5 minuters lästid 15 dec. 2020
ey fokusomraden for redovisningstillsynen

Fokusområden för redovisningstillsynen 2021

Av Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

5 minuters lästid 15 dec. 2020
Relaterade ämnen Assurance Covid-19

ESMA betonar vikten av transparens om effekterna av Covid-19 pandemin för förtroendet för kapitalmarknaderna. Fokus[1]områden anges för finansiella rapporter, alternativa nyckeltal samt hållbarhets[1]rapporter (icke-finansiell information).

Dessa kompletterar den grundläggande ansatsen att i tillsynen fokusera på områden som är väsentliga för det specifika företaget. Nationella tillsynsorgan kan även välja att identifiera tillkommande fokusområden.

Den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA:s) fokusområden för 2021 präglas av behovet av transparens om effekterna av Covid-19 pandemin. ESMA betonar att detta är viktigt för att främja investerarnas förtroende. I dessa uttalanden bygger ESMA vidare på rekommendationer från tidigare uttalanden under 2020 om konsekvenserna av Covid-19 pandemin på beräkningen av förväntade kreditförluster (mars) samt på halvårsrapporterna (maj). Dokumentet innehåller även en rad uttalande om myndigheternas förväntningar på företagens rapportering. I dessa uttalanden bygger ESMA vidare på rekommendationer från tidigare uttalanden under 2020 om konsekvenserna av Covid-19 på beräkningen av förväntade kreditförluster (mars) samt på halvårsrapporterna (maj).

Fokusområden anges för finansiella rapporter, alternativa nyckeltal samt hållbarhetsrapporter. Resten av artikeln identifierar angivna fokusområden och innehåller även en sammanfattning av ESMA:s uppmaningar. Om något av dessa områden är väsentligt, rekommenderar vi att ta del av ESMA:s uttalande, se länk i slutet av artikeln.

Finansiella rapporter

Pandemin förväntas påverka flera områden i de finansiella rapporterna, men ESMA har valt ut fyra fokusområden:

 1. Utformning av finansiella rapporter (IAS 1), särskilt upplysningar om osäkerhetsfaktorer som kan ge upphov till betydande tvivel beträffande företagets förmåga att fortsätta verksamheten (punkt 25), upplysningar om betydande bedömningar (punkt 122) och viktiga källor till osäkerheter i uppskattningar (punkt 129)

  ESMA betonar vikten av både företagsspecifika och tillräckligt detaljerade upplysningar och noterar särskilt att i bedömningen att det inte föreligger betydande tvivel beträffande fortsatt drift kan vara en sådan betydande bedömning om vilken upplysningar ska lämnas. Vad gäller osäkerheter i uppskattningar, noterar ESMA att Covid-19 pandemin kan ha påverkat intervallet av rimligt möjliga utfall och uppmanar företag att upplysa om redovisade värdens känslighet för tillämpade metoder, antaganden och uppskattningar (punkt 129).  ESMA manar till återhållsamhet vad gäller separat redovisning av effekter av Covid-19 pandemin i resultaträkningen, men inte vad gäller kvalitativ och kvantitativ information i not. ESMA rekommenderar att förklara hur eventuella effekterna fastställts, att samlat alla upplysningar i en not, eller att ha tydliga korshänvisningar. För att underlätta för användare av de finansiella rapporterna att bilda sig en tydlig och avvägd helhetsbild.

 2. Nedskrivningar av icke finansiella anläggningstillgångar (IAS 36)

  ESAM betonar att företag överväga om effekter av pandemin utgör en indikation på nedskrivningsbehov (punkt 9) och att det årliga nedskrivningstestet för goodwill inte kan ersättas med ett nedskrivningstest som utförts under en tidigare delårsperiod. Detta eftersom det är ett krav att det årliga nedskrivningstestet ska utföras vid samma tidpunkt varje år (punkt 96) Detta innebär att alla bedömningar och antaganden måste omprövas och uppdateras i samband med det årliga testet.
  ESMA upprepar även tidigare uttalande om att negativa effekter av Covid-19 utgör en stark indikation på att en eller flera anläggningstillgångar kan ha minskat i värde, och att dessa tillgångars återvinningsvärde ska beräknas. Avsnittet innehåller flera uppmaningar som t.ex. att vid uppskattning av framtida kassaflöden spegla en ökad osäkerhet genom att modellera flera olika framtida scenarier samt att upplysa om, och i så fall hur, antaganden och uppskattningar har ändrats jämfört med senaste års- och delårsrapporter. ESMA skriver dessutom att de förväntar sig upplysningar som förklarar om och när en återgång till kassaflödesnivåerna före pandemin bedömts vara realistisk och detaljerade upplysningar om beräknade återvinningsvärdens känslighet för förändringar i antaganden (punkt 134f), såsom t.ex. den förväntade tidpunkten för återgång till nivåerna av ekonomisk aktivitet före pandemin. För de fall upplysningskraven i IAS 36 inte är tillämpliga, skriver ESMA att företaget ska överväga om upplysningar om antaganden och känslighet kan krävas utifrån de generella kraven på upplysningarna i punkt 129 i IAS 1 (se föregående avsnitt. 
   
 3. Finansiella instrument (IFRS 9 och IFRS 7), med fokus på särskilt upplysningar om karaktären och omfattningen av risker till följd av finansiella instrument samt hur företaget hanterar dessa risker, särskilt likviditetsrisk, och känsligheten för marknadsrisker och, för kreditinstitut, förväntade kreditförluster. 

  ESMA betonar här att pandemin dels kan ha gett upphov till nya risker, dels kan ha ökat betydelsen avseende risker som tidigare inte har bedömts vara betydande. Väsentlig nyupplåning, omförhandling av lånevillkor och brott mot lånevillkor (kovenanter) nämns som exempel på händelser och transaktioner som kan tänkas påverka likviditetsrisken. ESMA påminner även om kraven att upplysa om riskkoncentrationer (IFRS 7 punkt 34c samt B8) samt att lämna tillräckligt detaljerad löptidsanalys av finansiella skulder (IFRS 7 punkt 39 samt B10A till B11F). ESMA uppmärksammar även att sk supply-chain-financing kan ge upphov till likviditetsrisker och att företag, i förekommande fall, kan behöva upplysa om sådana arrangemang.

 4. Leasingavtal (IFRS 16), särskilt upplysningar om beviljade Covid-19 hyresrabatter och, i förekommande fall, tillämpning av ändringen av IFRS 16 relaterad till Covid-19

  ESMA påminner även om kraven för leasetagare att upplysa om belopp för olika leasingkostnader (IFRS 16 punkt 53), att lämna en löptidsanalysen av leasingskulder (punkt 58) samt exponering för framtida kassaflöden som inte återspeglas i leasingsskulden, såsom variabla leasingavgifter, optioner på förlängning och uppsägning, restvärdesgarantier och leasingavtal som ännu inte påbörjats (punkt 59).

Alternativa nyckeltal

Även avseende tillämpningen av ESMA:s riktlinjer om alternativa nyckeltal (APM) är fokus på upplysningar om effekter av Covid-19 pandemin. Här påminner ESMA om den särskilda vägledning som publicerades i april i år. ESMA uppmanar även företag att uppmärksamma de rekommendationer som presenterades i en rapport om tillämpningen av riktlinjerna publicerad i december 2019. Länk till den särskilda vägledningen och den tidigare rapporten presenteras i slutet av artikeln.

Hållbarhetsrapporter

Även fokusområdena avseende hållbarhetsrapporter omfattar upplysningar om effekter av Covid-19 pandemin. Generellt uppmanar ESMA företag vid upprättande av hållbarhetsrapporteringen att särskilt belysa såväl effekter av pandemin, som åtgärder som vidtagits för att mildra dessa effekter på olika icke-finansiella områden såsom sociala förhållanden och personal, affärsmodell och klimatrelaterade risker.

Läs vidare

Läs ESMA:s uttalande om fokusområden för tillsynen 2021 här: Länk 
Läs mer ESMA:s vägledning om Covid-19 och alternativa nyckeltal här: Länk
Läs ESMA:s rapport om tillämpningen av ESMA:s riktlinjer för alternativa nycketal från 2019 här: Länk


Vill du veta mer? 

Har du frågor om redovisning får du gärna kontakta oss. EY kan fungera som diskussionspartner och bollplank eller hjälpa till vid analys och implementering av nya redovisningsstandarder.

Summering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, har publicerat fokusområden vid tillsyn av noterade företags finansiella rapporter under 2021.

Om artikeln

Av Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

Related topics Assurance Covid-19