8 minuters lästid 17 juni 2022
Bild på När förändringens vindar blåser, hur undviker vi stiltje i offentlig sektor?

När förändringens vindar blåser, hur undviker vi stiltje i offentlig sektor?

Författare
Linda Andersson

Partner, Nordic Health Sciences & Wellness Lead, EMEIA Government & Public Sector Lead, EY Sweden

Närvarande, fokuserad och engagerad. Kundcentrerad med ett brinnande intresse för innovation och förändring. Löpare och kattmänniska.

Malin Asplund Blid

Finance Consulting Leader, partner, EY Sverige.

Engagerad ledare med en nyfikenhet på att kontinuerligt lära sig och utvecklas. Bor i Stockholm med familj och hund. Trivs med att vara i skärgården, åka skidor, lyssna på och utöva musik.

8 minuters lästid 17 juni 2022

Ekonomifunktionen i offentlig sektor möter förändringar i omvärlden och ökade krav från verksamheten.

Kortfattat:

  • Syftet med EY:s rapport Ekonomi i offentlig sektor är att skapa samtal om ekonomifunktionen mot bakgrund av dagens och framtidens utmaningar.
  • Ekonomifunktionen får allt större ansvar inom organisationerna. Vår rapport visar dock att arbetet för att möta denna utveckling inte går tillräckligt snabbt.
  • Ekonomifunktionen måste hantera nya krav på ledarskap, bemästra kompetensskiftet, snabba på teknikutvecklingen och arbeta mer flexibelt i spåren av covid-19.

EY:s rapport Ekonomi i offentlig sektor kartlägger vilka utmaningar som ekonomifunktionen möter. Ekonomifunktionerna får allt större och mer omfattande ansvar inom de organisationer där de verkar. Det ställer krav på ekonomichefen som individ samt ekonomifunktionens kompetenser och arbetssätt. Vår rapport visar att ekonomicheferna har tydliga strategiska prioriteringar för framtiden. Trots det finns tecken på att utvecklingen inte går tillräckligt snabbt. I rapporten deltar befattningshavare från myndigheter, kommuner och regioner.

Ekonomichefer har en tydlig strategi framåt 

Ekonomifunktionen och dess ansvarsområden blir allt bredare. Det ställer större krav på samarbete och partnerskap mellan ekonomifunktionen och andra enheter inom organisationen. Enligt rapporten är samarbete och partnerskap ekonomichefernas viktigaste strategiska prioritering. 

En annan viktig strategisk prioritering är ökad digitalisering och behovet av ny kompetens. Digitaliseringen förändrar hur anställda i ekonomifunktionen arbetar. Det kommer att leda till nya arbetssätt, krav på kompetensskifte och ökad teknisk kompentens. 

Under covid-19 skiftade ekonomifunktionerna fokus – från utvecklingsmöjligheter till kärnverksamheten. I takt med att covid-19-situationen förbättrades under andra halvan av 2021 riktades fokus återigen mot utvecklingsmöjligheter. Hållbarhetsfrågor fick också ett starkare fokus.

Samarbete med övrig organisation och externa intressenter blir allt viktigare 

Ett centralt tema i rapporten är ekonomifunktionens framtida möjlighet att stödja och hjälpa övrig verksamhet med nya effektiva tjänster, insikter och analys. Ett starkare samarbete är en viktig strategisk prioritering för många ekonomichefer. Innan ekonomifunktionen kan bistå övrig verksamhet med nya och effektivare tjänster krävs dock ett internt förändringsarbete, till exempel inom områdena arbetssätt, digitalisering och analys. 

Fördelarna med ett tätare samarbete mellan ekonomi och kärnverksamhet är många. I rapporten framhävs bland annat möjligheten till bättre analys av operativ data i relation till finansiell data. Genom ett tätare samarbete kan bättre och mer precisa frågor ställas, vilket möjliggör en framgångsrik dialog inom organisationen. 

Digitaliseringen öppnar för ökat värdeskapande – men ekonomifunktionen är bara i början av resan

Utan digitala verktyg som främjar automatisering, bättre datakvalitet och framåtblickande analyser är det svårt för ekonomifunktionen att helt och fullt ge stöd till resten av organisationen. Trots det uppger många av rapportens deltagare att ekonomifunktionen fortfarande befinner sig i en tidig fas i digitaliseringen. Flera deltagare lyfter fram att digitaliseringsinitiativen oftast sträcker sig över hela organisationen, vilket skapar en mer komplex resa. Inom offentlig sektor tillkommer dessutom säkerhetsfrågor som förlänger tidsperspektivet. Därmed finns det fortsatt stor potential inom digitaliseringsområdet. 

Framtidens ekonomifunktion ställer nya krav på kompetensprofilen 

I transformationen av dagens ekonomifunktion blir kompetensprofilen allt mer komplex. Behovet av systemrelaterade kunskaper ses som nödvändiga i en digital omställning. Samtidigt lyfts vikten av fortsatt traditionell ekonomikompetens, som i den bästa av världar kombineras med mer teknisk kunskap. Länken mellan ekonomifunktionen och IT blir allt viktigare. Att ha kompetens inom ekonomifunktionen som kan utöka detta samarbete antas bli en framgångsfaktor för att lyckas i transformationen framåt.  

Vikten av rätt ledarskap i framtidens ekonomifunktion

Vid ett tätare samarbete med organisationen förväntas ekonomifunktionens ledare ha en viktig roll med ett större ansvar. De sex viktigaste kompetenserna enligt enkätundersökningen och erfarenheterna för att framgångsrikt leda en ekonomifunktion under de kommande fem åren är:

  1. ledarskap och utveckling av starka team
  2. förmågan att kommunicera helhetsbilder
  3. strategisk planering och utveckling
  4. driva större förändringsprojekt
  5. förmågan att använda stora mängder data
  6. försäkra att digitala strategier stödjer organisationens strategi. 

Vägen framåt 

Att navigera rätt och lyckas med transformationen i en föränderlig omvärld innebär stora utmaningar. För att framgångsrikt parera utmaningarna bör ekonomifunktionen i offentlig sektor fokusera på fem områden:

1. Möta framtidens krav på ledarskap inom ekonomifunktionen

Ekonomifunktionens ledare måste ta en mer proaktiv, strategisk och värdeskapande roll. Större krav kommer att ställas på ledarens förmåga att sammanföra budget och finansiella utfall med den operativa verksamheten.

2. Bemöta kompetensskiftet

Kompetenskartan inom ekonomifunktionen håller på att förändras. Traditionell ekonomikompetens måste i allt större utsträckning kompletteras med verksamhets- och systemkunskap. Att vara en attraktiv och aktuell arbetsgivare blir avgörande. 

3. Accelerera teknikutvecklingen

Teknikutveckling i form av automatisering och implementering av digitala verktyg kan möjliggöra högre kostnadseffektivitet. Dessutom frigörs tid för mer värdeskapande aktiviteter. För att kunna snabba på utvecklingen behöver ekonomifunktionen konkretisera och visa vilket verksamhetsvärde som skapas av investeringar i ny teknik. 

4. Mer framåtriktat arbete

En omvärld som förändras i snabb takt ställer större krav på kontinuerlig analys för att beslut ska kunna fattas på goda grunder och i rätt tid. Medarbetare inom ekonomifunktionen har stora möjligheter att ta sig an en partnerroll till verksamheten och bistå med värdefulla insikter.  

5. I spåren av pandemin

Covid-19-pandemin har ställt krav på flexibla ledarskap och arbetssätt inom ekonomifunktioner. Pandemin har också belyst nödvändigheten av att tänka nytt – hur kan ekonomifunktionen effektivt hantera de förändringar som digitaliseringen och förändringarna i omvärlden medför?

Summering

Syftet med rapporten Ekonomi i offentlig sektor är att uppmärksamma de utmaningar som ekonomifunktionen står inför. Rapporten beskriver bland annat ekonomichefernas prioriteringar, syn på kompetensbehov och arbetet med den övriga organisationen. Dessutom rekommenderas fem fokusområden som ekonomifunktionen bör arbeta med för att möta morgondagens utmaningar.

Om artikeln

Författare
Linda Andersson

Partner, Nordic Health Sciences & Wellness Lead, EMEIA Government & Public Sector Lead, EY Sweden

Närvarande, fokuserad och engagerad. Kundcentrerad med ett brinnande intresse för innovation och förändring. Löpare och kattmänniska.

Malin Asplund Blid

Finance Consulting Leader, partner, EY Sverige.

Engagerad ledare med en nyfikenhet på att kontinuerligt lära sig och utvecklas. Bor i Stockholm med familj och hund. Trivs med att vara i skärgården, åka skidor, lyssna på och utöva musik.