Press release

19 feb. 2021 Stockholm, SE

Svensk bolagsstyrning fungerar

EU-kommissionens initiativ om en europeisk lagstiftning för bolagsstyrning i syfte att främja ett hållbart och långsiktigt värdeskapande har mött kraftigt motstånd i Sverige och andra länder. Stora aktieägare och andra aktörer inom svenskt näringsliv har tydligt framfört att den svenska bolagsstyrningsmodellen är väl anpassad för ett hållbart och långsiktigt företagande, och att en europeisk lagstiftning på området är fel väg att gå.

Presskontakt
Anna Svanberg

EY Sverige, vd, auktoriserad revisor och Assurance Partner

Vd och revisionspartner som sedan 2002 har erfarenhet av revisioner i globala, noterade bolag.

Relaterade ämnen Assurance

EU-kommissionens initiativ om en europeisk lagstiftning för bolagsstyrning i syfte att främja ett hållbart och långsiktigt värdeskapande har mött kraftigt motstånd i Sverige och andra länder. Stora aktieägare och andra aktörer inom svenskt näringsliv har tydligt framfört att den svenska bolagsstyrningsmodellen är väl anpassad för ett hållbart och långsiktigt företagande, och att en europeisk lagstiftning på området är fel väg att gå. 

Vi vill understryka att vi står bakom EU-kommissionens övergripande mål. Att bekämpa klimatförändringar och främja mänskliga rättigheter måste vara prioriterade områden för den Europeiska unionen och dess medlemsländer. Samtidigt delar vi uppfattningen att den svenska modellen för bolagsstyrning fungerar, och att en EU-gemensam lagstiftning enligt föreslagen form snarare skulle försämra de svenska bolagens möjligheter att generera ett hållbart och långsiktigt värdeskapande.

Vi på EY har förmånen att verka som revisorer i många av Sveriges största och mest framgångsrika bolag. Många av dem har en lång historia av långsiktigt och värdeskapande företagande som inte bara varit till gagn för bolagens ägare utan också det svenska samhället i stort. I en internationell jämförelse står sig Sverige mycket väl när det gäller att få fram världsledande företag. Detta i kombination med en attraktiv börs som attraherar många nya företag visar att det svenska näringslivet står sig starkt. Som revisorer i många av dessa bolag kan vi på nära håll se hur den svenska bolagsstyrningsmodellen med hög grad av självreglering och med utgångspunkt i den svenska aktiebolagslagen främjar ett ansvarsfullt och långsiktigt företagande. Att ersätta väl fungerande självreglering med lagstiftning är helt enkelt inte vägen framåt.

Bland motiven till en förändrad lagstiftning har bland annat anförts att bolagens vinstutdelningar är för höga och präglas av kortsiktighet. Vi delar inte denna uppfattning. Att granska och tillstyrka utdelningsförslag är en central del i vårt revisionsuppdrag för svenska bolag och vi följer därmed de olika bolagsstyrelsernas arbete med att ta fram väl underbyggda utdelningsförslag för bolagens ägare att besluta om.

Ett annat område som lyfts fram som ett hot mot ett hållbart och långsiktigt värdeskapande är kortsiktiga och missriktade ersättningar till ledande befattningshavare. Vi upplever att den svenska modellen, där aktieägarna fastställer principerna och bolagen årligen återrapporterar utfallet under översyn av oss revisorer, medför en transparens och beslutsmodell som begränsar riskerna för kortsiktiga och missriktade ersättningar. Även här saknas därför grund för ytterligare lagstiftning.

Vi vill också fästa uppmärksamheten på att EY på europeisk nivå tagit fram studien “Will there be a ‘next’ if corporate governance is only focused on the ‘now’?”. Rapporten presenterades i samband med det senaste Davos World Economic Forum och baseras på en på en studie med över 100 ledande företagsledare runt om i Europa (svenska företag har inkluderats i urvalet) och deras syn på utveckling och utmaningar för ett hållbart och värdeskapande näringsliv. Studien har kompletterats med intervjuer med ytterligare näringslivsföreträdare, akademiker och våra egna experter. Studien påvisar att det finns flera värdefulla alternativ till en europeisk lagstiftning för bolagsstyrning.

Omställningen till ett mer hållbart samhälle genomsyrar de flesta av de bolag vi arbetar med och den pågående COVID-19 pandemin har visat att företag kan spela en viktig roll i lösningen på globala och sociala utmaningar. Vi på EY uppmuntrar till ett samspel mellan regeringar, tillsynsmyndigheter, företag, investerare och finansiella institutioner för att sätta mål och skapa förutsättningar att adressera ekonomiska och sociala utmaningar. Utökad transparens och enhetliga rapporteringskrav anser vi vara vägen framåt, men däremot är inte ingrepp i en väl beprövad bolagsstyrningsmodell som tjänat det svenska näringslivet och samhället väl under lång tid något vi kan ställa oss bakom.

/

Anna Svanberg, VD, EY Sverige
Hamish Mabon, ansvarig Revision EY Sverige 

Vid frågor kontakta Oscar Forsman, presschef EY Sverige på 076 633 26 95 eller oscar.forsman@se.ey.com.

Anna Svanberg och Hamish Mabon