Så kan finansiella aktörer omsätta planer för minskade koldioxidutsläpp i praktiken

29 nov. 2021
Av Pehr Ambuhm

EY, EMEIA Financial Services

Partner med omfattande erfarenhet inom området finansiella tjänster. Hjälper kunder med omställning av verksamheten för en hållbar ekonomi inklusive frågor runt riskhantering, reglering och styrning.

29 nov. 2021
Relaterade ämnen Sustainability

COP26:s initiativ för att minska koldioxidutsläppen kräver trovärdiga planer och ett strukturerat tillvägagångssätt för att utarbeta dem.

Under FN:s klimatkonferens 2021, kallad COP26, presenterade flera finansiella aktörer mål för att minska sina utsläpp av växthusgaser (GHG), det vill säga det samlade avtrycket hos de bolag man finansierar och investerar i.

Fler än 450 företag, inklusive flera i Norden, som representerar tillgångar värda 130 biljoner US-dollar, har anslutit sig till Glasgow Financial Alliance for net-zero (GFANZ). De har därmed åtagit sig att nå nettonoll senast 2050 och att tillhandahålla delmål för 2030. Detta är goda nyheter och nu är det dags att gå från ambition till handling.

EY publicerade nyligen rapporten How can FS firms turn carbon ambition into real-world action? Den beskriver den finansiella sektorns nyckelroll när det gäller globala insatser för att hantera klimatkrisen. Rapporten tar upp de osäkerheter och utmaningar som finansiella aktörer står inför och beskriver hur de kan arbeta praktiskt med att ta fram planer för att minska koldioxidutsläppen..

Ladda ner rapporten: How can FS firms turn carbon ambition into real-world action?


"Trovärdiga planer för minskade koldioxidutsläpp skapar förtroende för företagets nettonollmål. Intressenterna får också en tydlig beskrivning av hur målen ska uppnås", säger Pehr Ambuhm, Sustainable Finance Leader, EY Nordics. Att ta fram ett utgångsvärde för utsläpp är komplext och krävande. Det är också särskilt utmanande att fastställa gränser för vilka utsläpp som ska räknas in i de finansiella aktörernas egna utsläppsavtryck. Många av dem försöker förstå var gränserna går, vad som ska ingå i de olika områdena och vilka mätmetoder som bör användas eller som krävs. "Finansiella aktörer måste granska sina kunders utsläppsprofiler för de verksamheter som de finansierar, investerar i eller försäkrar", säger Pehr Ambuhm. Eftersom uppgifterna ofta är inkonsekventa eller ofullständiga måste man använda proxys och branschgenomsnitt som ett komplement till de uppgifter som samlas in direkt från kunderna.

Trovärdiga planer för att minska koldioxidutsläpp hjälper företag att bygga förtroende för sina nettonollmål och ger intressenter en tydlig beskrivning av hur målen ska uppnås.
Pehr Ambuhm
EY, EMEIA Financial Services

Som ett svar på finansbranschens efterfrågan har Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) nyligen utvecklat en standard för att mäta koldioxidutsläpp kopplade till investeringar och lån som omfattar sex tillgångsklasser. Den av FN sammankallade Net-Zero Banking Alliance har också bidragit till att skapa drivkrafter för att ta fram nya metoder. Det finns dock fortfarande luckor som måste åtgärdas i framtiden.

Praktiska steg i arbetet med att ta fram planer för minskade koldioxidutsläpp:

  • Steg 1: Kartlägg nuläget
  • Steg 2: Utveckla mål för minskade koldioxidutsläpp
  • Steg 3: Utforma och implementera en strategi för minskade koldioxidutsläpp
  • Steg 4: Kommunicera resultatet

Det övergripande målet är att ta fram ett ramverk som gör det möjligt för finansiella företag att mäta, kontrollera och minska koldioxidutsläpp och kommunicera framstegen till sina intressenter.  

Summering

Den nuvarande takten för att minska koldioxidutsläpp håller inte den hastighet som behövs för att flera finansiella aktörer ska kunna uppnå sina mål om nettonollutsläpp. EY:s senaste rapport beskriver finanssektorns nyckelroll i de globala insatser som görs för att hantera klimatkrisen. Rapporten tar upp de osäkerheter och utmaningar som aktörerna står inför och beskriver hur de kan arbeta praktiskt med att ta fram trovärdiga planer för att minska koldioxidutsläppen.

Om artikeln

Av Pehr Ambuhm

EY, EMEIA Financial Services

Partner med omfattande erfarenhet inom området finansiella tjänster. Hjälper kunder med omställning av verksamheten för en hållbar ekonomi inklusive frågor runt riskhantering, reglering och styrning.

Related topics Sustainability