Co EY może dla Ciebie zrobić?

Dzisiejszy klimat gospodarczy zmusza przedsiębiorstwa do uczciwej oceny swojej kondycji finansowej. Przedsiębiorstwa muszą przeprowadzać nie tylko kontrolę bieżącej działalności, ale także obiektywną ocenę dostosowania swoich strategii biznesowych do posiadanych aktywów w celu optymalnej alokacji kapitału.

Pomagamy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czy Twój kapitał jest właściwie alokowany na projekty, funkcje, oddziały, klientów i obszary geograficzne?
  • Jakie działania optymalizujące kapitał naprawdę maja znaczenie dla Twojego biznesu?
  • Czy korzystasz z analizy scenariuszy i innych metod oceny ryzyka podejmując decyzje dotyczące optymalizacji kapitału?
  • Czy jesteś w stanie wykazać, że Twoje decyzje biznesowe i inwestycyjne opierają się na wiarygodnych danych i uzasadnionych założeniach?

W ramach usług doradczych w zakresie alokacji kapitału oferujemy:

Zarządzanie kapitałem obrotowym: Przedsiębiorstwa nie opierają się obecnie jedynie na analizie rachunku zysków i strat, ale dokładniej monitorują środki pieniężne i ryzyko związane z przepływami pieniężnymi. Obejmuje to ocenę działań biznesowych mających na celu optymalizację poziomu kapitału obrotowego niezbędnego do utrzymania działalności, a także uwolnienie nadwyżek środków pieniężnych, które mogłyby zostać wykorzystane do innych celów, przy efektywniejszym prognozowaniu przepływów pieniężnych.

Efektywność korporacyjna: Nieustannie zmieniające się otoczenie biznesowe wymaga silniejszego ładu korporacyjnego, który wymaga skuteczności, usprawnień i przejrzystości w działalności przedsiębiorstw. Coraz więcej organizacji zwraca się do wewnątrz i bada zarówno wielkość, jak i złożoność swoich struktur prawnych.

Proaktywne zarządzanie portfelem: Optymalne wykorzystanie kapitału nie powinno być przypadkowe. Przedsiębiorstwa muszą obserwować takie wskaźniki, jak zwrot z zainwestowanego kapitału (ROIC) - a w szczególności porównywać swoje własne wyniki w tych obszarach z wynikami konkurentów. Ogólnie rzecz biorąc, bieżąca analiza portfela może pomóc upewnić się, że firma znajduje się dzisiaj na właściwych rynkach, równocześnie antycypując właściwe biznesy przyszłości.

Transaction Advisory Capital Agenda

Kontakt

Masz pytanie dotyczące naszych usług? Skontaktuj się z nami.