Icke-finansiell rapportering: granskning och rådgivning

Investerare, tillsynsmyndigheter och samhället i stort kräver allt mer transparens vad gäller företagens hållbarhetsarbete för att kunna bedöma deras långsiktiga värde. Det innebär att företag måste bredda sin rapportering och hitta nya sätt att kommunicera icke-finansiell information.

Detta kan EY hjälpa dig med

Rådgivning gällande icke-finansiell rapportering

Vi kan hjälpa dig att kommunicera företagets icke-finansiella information och följa utvecklingen av icke-finansiella och integrerade ramverk för rapportering. Vi hjälper dig att identifiera intressenternas förväntningar och skapa förtroende på marknaden avseende företagets rapportering och långsiktiga värdeskapande.

Du får hjälp av specialister på hållbarhet med erfarenhet av kommunikation, teknik, vetenskap och operativ verksamhet samt medarbetare med kunskap om finansiell rapportering och redovisning. Några av våra tjänster inom rådgivning är:

 • Utveckling av hållbarhetsrapportering och annan kommunikation
 • Hjälp att upprätta information om risker avseende bolagsstyrning
 • Insamling och sammanställning av icke-finansiella data för att stödja ledningens rapportering, rapportering till styrelsen och extern rapportering
 • Utveckling av strategier för intern och extern rapportering, inklusive identifiering av nyckeltal
 • Stöd vid utveckling av ramverk för integrerad rapportering

Granskning av icke-finansiell rapportering

Många av våra kunder är enligt lag skyldiga att låta granska viss icke-finansiell information, till exempel konfliktmineraler och utsläpp av växthusgaser. Många vill kommunicera företagets hållbarhetsarbete som ett sätt att skapa en konkurrensfördel.

EY tillhandahåller transparens och ansvarsskyldighet till våra kunders intressenter och säkerställer kvaliteten i den information som lämnas. Vi kan verifiera företagets hållbarhetsredovisning i enlighet med relevanta branschstandarder och interntionella riktlinjer. 

Vår icke-finansiella granskning fokuserar ofta på:

 • Integrerade rapporter, inklusive upplysningar om miljö, sociala faktorer, ekonomi och styrning
 • Hållbarhetsrapporter, inklusive information om resultat samt data, mål och nyckeltal som rör miljö, sociala faktorer, ekonomi och styrning
 • Efterlevnad av principer som definieras i externa eller interna standarder eller uppförandekoder
 • Rapportering till vissa intressenter eller styrelsen om icke-finansiella resultat
 • Krav som rör vissa produkters eller tjänsters sociala och miljömässiga påverkan
 • Utsläpp av växthusgaser
 • Frågor om koldioxidkrediter eller koldioxidkompensation enligt frivilliga och lagstadgade standarder
 • Gröna obligationer eller obligationer med social påverkan enligt överenskomna kriterier
 • Due diligence för konfliktmineraler

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss för ytterligare information.