4 minuters lästid 8 okt. 2021
Ett steg närmare en global normgivare för hållbarhetsredovisning

Nyheter från IFRS IC

Av Anja Hjelström

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.

4 minuters lästid 8 okt. 2021

Under de senaste 12 månaderna har IFRS IC publicerat sex agenda beslut. Företag förväntas anpassa sin redovisning så snart som möjligt.

I korthet
 • Även om ett IFRS IC agenda beslut avser avgränsade frågor, kan de få väsentliga effekter på ett enskilt företags finansiella rapporter.
 •  Vid behov förväntas företag som tillämpar IFRS att anpassa sin redovisning så snart som möjligt.
 • Sedan juli 2020 har sex beslut publicerats. De handlar bla om redovisning av omvänd factoring, SaaS-upplägg och värdering av varulager.

Även om ett beslut av IFRS Interpretations Committee (IFRS IC eller kommittén) alltid handlar om tillämpningen av IFRS med avseende på en specifik, avgränsade fråga, finns det en förväntan om att de frågor som behandlas har en bredare relevans. Det är därför relevant att löpande bevaka kommitténs ställningstaganden och stämma av det finns ett behov att justera företagets redovisningsprinciper.

Under de senaste tolv månaderna (juli 2020-juni 2021) har kommittén publicerat sex beslut. Dessa handlar om tillämpningen av IFRS med avseende på omvänd factoring, utgifter för att konfigurera SaaS-upplägg, kostnader för en förmånsbestämd pensionsplan, säkringar avseende fluktuationer i realränta, fastställande av nettoförsäljningsvärde för varulager och jämförelseperioder när ett företag inte upprättar finansiella rapporter baserade på antagande om fortlevnad. Se nedan för en sammanfattning av respektive beslut. 

Eftersom besluten syftar till att bidra till en enhetlig tillämpningen av IFRS, inte till att förändra eller komplettera gällande standarder, förväntas företag som tillämpar IFRS att, i relevanta fall, anpassa sin redovisning så snart som möjligt. Oftast krävs en bedömning om en sådan anpassning ska redovisas som rättelse av fel, ändrad princip eller ändrad bedömning. Även om besluten avser avgränsade frågor, kan ett förtydligande genom ett agenda beslut få väsentliga effekter på ett enskilt företags finansiella rapporter.

Eftersom ett IFRS IC agenda beslut inte är en del av IFRS standarder, antas de inte separat av EU. De översätts därmed heller inte till EUs olika officiella språk, varför det inte finns någon officiell översättning av besluten till svenska. Information om nya beslut finns i de nyhetsbrev som publiceras efter att IFRS IC har sammanträtt. Publicerade IFRS IC beslut finns även listade per datum respektive standard på IASBs hemsida.

Har du frågor om IFRS IC beslut får du gärna kontakta oss. EY kan fungera som diskussionspartner och bollplank eller hjälpa till vid analys och implementering av redovisningsstandarder.

  I. Omvänd factoring

  Vid omvänd factoring, dvs upplägg där ett företag ingår avtal med en tredje part om betalning av leverantörsfakturor, ska företaget endast ta bort en leverantörsskuld från balansräkningen om den är utsläckt och skuld till tredje part endast klassificeras som leverantörsskuld om den har samma karaktär och funktion som leverantörsskulder. Om relevant för förståelsen av bolagets finansiella ställning ska skulderna presenteras separat i balansräkningen. Karaktären på redovisade skulder påverkar klassificeringen av relaterade kassaflödena i kassaflödesanalysen och en rad upplysningskrav i olika standarder aktualiseras, inklusive IFRS 7, Finansiella instrument: upplysningar. Vill du veta mer? Se IFRS Developments issue 182 - Agenda decision on reverse factoring. Värt att notera är även att IASB senare i år förväntas föreslå ändringar i upplysningskraven i IAS 7 Rapport över kassaflöden, och att genom tillägg i IFRS 7 förtydliga att denna typ av upplägg kan aktualisera upplysningar om likviditetsrisk.

  II. SaaS-upplägg

  Kommitténs beslut behandlar redovisning av utgifter för att konfigurera och anpassa en mjukvara i ett sk Software As A Service (SaaS) upplägg, dvs en molnbaserad mjukvarulösning. I beslutet noteras att kriterierna i IAS 38 Immateriella tillgångar är tillämpliga. Kommittén konstaterar här att, i den typ av upplägg som den specifika frågan avser – där företaget saknar kontroll över den underliggande mjukvaran – är det inte givet att aktiviteter för att konfigurera och anpassa mjukvara ger upphov till en separat tillgång som företaget kontrollerar. Beslutet noterar vidare att utgifter för konfiguration och anpassning som inte uppfyller kriterierna för att redovisas som en immateriell tillgång, ska redovisas som kostnad. Detta hindrar dock inte att utgifterna i vissa fall ska aktiveras och redovisas som förutbetald kostnad. Beroende på tillämpande principer kan beslutet föranleda ett behov att ändra redovisningsprincip för denna typ av utgifter. Läs gärna vidare i vår skrift Applying IFRS – Accounting for cloud computing costs (uppdaterad i juli).

  III. Fördelning av kostnader för en förmånsbestämd pensionsplan

  Vid en förmånsbestämd pensionsplan som ger de anställda rätt till en engångsersättning när de uppnår en bestämd ålder, förutsatt att de tjänstgjort ett visst antal år och fortfarande är anställda av företaget, ska kostnaderna fördelas över de perioder de anställdas tjänstgöring ökar företagets förpliktelse. Exempel: om upplägget ger en anställd rätt till en viss förmån vid 62 års ålder, förutsatt minst 16 års tjänstgöring vid denna tidpunkt, ska kostnaden fördelas över perioder från 46 till 62 års ålder (eller från och med första anställningsdag om denna inträffar efter 46 års ålder).

  IV. Säkringar avseende fluktuationer i realränta

  Säkringsredovisning får inte tillämpas för ett specifikt upplägg som syftar till att säkra kassaflöden avseende fluktuationer i realränta. I det specifika fallet var realränta en icke avtalsenlig riskkomponent i den säkrade posten, en fordran med rörlig ränta.

  V. Varulager - nettoförsäljningsvärde

  I beslutet konstaterar kommittén att vid värdering av varulager till nettoförsäljningsvärde ska avdrag göras för samtliga uppskattade kostnader för att sälja varorna, dvs inte endast för tillkommande försäljningskostnader. För mer information se EY:s skrift IFRS Developments - Costs necessary to sell inventories.

  VI. Finansiella rapporter som inte baseras på ett antagande om fortlevnad

  Beslutet behandlar två frågor om jämförelseperioder när ett företag inte upprättar finansiella rapporter baserade på antagande om fortlevnad.

  Summering

  Ett IFRS IC agenda beslut handlar om tillämpningen av IFRS standarder på avgränsade frågor. Frågorna förväntas dock ha en bredare relevans och kan få väsentliga effekter på ett enskilt företags finansiella rapporter.

  Sedan juli 2020 har sex agenda beslut publicerats. De behandlar tillämpningen av IFRS på redovisning av omvänd factoring, SaaS-upplägg, en förmånsbestämd pensionsplan, säkringar av realränta, värdering av varulager och jämförelseperioder när ett företag inte upprättar finansiella rapporter baserade på antagande om fortlevnad.

  Eftersom ett agenda beslut varken förändra eller komplettera gällande IFRS standarder, förväntas företag som tillämpar IFRS att anpassa sin redovisning så snart som möjligt. 

  Om artikeln

  Av Anja Hjelström

  EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

  Brinner för att utveckla företagens finansiella rapportering. Ständig trädgårdsamatör som gärna tar ett morgondopp och långa promenader.