Utredningar

Företag som agerar med integritet, hanterar risker och utreder oegentligheter har en konkurrensfördel. EY kan hjälpa företag att snabbt utreda misstankar om bedrägerier, mutor och andra oegentligheter.

Relaterade ämnen Assurance Forensics

Vad kan EY hjälpa dig med?

EY kan hjälpa företag att snabbt utreda misstankar om bedrägerier, mutor och andra ekonomiska oegentligheter. Vi kan även ge stöd i samband med rättsliga förfaranden.

Med hjälp av avancerad kriminalteknik och verktyg för datavisualisering samlar EY in fakta och säkrar bevis för att minska potentiella skador orsakade av oegentligheter. Det omfattar även eventuella korrupta betalningar från nyförvärvade företag eller joint venture-företag.

Vi stödjer företagets juridiska rådgivare och analyserar olika datakällor för att hitta kopplingar, mönster och avvikelser. Vi kan också presentera resultaten i samband med rättsliga förfaranden.

EY kan hjälpa dig med följande:

  • Snabbt utreda misstankar om oegentligheter i ditt företag: vi erbjuder en beprövad och rigorös utredningsmetod. Du har tillgång till vårt internationella nätverk som kan genomföra utredningar och erbjuda stöd i ett stort antal länder världen över.
  • På ett effektivt sätt uppfylla tillsynsmyndigheternas krav på information. Vi har stor erfarenhet av utredningar och att samla in, bearbeta och analysera elektroniskt lagrad information. Vi har ett nära samarbete med dig och företagets externa juridiska rådgivare.
  • Förberedelser inför rättstvister. Vi arbetar nära din externa juridiska rådgivare för att ta fram utredningsresultat och fastställa omfattningen av förlusterna. Vi kan agera som expertvittne i rättstvister och ge en robust och oberoende bild av skadorna.
  • Visa dina intressenter att åtgärder har vidtagits för att minska risken för oegentligheter. EY hjälper många av världens ledande företag med råd om hur den interna kontrollen kan utvecklas, så att företaget kan förebygga framtida incidenter på ett konsekvent och transparent sätt.
  • Förstå hur potentiella förvärv kan utsätta ditt företag för mut- och korruptionsrisker. Oavsett om det handlar om en affärspartner eller om specifika transaktioner i ett företags bokföring kan vi hjälpa dig att fastställa riskens omfattning och dess möjliga konsekvenser.

Kontakta oss

Låter detta intressant? Kontakta oss så får du veta mer.