21 apr. 2020
Redovisning och rapportering – överväganden med anledning av coronavirusutbrottet

Redovisning och rapportering – överväganden med anledning av coronavirusutbrottet (uppdaterad 200422)

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

21 apr. 2020
Relaterade ämnen Assurance

 

C
oronaviruset fortsätter att sprida sig med omvälvande effekter på vår värld. Förhållanden och omständigheter för enskilda samhällen och företag förändras kontinuerligt och i snabb takt. Vissa företag har redan drabbats av driftsstörningar och kraftigt vikande efterfrågan och därmed kraftigt reducerade intäkter, med risk för likviditetsbrist som följd. Andra företag kommer att drabbas. I vissa fall är påverkan en direkt följd av virusets härjningar, i andra fall är det en indirekt effekt av åtgärder som vidtas för att begränsa virusets spridning. 

Ur ett redovisningsmässigt perspektiv medför rådande omständigheter stora utmaningar i arbetet med års- och koncernredovisningen och även delårsrapporterna. Det är viktigt att nyhetsbrevet läses mot bakgrund av vilket räkenskapsår företaget har. För företag med räkenskapsår som kalenderår kontra företag med brutet räkenskapsår kan det innebära olika effekter i de finansiella rapporterna. Nyhetsbrevet tar sikte på års- och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019, års- och koncernredovisningen för företag med brutet räkenskapsår samt delårsrapporter. Tidpunkten som den finansiella rapporten tar sikte på respektive tidpunkten för avgivande kan bli väldigt avgörande. 

Denna artikel syftar till att visa på vilka redovisningsmässiga samt aktiemarknadsrättsliga frågeställningar som kan vara relevanta vid framtagande av finansiella rapporter. Vilken effekt corona haft/kommer att ha kan variera från företag till företag och det kan även innebära andra konsekvenser på de finansiella rapporterna än de vi tar upp nedan. Även om artikeln bygger på IFRS standarder, gäller motsvarande resonemang ofta även för företag som upprättar finansiella rapporter på basis av annat regelverk.

I nyhetsbrevet Redovisningsnyheter, utgåva 2–2020 fördjupar vi oss i följande:

 • Bakgrund 
 • Överväganden med anledning av coronavirusutbrottet
 • Händelser efter rapportperioden
 • Värdering till verkligt värde
 • Förväntade kreditförluster på finansiella tillgångar
 • Finansiella instrument – övriga områden som kan påverkas
 • Nedskrivningsbehov av icke-finansiella tillgångar
 • Förlustkontrakt
 • Leasingavtal
 • Redovisning av statliga bidrag
 • Andra redovisningsmässiga antaganden och uppskattningar
 • Upplysningar om källor till osäkerhet i uppskattningar
 • Antagande om fortlevnad
 • Förvaltningsberättelse (årsredovisning)
 • Upplysningar delårsrapporter
 • Alternativa nyckeltal
 • Informationshantering under MAR
 • Vinstutdelning och andra värdeöverföringar
 • Tillfälliga regler för att underlätta genomförandet av årsstämmor
 • Tillfällig regellättnad i Koden om styrelsens närvaro vid årsstämman
 • Uttalanden från ESMA, Finansinspektionen och Nasdaq om tidsfristen för börsbolagens publicering av finansiella rapporter
 • Upplysningar om effekter av coronaviruset i svenska årsredovisningar för 2019

  Du hittar nyhetsbrevet i sin helhet samt kontaktpersoner här.

Summering

Det svårt att förutsäga såväl omfattning och varaktighet av coronavirusets spridning som vilka effekter detta kommer att få på vårt samhälle och enskilda företag. I nyhetsbrevet Redovisningsnyheter kan du läsa mer om innehållet i företagens finansiella rapporter och de redovisningsmässiga överväganden som aktualiseras.

Om artikeln

Av EY Sverige

Revisions- och rådgivningsföretag

EY är ett globalt revisions- och rådgivningsföretag med ett gemensamt syfte: ”Building a better working world”- för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.

Related topics Assurance