6 minuters lästid 16 juni 2022
Byggarbetare i skyddshjälmar och blå overaller

Förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS)

Av Paula Hogéus

EY, ansvarig för EY Law i Norden, Global Labor & Employment Law Leader

Affärsjurist med fokus på HR-juridiken. Nordiskt ansvarig för EY Law och ansvarig för EY:s globala erbjudande inom arbetsrättsområdet.

6 minuters lästid 16 juni 2022
Relaterade ämnen Law

Förändringar i de svenska anställningsskyddsreglerna har diskuterats under en längre tid, och nu har riksdagen röstat igenom de förslag på ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) som regeringen lämnade för ett år sedan. Ändringarna kommer att träda i kraft den 30 juni 2022 och ska tillämpas för första gången från och med den 1 oktober 2022. Flertalet av de nya bestämmelserna är dispositiva på det sättet att avvikelser får göras genom eller med stöd av kollektivavtal. Nedan redogörs kortfattat för några av de huvudsakliga ändringarna.

Kortfattat
  • Sakliga skäl istället för saklig grund för uppsägning
  • Utökat undantag från turordningsreglerna
  • Allmän visstid ersätts av särskild visstid
  • Heltid som norm
  • Förändring vid tvister om ogiltigförklaring
  • Svårare för arbetsgivare att ”hyvla” arbetstid, m.m.

Sakliga skäl istället för saklig grund vid uppsägning

Dagens krav på saklig grund vid uppsägning ersätts av krav på ”sakliga skäl”, för att göra det mer förutsägbart vad som ska räknas som sakliga skäl när en arbetsgivare säger upp en anställd på grund av personliga skäl. Ändringen syftar också till att tydliggöra att fokus i prövningen ska ligga på avtalsbrottets allvar.

Som en förändring av vad som gäller idag ska inte längre någon vägning mot den anställdes personliga intresse av att behålla anställningen göras vid uppsägning på grund av personliga skäl. Inte heller ska man göra någon prognos av hur den anställde i framtiden kan tänkas bete sig. Därutöver förtydligas att en arbetsgivare ska anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet genom endast ett erbjudande om omplacering, såvida det inte finns särskilda skäl.

Ändringen till ”sakliga skäl” ska dock inte innebära någon förändring i sak när det gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist.

Utökat undantag från turordningsreglerna

Alla arbetsgivare, oavsett antal anställda, ska vid uppsägning på grund av arbetsbrist kunna göra undantag från turordningen för tre anställda som är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Om ett sådant undantag har gjorts, ska inga ytterligare undantag få göras vid ny uppsägningsprocess som sker inom tre månader från det att den första uppsägningen skett. Idag är det enbart arbetsgivare med upp till tio anställda som kan använda sig av undantagen från turordningsreglerna.

Allmän visstid ersätts av särskild visstid

Anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning.

Enligt de nya reglerna ska en särskild visstidsanställning övergå till en tillsvidareanställning redan då den anställde varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under en femårsperiod eller under en period då den anställde har haft särskild visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna har följt på varandra. Vid beräkning av anställningstid i särskild visstidsanställning ska även tiden mellan anställningarna anses som anställningstid för anställda som under en kalendermånad har haft tre eller fler anställningar i särskild visstidsanställning.

Ändringen innebär att anställningen snabbare övergår till en tillsvidareanställning jämfört med gällande regelverk där en visstidsanställning som huvudregel har övergått först efter att den anställde varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

En annan förändring är att en anställd som har haft särskild visstidsanställning i mer än nio månader under de senaste tre åren ska ha företrädesrätt till återanställning i ny särskild visstidsanställning.

Heltid som norm

I nya LAS gäller heltid som huvudregel såvida annat inte uttryckligen avtalats. Om en anställning är en särskild visstidsanställning ska arbetsgivaren i samband med anställningens ingående skriftligen upplysa den anställde om detta samt skälen för det. Denna ändring i lagen syftar till att förbättra situationen för visstidsanställda.

Tvister om ogiltigförklaring

Till skillnad från nuvarande regler då en anställning anses bestå under en tvist om giltighet av en uppsägning, kommer en anställning framöver att upphöra vid uppsägningstidens utgång även om uppsägningen är tvistig. Detta innebär att arbetsgivaren inte behöver betala lön och förmåner under en pågående tvist om uppsägning. Om domstolen däremot ogiltigförklarar uppsägningen ska lön och förmåner ersättas retroaktivt för hela den tid som tvisten pågått.

Förändringen innebär en avsevärt minskad risk för en arbetsgivare vid uppsägningar på grund av personliga skäl, då en långdragen tvist idag ofta innebär höga lönekostnader under pågående process oaktat om domstolen slutligen ger arbetsgivaren rätt i sak.

Eftersom anställningen inte längre ska bestå under en tvist bedöms dock att de allmänna skadestånden vid ogiltigförklaring av felaktiga uppsägningar och avskedanden kommer öka, men detta kommer rättstillämpningen utvisa. Dessutom ska en anställd som tvistar om giltigheten av en uppsägning inte kunna stängas av från rätten till arbetslöshetsersättning.

Svårare för arbetsgivare att ”hyvla” arbetstid

Vid omorganisation av en driftsenhet där anställda med lika arbetsuppgifter erbjuds omreglerad sysselsättningsgrad, s.k. ”hyvling”, ska arbetsgivaren enligt de nya reglerna iaktta särskilda turordningsregler. Vidare ska arbetstagare som erbjuds och accepterar omreglerad sysselsättningsgrad ha rätt till omställningstid. Under omställningstiden, som max är tre månader, bibehåller den anställde tidigare sysselsättningsgrad och anställningsförmåner.

Uthyrning av anställda – anlitande av bemanningsföretag

Som en del av samma lagreform har regeringen även beslutat om ändring i lagen om uthyrning av arbetstagare. Enligt de nya reglerna ska en anställd hos bemanningsföretag som genom uthyrning varit placerad på en och samma driftsenhet hos ett kundföretag i minst 24 månader under en period om 36 månader, erbjudas tillsvidareanställning hos kundföretaget.

Om erbjudandet accepteras upphör anställningen hos bemanningsföretaget. Kundföretaget kan dock välja att erbjuda den anställde en ersättning motsvarande två månadslöner istället för en tillsvidareanställning.

Förstärkt omställningsstöd

Utöver förändringarna i LAS stärks också det kollektivavtalade omställningsstödet för individer som sägs upp. Dessutom ska anställda som inte omfattas av kollektivavtal ha rätt till ett nytt offentligt omställnings- och kompetensstöd.

Även ett nytt parallellt offentligt studiestöd (s.k. omställningsstudiestöd) införs. Omställningsstudiestödet kommer att tillämpas för första gången för studier från och med den 1 januari 2023. Detta stöd ska bl.a. främja kompetensutveckling under anställning med hjälp av studiestöd m.m.

Utökad informationsplikt

Vi har tidigare skrivit om ett annat lagförslag som medför förändringar i LAS och som grundar sig på ett EU-direktiv (se relaterad artikel). Lagförslaget träder i kraft den 29 juni 2022 och består bland annat i att utöka redan befintliga bestämmelser i 6 c § LAS om vilken skriftlig information arbetsgivaren är skyldig att lämna till den anställde när en anställning inleds. Det är därför en god idé att nu se över sina anställningsavtal för att säkerställa att de nya och utökade kraven återspeglas i anställningsavtalen.

Vid frågor eller funderingar hur nya LAS kan komma att påverka din verksamhet är du välkommen att kontakta oss.

This article is also available in English here.

Författare:
  • Paula Hogéus – Partner – Law – 072-503 80 85
  • Johan Wijk – Senior Manager – Law – 070-607 32 90

Summering

EY Tax & Law har kompetens och erfarenhet inom samtliga skatteområden, men även i invandringsfrågor och inom juridik såsom arbetsrätt, fastighetsrätt, bolagsrätt och företagsöverlåtelser. Registrera dig här om du vill prenumerera på våra nyhetsartiklar.

Om artikeln

Av Paula Hogéus

EY, ansvarig för EY Law i Norden, Global Labor & Employment Law Leader

Affärsjurist med fokus på HR-juridiken. Nordiskt ansvarig för EY Law och ansvarig för EY:s globala erbjudande inom arbetsrättsområdet.

Related topics Law