11 juni 2020
Nytt on koncernbidrag

Nytt om koncernbidrag, rapportering av skattearrangemang m.m.

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

11 juni 2020
Relaterade ämnen Assurance Tax Law Covid-19

Coronapandemin är en outtömlig källa till nyheter när nya lagar och riktlinjer presenteras på löpande band, tätt följt av ändringar och förtydliganden eller i värsta fall mera oklarheter. Nedan listar vi några av de senaste buden – på ämnena koncernbidrag vid omställningsstöd, förseningsavgifter, rapportering av skattearrangemang, förmån av provtagning samt moms vid utebliven betalning.

Koncernbidrag och omställningsstöd

I
maj presenterade Finansdepartementet en promemoria med förslag på ett så kallat omställningsstöd till företag som haft en stor minskning i omsättning på grund av Covid-19. I promemorian nämndes bland annat att stöd inte kommer att betalas ut om företaget eller dess moderföretag verkställer eller beslutar om vinstutdelning eller motsvarande under perioden mars 2020-juni 2021.

Nu har regeringen annonserat i ett pressmeddelande att företagen inte kommer vara förhindrade att lämna koncernbidrag. Mer information om detta och den övriga materiella regleringen kommer dock att framgå av en förordning som ska beslutas av regeringen. Huruvida någon ändring också är på gång vad avser koncernbidrag i förhållande till stöd för korttidspermittering förtäljer heller inte historien.

Läs relaterade artiklar:

Förseningsavgifter
Skatteverket har på sin hemsida meddelat att det inte kommer att tas ut någon förseningsavgift för deklarationer eller periodiska sammanställningar som lämnas senast en månad från det ordinarie sista inlämningsdatumet. Detta gäller för alla företags- och organisationsformer men däremot inte för privatpersoner som inte bedriver näring. Deklarationsdatum som avses är de som infaller mellan den 12 mars och den 31 augusti.

För den som ska lämna Inkomstdeklaration 1 och som omfattas av byråanstånd till den 15 juni har Skatteverket också meddelat att förseningsavgift inte kommer att tas ut om deklarationen lämnas inom en månad från byråanståndets sista dag. Eftersom inlämning av momsdeklarationen för den som redovisar moms helårsvis följer byråanståndet för inkomstdeklarationen, gäller motsvarande befrielse från förseningsavgift även momsdeklarationen så länge den lämnas senast den 26 juli.

För privatpersoner som inte har något företag och inte omfattas av byråanstånd var ordinarie deklarationsdag den 4 maj och någon generell förlängning har inte meddelats. Dock kan det ändå finnas skäl till befrielse om förutsättningarna att deklarera har påverkats särskilt av coronavirusets effekter. Skatteverket har också meddelat att förseningsavgift inte kommer tas ut för personer födda 1954 eller tidigare såvida man inte arbetar heltid som anställd eller i egen näringsverksamhet, eller handlar med värdepapper i mycket stor utsträckning.

Observera att eventuella skatter fortfarande måste betalas in vid ordinarie förfallodagar även om deklarationerna inte lämnats, såvida anstånd med betalningen inte beviljats.

Rapportering av skattearrangemang
Den 1 juli i år har det varit tänkt att den föreslagna obligatoriska rapporteringen av gränsöverskridande skattearrangemang ska träda i kraft, som delvis är en implementering av ett EU-direktiv. Med anledning av pandemin och de konsekvenser den har medfört har EU-kommissionen dock föreslagit att kravet på rapportering ska skjutas upp, initialt med tre månader men med möjlighet till ytterligare tre månader ifall nuvarande situation består även till hösten.

Risken är därför nu att ikraftträdandet kommer att variera mellan olika länder, och företag och rådgivare bör därför följa utvecklingen kring detta för att inte riskera sanktioner utomlands.

För Sveriges del har riksdagen i veckan röstat igenom den svenska lagstiftningen, men bedömde samtidigt att det i dagsläget inte är möjligt för riksdagen att bestämma vid vilka tidpunkter de nya reglerna bör börja tillämpas. Därför beslutades istället att regeringen bemyndigas att avgöra detta, och mer information kommer således framöver.

Läs våra relaterade artiklar på Skattenätet:

Förmån av provtagning
Många arbetsgivare bekostar nu provtagning för att kontrollera om deras anställda har eller har haft Covid-19, och frågan har uppkommit huruvida detta kan aktualisera förmånsbeskattning. Skatteverket har därför publicerat ett nytt ställningstagande, där man meddelar att provtagning som arbetsgivare bekostar för att konstatera om anställda har eller har haft en sjukdom som klassas som samhällsfarlig sjukdom i smittskyddslagen inte ska tas upp till beskattning.

Läs Skatteverkets ställningstagande (dnr 8-305660)

Moms vid kundförluster
Många företag har fått betalningsproblem med anledning av Covid-19, och Skatteverket anser därför att det momsmässigt kan presumeras att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Köparen är en beskattningsbar person
  • Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 – den 31 december 2020
  • Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning
  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut
  • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap

Under sådana omständigheter får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget på grund av en kundförlust även om denne inte på något annat sätt har visat att köparen i fråga saknar betalningsförmåga. Om säljaren senare får helt eller delvis betalt från köparen är säljaren skyldig att åter redovisa skatten på den del av betalningen som har kommit in.

Läs Skatteverkets ställningstagande (dnr 8-295692)

Summering

I denna artikel kan du läsa om några av de senaste förslagen kring lagar och riktlinjer till följd av Coronaepedemin så som koncernbidrag vid omställningsstöd, förseningsavgifter, rapportering av skattearrangemang, förmån av provtagning samt moms vid utebliven betalning.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.