Quản lý định danh và truy cập

Các dịch vụ Quản lý định danh và truy cập của EY (Identity and access management - IAM) giúp khách hàng quản lý vòng đời quy trình nhận dạng công nghệ số cho con người, hệ thống, dịch vụ và người dùng bằng cách cung cấp cho các doanh nghiệp một cái nhìn rõ nét về quyền truy cập người dùng vào các tài nguyên trong công ty.

Chủ đề liên quan Tư vấn An ninh Thông tin mạng

EY-Parthenon có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Các dịch vụ Quản lý định danh và truy cập (IAM) hỗ trợ khách hàng trong việc định nghĩa chiến lược quản lý truy cập, quản trị, chuyển đổi truy cập và hỗ trợ hoạt động vận hành hiện tại. IAM bao gồm các quy trình và công nghệ được sử dụng cùng với nhau để quản lý vòng đời quy trình nhận dạng công nghệ số (hồ sơ thông tin) của con người, hệ thống, dịch vụ và người dùng.  Đây là một phần quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu của khách hàng và các tài nguyên quan trọng trước các cuộc tấn công mạng và giới hạn truy cập các dữ liệu và tài nguyên đó cho những người có đủ thẩm quyền. Dịch vụ IAM của EY giúp các tổ chức trong việc:

  • Hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi số bằng cách kết nối các công nghệ đang được sử dụng trong tổ chức.
  • Giảm thiểu rủi ro an ninh mạng bằng cách cung cấp cho bộ phận quản lý và ban giám đốc một cái nhìn rõ nét, chi tiết về việc ai có quyền truy cập vào tài nguyên nào trong công ty cũng như cung cấp khung quản trị để quản lý quyền truy cập một cách an toàn
  • Cải thiện hiệu quả của các công cụ và quy trình hiện có, và xác định các cơ hội để giảm chi phí liên quan đến việc duy trì công tác định danh
  • Hỗ trợ tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, luật pháp và quy định
  • Nâng cao trải nghiệm người dùng trong việc truy cập và sử dụng các hệ thống và dữ liệu quan trọng

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.