2 minuters lästid 16 dec. 2021
713767401

Tillfällig skattereduktion för inventarier

Författare
Pernilla Lundqvist

EY Sverige, Partner, Assurance, Nordic Accounting and Reporting Leader

Teknik, tränings- och friluftsintresserad ekonom uppvuxen på en gård på Västgötaslätten.Snart 20 års erfarenhet som redovisningsspecialist inom såväl IFRS som nationella regler. Arbetar med flertalet redovisningsområden och branscher med fokus på större och noterade företag. Fokus på argumentation och tolkning av befintliga normer.

Malin Karlsson

Senior Consultant, Financial Accounting Advisory Services, Accounting and Reporting, EY Sverige

Hästmänniska med ett stort intresse för redovisningsfrågor. Tävlar i hoppning och spelar gärna tennis och padel på fritiden.

2 minuters lästid 16 dec. 2021

I oktober 2021 antog riksdagen propositionen Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021. I samband med detta uppstår vissa redovisningsfrågor.

Den 13 oktober 2021 antog riksdagen propositionen Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021. Propositionen innebär att skattereduktion lämnas för investeringar i maskiner och inventarier som anskaffas under kalenderåret 2021. Anskaffningen ska ha skett genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt. För företag med kalenderår som räkenskapsår gäller skattereduktion om 3,9 % för inventarier som anskaffats under 2021 och som finns kvar vid utgången av 2022. Detta innebär att om en investering görs på 100 så minskas skatten med 3,9. Reduktionen kan göras mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt. Nyttjande kan ske tidigast inkomståret 2022 och eventuell kvarvarande reduktion kan föras vidare och nyttjas för inkomståret 2023.

Innehållet i propositionen behandlas inte vidare i denna artikel utan istället fokuserar vi på de redovisningsmässiga frågeställningarna. För mer utförlig beskrivning av den redovisningsmässiga hanteringen, se artikel i Balans Fördjupning nr 4 2021, Tillfällig skattereduktion för inventarier – så ska den redovisas, från FAR:s Operativa grupp för Finansiell rapportering – Redovisning.

En av de redovisningsfrågor som aktualiseras är om skattereduktionen ska redovisas i enlighet med bestämmelserna om Inkomstskatter eller Statliga stöd. Effekterna i redovisningen skiljer sig åt beroende på vilken standard som tillämpas. I Balans-artikeln framförs att bedömningen är att vägledning söks i IAS 12 Inkomstskatter, respektive K3 kap 29 Inkomstskatter eftersom detta bäst reflekterar den ekonomiska substansen av skattereduktionen. Även inom ramen för K2 sker redovisningen enligt bestämmelserna om inkomstskatt. Detta innebär att tidpunkt för redovisning, värdering och presentation sker i enlighet med dessa normer.

Redovisning 2021

Eftersom skattereduktionen erhålls 2022 redovisas ingen reduktion av aktuell skatt för 2021. Däremot redovisas en uppskjuten skattefordran (andra outnyttjade skatteavdrag) och – intäkt år 2021 enligt IFRS, RFR 2 och K3. Detta under förutsättning att företaget förväntas uppfylla kraven för att kommande år erhålla skattereduktionen samt att övriga krav för att redovisa en uppskjuten skattefordran är uppfyllda. Enligt K2 får uppskjuten skatt inte redovisas.

Redovisning 2022

För de fall företaget uppfyller villkoren under 2022, det vill säga att inneha tillgången till årets slut, kommer skattemässigt avdrag att erhållas 2022. Detta innebär att aktuell skattefordran och -intäkt redovisas 2022. Om en uppskjuten skattefordran redovisades 2021, bokas denna bort. Detta innebär att en aktuell skatteintäkt och en uppskjuten skattekostnad ”möter varandra” i resultatet för 2022.

Summering

De redovisningsfrågor som uppstår är bland annat om skattereduktionen ska redovisas enligt bestämmelserna om inkomstskatter eller statliga stöd vilket påverkar tidpunkt för redovisning, värdering, presentation samt upplysningar.

Om artikeln

Författare
Pernilla Lundqvist

EY Sverige, Partner, Assurance, Nordic Accounting and Reporting Leader

Teknik, tränings- och friluftsintresserad ekonom uppvuxen på en gård på Västgötaslätten.Snart 20 års erfarenhet som redovisningsspecialist inom såväl IFRS som nationella regler. Arbetar med flertalet redovisningsområden och branscher med fokus på större och noterade företag. Fokus på argumentation och tolkning av befintliga normer.

Malin Karlsson

Senior Consultant, Financial Accounting Advisory Services, Accounting and Reporting, EY Sverige

Hästmänniska med ett stort intresse för redovisningsfrågor. Tävlar i hoppning och spelar gärna tennis och padel på fritiden.