ledare att bygga flexibla och riskmedvetna organisationer som fattar bättre beslut för att uppnå sina strategiska mål.

Detta kan EY hjälpa dig med

Organisationer växer och skapar värde genom en serie strategiska affärsbeslut — beslut som kräver att risker tas. Att identifiera, hantera och bemöta dessa risker på ett bra sätt positionerar ett företag väl för tillväxt och fortsatta framgångar.

Historiskt sett har företag fokuserat på risker som kan hanteras genom att införa kontroller.Men oftast resulterar de i få fördelar. Därför bör företag bredda sitt fokus och beakta tre kategorier av risker: uppåtrisk, yttre risk och nedåtrisk.

Utforma din riskstrategi

EY:s team inom riskomvandling hjälper styrelser och ledare att bygga flexibla och riskmedvetna organisationer som fattar bättre beslut för att uppnå sina strategiska mål. Vi hjälper dig att definiera ditt universum utifrån strategiska, finansiella och operativa mål ("riskaptit") och kategorisera de risker du bör ta, undvika eller mildra ("riskstrategi"). Allt detta hjälper till att justera dina risker efter ditt syfte och din affärsstrategi.

Omstrukturera funktioner och processer

Normalt sett har företag flera olika funktioner som hanterar olika aspekter av riskhantering. Ofta delas inte information mellan dessa funktioner, vilket leder till duplicering av riskhanteringsinsatser, förvirring i rapporteringen och i slutänden långsammare beslutsfattande.

För att undvika eller övervinna denna organisatoriska fara måste du skapa synergi, utveckla flexibilitet i riskfunktioner och processer samt definiera och tilldela ägarskap och ansvar på ett tydligt sätt.

Implementera dina lösningar

Implementering och hantering av lösningar i hela företaget kräver en gemensam syn på risker.

Beroende på företagets riskmognad kommer vårt team att prioritera och implementera digitala lösningar där det är möjligt.Vi kommer att implementera en mängd olika lösningar, till exempel implementera en plattform för integrerad styrning, riskhantering och regelefterlevnad (GRC) eller punktkorrigeringar inom olika områden för att utveckla och validera riskmodeller, optimera kontroller, implementera program för att hantera regelefterlevnad, avtal och programrelaterade risker.

Teamet inom riskomvandling kan hjälpa dig med:

 • Rådgivning till styrelser
  Hjälper dig att utveckla en effektiv företagsstyrning.
 • Nästa generations företagsövergripande riskhantering
  Vi hjälper ditt företag att behålla flexibiliteten, minska variationerna i resultatet och förstärka motståndskraften genom att införliva och mer effektivt integrera överväganden kring strategi och resultatrisk i befintliga riskhanteringsprocesser (ERM).
 • Optimering av riskfunktioner
  Hjälper dig att optimera riskhanteringsinsatser genom att utvärdera omfattningen av riskberedskapen inom olika funktioner; anpassning av riskhanteringsroller på styrelse- och ledningsnivå; och anpassning av riskaptit efter intressenternas förväntningar. Vi hjälper dig också att bedöma effekterna av digitalisering av riskfunktionen.
 • Digital riskhantering
  Hjälper dig att förstå, utvärdera och hantera risker under ditt företags digitala omvandling. Detta inkluderar risker under hela livscykeln för förändring och innefattar implementering av ny teknik såsom intelligent automatisering, artificiell intelligens, IoT och blockkedjeteknik.
 • Avancerad riskanalys och beredskap
  Hjälper dig med avancerad sektoranalys tillsammans med en lösning för simulering av "tänk om-scenarier" som ger kunskaper om processavvikelser, operativa brister, finansiella läckor och möjliga varningsflaggor.
 • Aktivering av GRC-teknik
  Hjälper dig att utnyttja risker och möjligheter i en digitalt förändrad värld genom att bryta ner traditionella silos i kommunikationen och dra nytta av synergier inom GRC för att se dem på ett integrerat och smartare sätt.
 • Programsäkerhet
  Vi hjälper dig att utvärdera, utforma och implementera skalbar och hållbar säkerhet för program som uppfyller dina risk- och efterlevnadskrav och som är anpassad efter affärsprocesser för att driva på effektiviteten och samtidigt minska riskerna.
 • Kontrollomvandling
  Hjälper dig att minska kostnaderna för kontroller med vår metod för omvandling som kan minska kostnaderna med 20–40 %, påskynda införandet av nya processer och anpassa riskhanteringsinsatser efter strategiska mål.
 • Hantering av tredje parts-risk
  Vi hjälper dig med den komplicerade hanteringen av risker med tredje part och ger dig trygghet över avtalsperioden. Vi hanterar dessa risker genom en unik molnbaserad plattform som kan digitalisera den kvalitativa och kvantitativa riskbedömningen.
 • Hantering av programrisk
  Hjälper dig att uppnå önskade resultat för de viktigaste och mest komplexa programmen och åtgärderna. Vi hjälper dig att identifiera, hantera och bemöta programrisker för att förbättra genomförandet, skapa förtroende och öka sannolikheten för framgångsrika resultat.
 • Regelefterlevnad
  Vi hjälper dig att göra rätt inom regelefterlevnad och börjar med att upprätta ett ramverk för styrning, ett för kontinuerlig riskövervakning, automatisera riskövervakningen genom en plattform för robotteknik, genomföra regelbundna riskbedömningar och tillhandahålla kontinuerliga regeluppdateringar för riskövervakning.
 • Riskhantering som tjänst
  Hjälper dig att förbättra din riskhantering och regelefterlevnad med hjälp av vår metodik, erfarna riskexperter och globala nätverk. Våra tjänster inom managed services hjälper dig uppnå dina strategiska mål till en förutsägbar kostnad.

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss för att få veta mer.