1 minuters lästid 15 dec. 2021
ESMAs prioriterade områden årsredovisningen 2021

ESMAs prioriterade områden årsredovisningen 2021

Av Pernilla Lundqvist

EY Sverige, Partner, Assurance, Nordic Accounting and Reporting Leader

Teknik, tränings- och friluftsintresserad ekonom uppvuxen på en gård på Västgötaslätten.Snart 20 års erfarenhet som redovisningsspecialist inom såväl IFRS som nationella regler. Arbetar med flertalet redovisningsområden och branscher med fokus på större och noterade företag. Fokus på argumentation och tolkning av befintliga normer.

1 minuters lästid 15 dec. 2021

I slutet av oktober publicerade ESMA de områden som kommer vara prioriterade i redovisningstillsynen avseende årsredovisningarna för 2021.

ESMAs fokusområden kommer att påverka redovisningstillsynen i Sverige och den inriktning som Nämnden för svensk redovisningstillsyn kommer ha.  

ESMAs fokusområden reflekterar den fortsatta volatiliteten och osäkerheten i kontexten av Covid-19 och behovet av transparent information kring pandemins påverkan. Stor vikt läggs även på såväl finansiell som icke finansiell information avseende klimatrelaterade frågor.  

De områden som kommer vara i fokus i tillsynen är följande: 

Finansiell information  

  • Företagens bedömning av påverkan från Covid-19 inklusive långsiktig påverkan och återhämtning 
  • Klimatrelaterade frågor – samband och överensstämmelse mellan information som lämnas enligt IFRS och icke finansiell information avseende klimatrelaterade frågor, beaktande av klimatrelaterade risker, upplysningar om betydande bedömningar och källor till osäkerhet i uppskattningar avseende klimatrelaterade risker med hänsyn tagen till väsentlighet 
  • Förväntade kreditförluster – med fokus på betydande förändring av kreditrisk, framåtblickande information, effekt av klimatrelaterade risker mm.    

Icke finansiell information 

  • Covid-19 och påverkan på hållbarhetsrelaterade mål och icke finansiella nyckeltal samt upplysningar om eventuella strukturella ändringar 
  • Klimatrelaterade policys – ESMA hänvisar till EU-kommissionens dokument EU-kommissionens Riktlinjer för icke-finansiell rapportering: Tillägg avseende rapportering av klimatrelaterad information som bygger på principerna i Task-Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). TCFD är ett ramverk för att kunna identifiera bolagens klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter.
  • ESMA påminner även företagen om deras ansvar att vara förberedda på ikraftträdandet av Taxonomiförordningen  

Utöver fokus på dessa delar avseende finansiell och icke finansiell information är fokus fortfarande på alternativa nyckeltal, APMs och då framförallt med inriktning på om justering sker av APMs med hänsyn till Covid-19. 

Författare:
Pernilla Lundqvist och Charlotte Söderlund 

Summering

ESMAs gemensamma fokusområden för redovisningstillsynen under 2022 pekar på ett fortsatt behov av transparent information kring pandemins påverkan och lägger stor vikt på klimatrelaterade frågor. 

Om artikeln

Av Pernilla Lundqvist

EY Sverige, Partner, Assurance, Nordic Accounting and Reporting Leader

Teknik, tränings- och friluftsintresserad ekonom uppvuxen på en gård på Västgötaslätten.Snart 20 års erfarenhet som redovisningsspecialist inom såväl IFRS som nationella regler. Arbetar med flertalet redovisningsområden och branscher med fokus på större och noterade företag. Fokus på argumentation och tolkning av befintliga normer.