3 minuters lästid 26 apr. 2018
man suit waiting interview chairs

Tre sätt att attrahera och behålla medarbetare i tider av förändring

3 minuters lästid 26 apr. 2018

Företag kan anpassa sig till förändrade attityder hos arbetstagare genom att värdesätta flexibilitet, uppmuntra "intraprenörskap" och tydliggöra företagets syfte.

En tid som präglas av digital förändring och innovation är här – och den är här för att stanna. Världen har transformerats av globalisering, snabb teknikutveckling och demografiska förändringar.

Utvecklingen har inte bara skapat innovativa lösningar för vårt sätt att arbeta, utan även medfört nya risker och utmaningar för näringslivet. Det har lett till osäkerhet om företagens framtid och deras förmåga att driva tillväxt. Att attrahera och behålla medarbetare ses ofta som en konkurrensrisk, till och med bland stora och väletablerade teknikföretag i Silicon Valley.

Särskilt sökandet efter topptalanger har påverkats av gigekonomin i vilken människor arbetar på projekt- eller frilansbasis. Denna trend med tillfälliga anställningar har skakat om ett antal sektorer.

Enligt en undersökning från 2015 av Upwork and Freelancers Union är 34 procent av USA:s arbetskraft frilansare.I Storbritannien uppskattar Independent Professionals Association att ungefär 4,64 miljoner människor är egenföretagare.

Många yrkesarbetande med olika och ofta eftertraktade kompetenser går över till att frilansa.

Denna förändring av anställningsformer och arbetssätt beror delvis på att nya arbetstagare kommer in på arbetsmarknaden. Den generation som kallas millennials förväntas utgöra 72 procent av arbetskraften år 2025. Förändringen har även drivits av tekniska innovationer som i grund och botten förändrar vårt sätt att arbeta och till och med vårt sätt att se på en arbetsdag.

Vi måste ställa oss viktiga frågor som: Hur kan företag hitta och attrahera de bästa medarbetarna på en föränderlig arbetsmarknad? Hur hittar vi medarbetare med rätt kompetens som tillgodoser såväl dagens som morgondagens behov ? Hur ser framtidens arbetsplats ut och hur kan vi förbereda oss?

Även om frågorna är mycket komplicerade och saknar enkla svar finns det tre områden som alla företag, oavsett storlek, bör fundera på.

1. Omfamna flexibilitet

En av gigekonomins främsta attraktioner är den flexibilitet som arbetstagarna erbjuds. Om större flexibilitet i arbetslivet föredras framför traditionella sätt att arbeta måste vi också anamma flexibilitet. Vi måste överväga hur våra kollegor kan erbjudas samma val och självständighet som gör det möjligt för dem att uppfylla både arbetsmässiga och personliga åtaganden.

EY erbjuder sedan länge en flexibel arbetsmiljö. Det innebär till exempel distansarbete, arbete utanför kontorstid samt reducerade eller säsongsbetonade arbetstider. Allteftersom gigekonomin växer blir det ännu viktigare att ta reda på vad flexibilitet innebär för dina medarbetare och ditt företag.

Anställda i en flexibel arbetsmiljö

2. Främja intraprenörsanda

Vi införde nyligen ett system som kallas “förutsägbar fritid.” Tanken är att varje arbetsteam har en gemensam kalender där medlemmarna noterar vilka kvällar och helger de är upptagna med aktiviteter utanför arbetet. På så sätt vet alla vem eller vilka som kan kontaktas om ett uppdrag kräver extra arbetsinsatser. Systemet infördes ursprungligen inom vårt affärsområde Assurance och blev så väl mottaget att det nu rullas ut till andra affärsområden också.

”Förutsägbar fritid” är ett bra exempel på hur man kan uppmuntra kollegor att tänka annorlunda och innovativt. Genom att ge medarbetare möjligheten att utveckla kreativa lösningar kan de hitta nya sätt att stötta alla medlemmar i ett team. Det handlar om att främja ”intraprenörskap”, det vill säga att uppmuntra medarbetare att agera, tänka och uppträda som entreprenörer fast de är anställda i ett företag.

Ett företag med intraprenörsanda kan uppmuntra innovation och därmed öka produktiviteten och effektiviteten. Intraprenörsanda sänker även personalomsättningen och hjälper till att attrahera nya talanger. Att inkludera "tillfälliga" medarbetare är kanske en lösning som också bjuder in outnyttjad talang och intraprenörsanda till företaget.

3. Förstå vikten av ett syfte

Att anamma flexibilitet och intraprenörskap är bra lösningar för att attrahera nya medarbetare. Ännu viktigare är dock att detta hjälper företag att behålla skickliga medarbetare. Men inte på egen hand.

Ett tydligt syfte kan hjälpa företag att hantera de utmaningar som följer med förändringar. Syftet bör underbygga varje nytt initiativ på arbetsplatsen och varje ändring av företagets strategi.

Enligt en undersökning som EY har gjort i samarbete med Harvard Business Review, anser majoriteten av cheferna att företag med ett tydligt syfte är mer framgångsrika när det gäller att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet, genomföra stora förändringar och behålla medarbetare och kunder. Ändå medger nära hälften att de inte har en strategi som speglar företagets syfte.

Det är viktigt att uppmuntra transparent och regelbunden tvåvägskommunikation med dina medarbetare om företagets riktning och vilken roll de spelar för att uppnå företagets mål. När allt kommer omkring är medarbetarna din viktigaste tillgång, dina främsta ambassadörer och de bästa på att rekrytera nya personer till företaget.

I samband med World Entrepreneur Of The Year i Monaco uppmärksammar vi entreprenörernas insatser och deras ansträngningar för att skapa jobb och ekonomisk tillväxt runt om i världen. Som en del av evenemanget 2016 släppte vi vår 2016 Job Creation Survey. Den kartlägger entreprenörernas syn på hur genomgripande förändringar och innovation påverkar den globala sysselsättningen, arbetskraften och strategier för tillväxt.

Eftersom teknik och disruptiva förändringar i vissa fall eliminerar yrkesroller, i andra fall ändrar karaktären på befintliga roller eller skapar nya, är detta en spännande tid där företag bör ta möjligheten att anpassa sina strategiska HR-processer till framtida tillväxt.

Summering

Eftersom teknik och andra genomgripande förändringar omdefinierar arbetskraften måste företagen anpassa sig eller riskera att förlora sina främsta talanger.

Om artikeln