4 minuters lästid 21 sep. 2021
Hur kan vi ta vara på dyslektikers styrkor i framtidens arbetsliv?

Hur kan vi ta vara på dyslektikers styrkor i framtidens arbetsliv?

Av Daniel Brämhagen

Partner, EMEIA People Sustainability lead

Leder arbetet inom people sustainability.

Delaktiga
4 minuters lästid 21 sep. 2021

Att uppmärksamma dyslexi skapar mervärde på individ-, organisations- och samhällsnivå.

ISverige har mellan fem och åtta procent av befolkningen dyslexi. Det motsvarar en halv miljon människor och åtminstone en elev i varje skolklass. Ofta förknippas dyslexi med svårigheter, till exempel inlärning och bearbetning av information. Men i själva verket kan dyslexi medföra flera olika styrkor.

EY har tillsammans med organisationen Made by Dyslexia tagit fram rapporten Värdet av dyslexi och översatt den till svenska i samarbete med Prinsparets Stiftelse. Syftet med rapporten är att uppmärksamma dyslexi och de styrkor som många dyslektiker har. Rapporten visar att det finns fördelar med att vidta åtgärder för att ta vara på dyslektiska styrkor. Typiska dyslektiska styrkor, som stark kognitiv förmåga och kreativa synsätt, stämmer väl överens med behovet av flexibilitet på dagens och framtidens arbetsmarknad. Flera av de positiva egenskaper som rapporten identifierar sammanfaller med The World Economic Forums rapport[1] om efterfrågade arbetsrelaterade kompetenser.

Samhället bör fokusera på de styrkor som människor med dyslexi och andra funktionsvariationer har för att skapa ett mer inkluderande samhälle där allas kompetenser tillvaratas. Det skapar mervärde för alla.
Charlotte Holmstrand
Ansvarig för mångfald och inkludering, EY Sverige

För att inkludera dyslektikers styrkor på ett bättre sätt krävs åtgärder på flera nivåer i samhället. Inom utbildningsväsendet är det viktigt att tidigt göra utredningar för att identifiera vilka utmaningar och styrkor som dyslexi medför för individen. Utredningarna lägger grunden för det förebyggande arbetet. Detta arbete ska förhindra psykiska påfrestningar som elever kan uppleva om de hamnar i en spiral av misslyckanden i skolan. Individanpassat stöd i form av stödgrupper, där dyslektiker kan tala öppet om sin dyslexi i ett tryggt sammanhang, är också en nyckel för framgång och bidrar till att bygga självförtroende hos elever med dyslexi. Det kan göra stor skillnad när skolor fokuserar på att både framhäva styrkor och ge stöd åt svårigheter. 

Webcasten hölls den 5 oktober men finns att se i efterhand genom att klicka på länken ovan.

Andel med dyslexi

5 - 8 %

av Sveriges befolkning har dyslexi

Standardiserade processer inom utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden kan hämma utvecklingen hos människor med dyslexi. I stället bör inkludering och öppenhet kring olika förmågor främjas. Ett tydligt ledarskap och fokus på att bygga kompetens efter individuell förmåga är en förutsättning för att skapa en trygg omgivning där människor med dyslexi kan blomstra. 

Vår förhoppning är att rapporten ska bidra till att uppmärksamma och visa på värdet av att proaktivt utbilda, rekrytera, utveckla och behålla personer med dyslexi – både i utbildningsväsendet och på arbetsmarknaden. Det skapar värde för såväl enskilda individer som samhället i stort.

I samarbete med: Prinsparets stiftelse och made by dyslexia.

Värdet av dyslexi
Läs rapporten som uppmärksammar dyslexi och de många styrkor som dyslektiker har. 

Ladda ner rapporten här

Många styrkor som dyslektiker tenderar att ha är kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Summering

Syftet med denna rapport är att uppmärksamma värdet av dyslexi på en föränderlig arbetsmarknad. Rapporten beskriver bland annat hur det är att leva med dyslexi genom att skildra människors erfarenheter av utbildning och arbetsliv. Slutligen ges rekommendationer åt utbildningsväsen och arbetsgivare om hur de kan ta vara på dyslektikers styrkor på ett bättre sätt.

Om artikeln

Av Daniel Brämhagen

Partner, EMEIA People Sustainability lead

Leder arbetet inom people sustainability.

Delaktiga