Press release

13 mars 2020

Världsledande telekomföretag brister i implementering av dataanalys och AI

Telekombranschen i Sverige har stått och stampat under de senaste åren, men den snabba utvecklingen av ny teknik ger branschen nya möjligheter. Implementering av 5G och framväxten av Internet of Things och AI ligger till grund för utvecklingen och kommer ha stor betydelse för digitaliseringen av svenska företag och samhället. I EY:s nya rapport, Accelerating the Intelligent Enterprise, framkommer det dock att det finns brister i branschens användning av framväxande tekniker och att tillgången på kompetens och kvalitetsdata riskerar att hämma utvecklingen.

Presskontakt
Stina Gustafsson

EY, PR-chef och presskontakt i Sverige

Ansvarar för PR och medierelationer på EY i Sverige. Samhällsintresserad i allmänhet, intresserad av medier i synnerhet.

Telekombranschen i Sverige har stått och stampat under de senaste åren, men den snabba utvecklingen av ny teknik ger branschen nya möjligheter. Implementering av 5G och framväxten av Internet of Things och AI ligger till grund för utvecklingen och kommer ha stor betydelse för digitaliseringen av svenska företag och samhället. I EY:s nya rapport, Accelerating the Intelligent Enterprise (PDF, 1,6 MB), framkommer det dock att det finns brister i branschens användning av framväxande tekniker och att tillgången på kompetens och kvalitetsdata riskerar att hämma utvecklingen.

Ledande beslutsfattare inom telekombranschen är optimistiska kring de möjligheter som den digitala transformationen kommer medföra, men det finns brister i tillämpandet av nya och framväxande tekniker i själva telenäten. Detta enligt EY:s nya rapport Accelerating the intelligent enterprise, där beslutsfattare från 27 världsledande telekombolag intervjuats för att ge sin bild av telekombranschens digitala transformation.

I rapporten framkommer det att 69 procent av deltagarna ser 5G och Internet of Things (IoT) som de viktigaste nya teknikerna för att driva den digitala transformationen framåt under de kommande fem åren. Automatisering (62%) och AI (58%) hamnar på andra respektive tredje plats. Däremot fokuseras användningen av ny teknik främst på kundrelaterade förbättringar, snarare än förbättringar i själva telenäten.

Närmare hälften (48%) av respondenterna säger att den viktigaste aspekten av automatisering är förbättringar av kundsupporten och nästan alla (96%) uppger att kundupplevelsen är drivkraften för att utveckla analysverktyg och AI de kommande fem åren. Endast 44 procent uppger att nätverksrelaterade användningsområden kommer att vara lika viktiga under de kommande fem åren.

– Telekomnäten har hittills stått för större delen av investeringar och kostnader, men fokus på ny teknik som stärker själva upplevelsen för användarna har ökat markant på senare år i Sverige. Framgent är det också viktigt att ta ett helhetsgrepp om AI och automatisering och även tillämpa dessa tekniker på andra områden som nätdrift. De mobila nätverken kommer bli en allt viktigare del av infrastrukturen vilket kommer medföra större krav på nätens tillförlitlighet, vilket AI-baserad teknik kan säkerhetsställa”, säger Krister Skålberg, partner och rådgivare inom Technology Media and Telecom (TMT) på EY i Sverige.

Rapporten konstaterar att den nuvarande strategin för att anpassa sig till ny teknik inte ligger i fas med de ledande telekomföretagens långsiktiga ambitioner. Nästan åtta av tio deltagare (76%) anser att IT och nätverket sannolikt kommer att dra mest nytta av förbättrade analysverktyg och AI under de kommande fem åren, trots att man tvekar inför att gå bortom dagens tydliga kundfokuserade användningsområden.

Glappet mellan företagens strategier och långsiktiga ambitioner är inte det enda som anses som en barriär för att maximera fördelarna med automatisering (46%). Över hälften (67%) anser att bristen av kompetens och dålig datakvalitet (33%) är en stor del i problemet.

– Förflyttningen till 5G-nät och framväxten av Internet of Things innebär att utvecklingstakten inom telekomindustrin i Sverige ökar snabbt och kommer att ha stor betydelse för företagens digitalisering och för samhället i stort. Telekomoperatörer kommer behöva vara extremt anpassningsbara för att kunna möta nya kundbehov. AI, dataanalys, och automatisering är kraftfulla verktyg för att öka kvaliteten på företagens tjänster och samtidigt sänka kostnader. Men tillgången till kompetens och kvalitetsdata riskerar att stå i vägen för många telekombolag i Sverige”, säger Krister Skålberg.

För mer information, vänligen kontakta:
Krister Skålberg, partner och rådgivare inom Technology Media and Telecom (TMT) på EY i Sverige.
0704 56 90 00, Krister.Skalberg@se.ey.com